کتاب ایران یا اَرَن؟ بررسی تحلیلی تاریخ استعمار ملت آزربایجان

http://azoh.info/index.php?option=com_content&view=article&id=23481:1393-07-14-01-47-41&catid=2:10&Itemid=18

http://azoh.info/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=27&view=viewdownload&catid=2&cid=697

1-   کتاب نژادپرستی ایرانی، پانفارسیسم و تورک ستیزی در کتابهای درسی جمهوری اسلامی ایران (مجموعۀ 12 مقاله از اوجالان ساوالان و مقالات فعالان دیگر حرکت ملی آزربایجان دربارۀ نژادپرستی ایرانی، پانفارسیسم و تورک ستیزی در کتابهای درسی جمهوری اسلامی ایران)

http://azoh.info/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=27&view=viewdownload&catid=2&cid=2298

https://www.azoh.net/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87/1093-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-

2-   کتاب بیزیم دؤیوشوموز- آتشی بر جان اتحاد نژادپرستی ضدتورک ایران و جهان (مجموعه 48 مقاله از اوجالان ساوالان)

http://azoh.info/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=27&view=viewdownload&catid=2&cid=2299

https://www.azoh.net/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87/1203-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-

3-   کتاب تبرهای مقدس بیداری بر ریشه های شوم نژادپرستی ضد تورک ایرانی (شامل 15 مقاله منتخب منتشر شده از اوجالان ساوالان در بین سالهای 1385- 1389) که در سایتهای مختلف حرکت مای آزربایجان منتشر و با اقبال فراوان مخاطبان مواجه شده اند.

http://azoh.info/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=27&view=viewdownload&catid=2&cid=2115

http://azoh.info/index.php?option=com_content&view=article&id=31215:1395-03-16-04-51-15&catid=1:1&Itemid=19

4-   کتاب مانقورت نامه (مجموعه 12 مقاله ترجمه و تألیف از اوجالان ساوالان و مقالات فعالان دیگر حرکت ملی آزربایجان دربارۀ پدیدۀ مانقورت و مانقورتیسم)

http://azoh.info/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=27&view=viewdownload&catid=2&cid=2252

http://azoh.info/index.php?option=com_content&view=article&id=31607:---q-q----&catid=2:10&Itemid=18

5-   کتاب خیانتهای رضا شاه پهلوی به ملت تورک در آزربایجان جنوبی و کل ایران (مجموعه 8 مقاله از اوجالان ساوالان)

https://app.box.com/s/ifvsp11i6m0qcilmzoz8elucqr41yk60

https://www.azoh.net/%D8%AE%D8%A8%D8%B1/3016-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C-%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%81.html

6-   کتاب من یک تورکم؛ من یک انسانم؛ حق دارم خودم را فریاد بزنم (مجموعه 32 مقاله از اوجالان ساوالان)

https://app.box.com/s/1ojn4h864tg1dokvx4u0bbo8j080xp18

https://www.azoh.net/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87/3151-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%C2%AB%D9%85%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9%D9%85%D8%9B-%D9%85%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%9B-%D8%AD%D9%82-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B2%D9%86%D9%85%C2%BB-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C-%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%81.html

7-   کتاب فتح دوباره تهران راه نجات ملت تورک آزربایجان و کل ایران (مجموعه 25 مقاله از اوجالان ساوالان)

https://app.box.com/s/oczf7777j7bsqk5ar48q44h5zdxgrmvd

https://www.azoh.net/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87/4337-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%80-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C-%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%81.html

https://www.azoh.net/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4/4336-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%80-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C-%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%81.html

8-   کتابچۀ هشدار جدی به ملت تورک آزربایجان و فعالان حرکت ملی آزربایجان: مسئله تالشها و تاتهای پان ایرانیست ضد تورک و ضد آزربایجان جدی است- اوجالان ساوالان

https://app.box.com/s/8e6en4y3qv163w8ytk0iwv72xfo86ooo

https://www.azoh.net/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4/4304-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B6%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9-%D9%88-%D8%B6%D8%AF-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86.html

%D https://www.azoh.net/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87/4303-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DA%86%D9%87-%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B6%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9-%D9%88-8%B6%D8%AF-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C-%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%81.html

1-   مقاله آموزش نحوۀ برخورد با متون فاشیستی- راسیستی ضد تورک و ضد آزربایجان پان ایرانیستهای پان فارس علیه ملت تورک آزربایجان و کل ایران- اوجالان ساوالان

https://www.azoh.net/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4/4026-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D8%AD%D9%88%DB%80-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B6%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9-%D9%88-%D8%B6%D8%AF-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86.html

2-   مقاله بهوش آزربایجان خطر تروریستهای کرد جدی است- اوجالان ساوالان

https://www.azoh.net/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4/3999-%D8%A8%D9%87%D9%88%D8%B4-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86.html

3-   دکتر امیرمحمد رحمن پور کوچه، معصومه آقازاده، محمد اورمولو و محمد قلی نواز شهدای حرکت ملی آزربایجان در راه مقدس و انسان دوستانۀ امدادرسانی به زلزله زدگان اهر- هریس- ورزقان- اوجالان ساوالان

https://www.azoh.net/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4/3992-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86-%D9%BE%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D9%88%DA%86%D9%87%D8%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%D9%87-%D8%A2%D9%82%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%8C-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88-%D9%88-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%82%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%80-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%B2%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86.html

4-   نگاهی به «کلمات کلیدی» و «کلید واژه های» فاشیسم راسیست ضد تورک و ضد انسان فارس در بازیهای سیاسی مکارانه اخیرشان- اوجالان ساوالان

https://www.azoh.net/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4/4051-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%C2%AB%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C%C2%BB-%D9%88-%C2%AB%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%C2%BB-%D9%81%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B6%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9-%D9%88-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86.html

5-   بهوش ملت تورک آزربایجان و کل ملل غیرفارس ایران: عامل اصلی زلزله ها و سیلها و خشکسالیهای دهۀ اخیر در آزربایجان و کل مناطق غیرفارس ایران سوء استفادۀ رژیم جمهوری اسلامی ایران از تکنولوژی هارپ روسیه بوده و هست- اوجالان ساوالان

https://www.azoh.net/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4/4219-%D8%A8%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D9%84-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%87%DB%80-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%A1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%DB%80-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%BE-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D9%87%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86.html

6-   آخرین هشدار به برخی از فعالان حرکت ملی آزربایجان: به تخریبات همدیگر پایان دهید وگرنه همه شما را به عنوان خائن به وطنمان آزربایجان رسوای عالم خواهیم کرد- اوجالان ساوالان

https://www.azoh.net/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4/4029-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%85%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%88%DA%AF%D8%B1%D9%86%D9%87-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%A6%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86.html

7-   بررسی تحلیلی حرکت ملی آزربایجان در آبان ماه 1398- حماسۀ 10 آبان ماه استادیوم تبریز و حمایت جوانان تورک آزربایجان از تورکیه، فاجعه زلزله آزربایجان و عکس العمل فاشیستهای فارس- کورت در مقابل این دو حادثه- اوجالان ساوالان

https://www.azoh.net/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87/4218-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87-1398-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%80-10-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D9%88-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87%D8%8C-%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%81%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86.html

8-   مقاله بهوش ملت تورک آزربایجان و کل ایران خوابیدن مردن است- اوجالان ساوالان

https://www.azoh.net/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87/3348-%D8%A8%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86.html

http://baydaq.com/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8%db%8c%d8%af%d9%86-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%d9%88%d8%ac%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86/

9-   مقاله دکتر اصغرپیرزاده شهید راه حرکت ملی ملت مظلوم تورک آزربایجان- اوجالان ساوالان

https://www.azoh.net/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4/3947-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D8%BA%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%B8%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86.html

10-                      مقاله شهید مهندس محمدرضا نصیریان از شهدای حرکت ملی آزربایجان- اوجالان ساوالان

https://www.azoh.net/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87/3964-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86.html

11-                      مقاله نکته های مهم، ارزشمند و تاریخی در سخنرانی آقای امیر مردانی در «رادیو هارای»- قسمت اوّل (شهدای حرکت ملی آزربایجان)- اوجالان ساوالان

https://www.azoh.net/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87/3937-%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%C2%AB%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%C2%BB-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%91%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86.html

12-                      مقاله نکته های مهم، ارزشمند و تاریخی در سخنرانی جناب آقای امیر مردانی، فعال کم نظیر و بزرگ حرکت ملی آزربایجان در «رادیو هارای»- قسمت دوم (لزوم تغییر اساسی استراتژِی حرکت ملی آزربایجان از دفاع به حمله)- اوجالان ساوالان

https://www.azoh.net/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87/3956-%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%C2%AB%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%C2%BB-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%D9%90%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86.html

13-                      مقاله نگوییم و ننویسیم «شوونیسم فارس» بلکه بگوییم و بنویسیم «فاشیسم فارس»- لزوم تغییر اساسی در ترمینولوژی سیاسی حرکت ملی آزربایجان- اوجالان ساوالان

https://www.azoh.net/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4/4086-%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D9%86%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%85-%C2%AB%D8%B4%D9%88%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%C2%BB-%D8%A8%D9%84%DA%A9%D9%87-%D8%A8%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%A8%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%85-%C2%AB%D9%81%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%C2%BB-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86.html

14-                      مقاله همشهری بازی و شهرپرستی، پاشنه آشیل حرکت ملی ملت تورک در آزربایجان جنوبی و کل ایران- تحلیلی بر مصاحبۀ آقای رضا همراز پخش شده از تلویزیون گوناز اوجالان ساوالان

https://www.azoh.net/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87/3874-%D9%87%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B4%D9%86%D9%87-%D8%A2%D8%B4%DB%8C%D9%84-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%DB%80-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B2-%E2%80%93-%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86.html

15-                      مقاله آییق اول تورک اولوسو آییق اول آزربایجان؛ بهوش ملت تورک بهوش آزربایجان؛ این مقاله را فعالان حرکت ملی ملت تورک آزربایجان و سر تا سر ایران بخوانند- اوجالان ساوالان

https://www.azoh.net/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87/4146-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%82-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%88-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%82-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%9B-%D8%A8%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D9%87%D9%88%D8%B4-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%9B-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86.html

16-                      مقاله بهوش ملت تورک آزربایجان اینک زمان مقدس آزادی و استقلال از اشغال و استعمار فاشیسم فارس فرارسیده است: تهران را بگیریم کار تمام است- اوجالان ساوالان

https://www.azoh.net/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4/4124-%D8%A8%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86.html

17-                      مقاله نگاهی به خاستگاه زبان فارسی (زبان دری افغانی و تاجیکی)- اوجالان ساوالان

https://www.azoh.net/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4/4008-%D8%AE%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86.html

18-                      مقاله شهید دکتر روح الله دیندار- شهید دانشجوی راه حرکت مقدس ملی آزربایجان- اوجالان ساوالان

https://www.azoh.net/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4/3903-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%8C-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86.ht

19-                      مقاله تحلیلی به عملیات نظامی «چشمۀ صلح» ارتش تورکیه علیه فاشیسم ضد تورک و ضد عرب تروریست اشغالگر کورت در شمال سوریه و موضع حرکت ملی آزربایجان نسبت به این عملیات- اوجالان ساوالان

https://www.azoh.net/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4/4073-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%C2%AB%DA%86%D8%B4%D9%85%DB%80-%D8%B5%D9%84%D8%AD%C2%BB-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B6%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9-%D9%88-%D8%B6%D8%AF-%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86.html

20-                      مقاله آی فارسی دیلینه دانیشان ایمام حوسئینه تعزیه توتان تورک باجی قارداشلاریم سیزینله یم- اوجالان ساوالان

https://www.azoh.net/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4/3997-%D8%A2%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%88%D8%B3%D8%A6%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%84%D9%87-%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86.html

21-                      مقاله بهوش باشیم مانقورتها خیلی خیلی خیلی خطرناک تر، بدتر، ضدبشرتر، رذل تر، خبیث تر، خائن تر و جانی تر از فاشیسم راسیست فارس و پانفارسهای ضد بشر هستند- اوجالان ساوالان

https://www.azoh.net/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4/3965-%D8%A8%D9%87%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%8C-%D8%A8%D8%AF%D8%AA%D8%B1%D8%8C-%D8%B6%D8%AF%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D8%8C-%D8%B1%D8%B0%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%8C-%D8%AE%D8%A8%DB%8C%D8%AB-%D8%AA%D8%B1%D8%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%A6%D9%86-%D8%AA%D8%B1-%D9%88-%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B6%D8%AF-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86.html

22-                      مقاله تحلیلی بر حضور و جلوۀ دائمی فاشیسم فارس در تلویزیون سیاسی صدای آمریکا و تلویزیونهای دیگر سیاسی فارسی­زبان ماهواره اوجالان ساولان

https://www.azoh.net/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87/3843-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%AC%D9%84%D9%88%DB%80-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%C2%AC%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%E2%80%93-%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86.html

23-                      مقاله نجف رنجبر، شهیدی از اولین شهدای راه آزادی آزربایجان جنوبی از اشغال و استعمار فاشیسم فارس ایران

https://www.azoh.net/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4/3917-%D9%86%D8%AC%D9%81-%D8%B1%D9%86%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%8C-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.html

24-                      مقاله نگاهی تحلیلی به جنگهای زرگری و دروغین طیفهای فاشیسم راسیست فارس با همدیگر با هدف فریب ملتهای ایران مخصوصاملت تورک آزربایجان و ادامه سلطه سیاه راسیستی عنصر فاشیست فارس- اوجالان ساوالان

https://www.azoh.net/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87/4237-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA%DB%8C%D9%86-%D8%B7%DB%8C%D9%81%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%D8%A7-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86.html

25-                      مقاله خیانتهای رضاشاه پهلوی به ملت تورک در آزربایجان جنوبی و کل ایران (قسمت اول)- اوجالان ساوالان

https://www.azoh.net/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87/2523-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86.html

26-                      مقاله خیانتهای رضاشاه پهلوی به ملت تورک در آزربایجان جنوبی و کل ایران (قسمت دوم)- اوجالان ساوالان

https://www.azoh.net/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87/2549-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86.html

27-                      مقاله خیانتهای رضاشاه پهلوی به ملت تورک در آزربایجان جنوبی و کل ایران (قسمت سوم)- اوجالان ساوالان

https://www.azoh.net/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87/2556-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86.html

28-                      مقاله خیانتهای رضاشاه پهلوی به ملت تورک در آزربایجان جنوبی و کل ایران (قسمت چهارم)- اوجالان ساوالان

https://www.azoh.net/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87/2569-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86.html

29-                      مقاله خیانتهای رضاشاه پهلوی به ملت تورک در آزربایجان جنوبی و کل ایران (قسمت پنجم)- اوجالان ساوالان

https://www.azoh.net/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87/2598-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86.html

30-                      مقاله خیانتهای رضاشاه پهلوی به ملت تورک در آزربایجان جنوبی و کل ایران (قسمت ششم)- اوجالان ساوالان

https://www.azoh.net/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4/2757-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86.html

31-                      مقاله خیانتهای رضاشاه پهلوی به ملت تورک در آزربایجان جنوبی و کل ایران (قسمت هفتم و آخر)- اوجالان ساوالان

https://www.azoh.net/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4/3007-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D9%88-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86.html

32-                      مقاله چند مورد از خیانتها و جنایتها و خباثتها و رذالتهای، رضا پالانی، نوکر حلقه به گوش استعمار صلیبی انگلیس در حق ملت تورک آزربایجان جنوبی و کل ایران- اوجالان ساوالان

https://www.azoh.net/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4/2985-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%AB%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B1%D8%B0%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%8C-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%8C-%D9%86%D9%88%DA%A9%D8%B1-%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%84%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%82-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86.html

33-                      مقاله من یک تورکم؛ من یک انسانم؛ حق دارم خودم را فریاد بزنم

https://www.azoh.net/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4/2485-%D9%85%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9%D9%85%D8%8C-%D9%85%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%8C-%D8%AD%D9%82-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B2%D9%86%D9%85-%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86.html

34-                      مقاله حاجیان استان تبریز زیارت قبول!- بررسی تحلیلی مکانیسم تولید محتوا در تلگرام توسط پان ایرانیسم شیاد و نژادپرست بر ضد ملت تورک آزربایجان- اوجالان ساوالان

https://www.azoh.net/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87/1598-%D8%AD%D8%A7%D8%AC%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%BE%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B6%D8%AF-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86.html

35-                      مقاله تأملی در دفاع «تبریزی» ایران گلوبال، از سربازان مظلوم ملت تورک آزربایجان که به دست تروریستهای کورد کشته می شوند- اوجالان ساوالان

https://www.azoh.net/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4/3060-%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%C2%AB%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C%C2%BB-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B8%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86.html

36-                      مقاله آلرژی و حساسیت به نام مقدس آزربایجان، اشتباه مهم، حیاتی و استراتژیک مهران بهاری و نحلۀ تورک ائلی او- اوجالان ساوالان

https://www.azoh.net/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87/3038-%D8%A2%D9%84%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%8C-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%AD%D9%84%DB%80-%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%D8%A6%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%88-%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86.html

37-                      مقاله فرهنگ صداقت و جدیت و پشتکار و روحیه شاد و پرنشاط و فعال و اکتیو تورکی و آزربایجانی- اوجالان ساوالان

https://www.azoh.net/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4/3021-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82%D8%AA-%D9%88-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%AD%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7-%D9%88-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%A7%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86.html

38-                      مقاله جمهوری اسلامی ایران یا حاکمیت صلیبی ضد تورک ایران؟ آیا تظاهرات ارامنه در تهران اتفاقی است؟- اوجالان ساوالان

https://www.azoh.net/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4/1395-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A7-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%B5%D9%84%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%D8%B6%D8%AF%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%9F-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F-%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86.html

39-                      مقاله وظیفۀ فعالان حرکت ملی ملت تورک آزربایجان جنوبی و کل ایران در شرایط حساس کنونی چیست؟ چه باید کرد؟- اوجالان ساوالان

https://www.azoh.net/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4/2983-%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%DB%80-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%9F-%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86.html

40-                      مقاله بهوش ملت تورک آزربایجان، جمهوری اسلامی ایران آزربایجان را خالی از ارتش و مهمات کرده است؛ خطر فاشیسم تروریست اشغالگر کورد نزدیک است- اوجالان ساوالان

https://www.azoh.net/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87/2941-%D8%A8%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D9%88-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9B-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86.html

41-                      مقاله ایران در 112 سال اخیر یک کشور نیست، بلکه یک پروژۀ سیاسی است- اوجالان ساوالان

https://www.azoh.net/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4/2939-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-112-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%8C-%D8%A8%D9%84%DA%A9%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%DB%80-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86.html

42-                      مقاله لزوم رصد مانقوردهای ضدتورک و ایجاد بانک اطلاعاتی برای آنها برای به ثمر نشستن حرکت ملی ملت تورک آزربایجان و کل ایران- اوجالان ساوالان

https://www.azoh.net/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87/2902-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B6%D8%AF%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AB%D9%85%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86.html

43-                      مقاله آخرین سخنان ما مبارزان راه آزادی آزربایجان جنوبی از اشغال فاشیسم راسیست فارس با مدیای فارسی زبان چپی و راستی- اوجالان ساوالان

https://www.azoh.net/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87/2868-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%BE%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86.html

44-                      شمال آزربایجان چگونه از جنوب آن جدا شد؟

https://www.azoh.net/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4/1476-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%D8%9F-%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86.html

45-                      بازی ماهرانۀ جمهوری اسلامی ایران با ورق پهلوی پرستی در آزربایجان جنوبی- اوجالان ساوالان

https://www.azoh.net/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87/1186-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%80-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D9%82-%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86.html

46-                      دوستی ملت تورک و لر فرصتی تاریخی برای یک اتحاد ملی علیه اتحاد شوم فاشیسم فارس و تروریسم کورد- اوجالان ساوالان

https://www.azoh.net/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87/1383-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9-%D9%88-%D9%84%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D9%85-%D9%81%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86.html

47-                      مقاله وحشت نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران از اتحاد ضدنژادپرستی فارسی بین ملت تورک با ملت لر و دیگر ملتهای غیر فارس ایران - اوجالان ساوالان

https://www.azoh.net/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87/1483-%D9%88%D8%AD%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%B6%D8%AF%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D9%84%D8%B1-%D9%88-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86.html

48-                      مقاله حامد محمدی تورک یا رامین حسین پناهی کورد؟- اوجالان ساوالان

https://www.azoh.net/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4/2790-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9-%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%9F-%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86.html

http://baydaq.com/%d8%ad%d8%a7%d9%85%d8%af-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b1%da%a9-%db%8c%d8%a7-%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86-%d9%be%d9%86%d8%a7%d9%87%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%b1/

49-                      مقاله هجوم پان ایرانیستها به غرفۀ آذر تورک در نمایشگاه کتاب تهران و لزوم تغییرات اساسی در استراتژی مبارزه حرکت ملی ملت تورک آزربایجان با فاشیسم راسیت فارس- اوجالان ساوالان

https://www.azoh.net/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87/2680-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%BA%D8%B1%D9%81%DB%80-%D8%A2%D8%B0%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86.html

50-                      مقاله نگاهی به قیام بزرگ و خونین ملت تورک آزربایجان در 15 فروردین 1374 در تهران و اسلامشهر و اهمیت بنیادین آن در رشد حرکت ملی ملت تورک آزربایجان- اوجالان ساوالان

https://www.azoh.net/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4/1519-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D9%88-%D8%AE%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-15-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-1374-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86.html

51-                      مقاله وضعیت ما انسانهای ملل غیر فارس در ایران : زن محجبه و مستوره شعر عارف نامه ایرج میرزا- اوجالان ساوالان

https://www.azoh.net/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4/1604-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%AC%D8%A8%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%AC-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7-%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86.html

52-                      مقاله راسیسم فاشیست فارس و شیوه ها و شگردها و ترفندهای احیا و ریکاوری خودش- اوجالان ساوالان

https://www.azoh.net/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87/2621-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%81%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%88-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B4-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86.html

53-                      مقاله مروری مختصر بر تاریخ نویسی و هویت تراشی صلیبیان ضدتورک غربی برای قوم فارس- اوجالان ساوالان

https://www.azoh.net/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87/2457-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%B5%D9%84%DB%8C%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B6%D8%AF%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D9%88%D9%85-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86.html

http://gadtb.com/fa/%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%86/

54-                      مقاله جنایات و تورک کشی بی وقفه و بی پایان کوردها در غرب آزربایجان و لزوم تغییر استراتژی ما در برخورد با تروریست ضدتورک کورد (مجموعۀ 5 مقاله)- بخش اول- اوجالان ساوالان

https://www.azoh.net/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4/1764-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D9%88%D9%82%D9%81%D9%87-%D9%88-%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B6%D8%AF%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-1-%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86.html

55-                      مقاله جنایات و تورک کشی بی وقفه و بی پایان کوردها در غرب آزربایجان و لزوم تغییر استراتژی ما در برخورد با تروریست ضدتورک کورد (مجموعۀ 5 مقاله) بخش دوم و پایانی- اوجالان ساوالان

https://www.azoh.net/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4/1777-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D9%88%D9%82%D9%81%D9%87-%D9%88-%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B6%D8%AF%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%E2%80%93-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86.html

56-                      مقاله دوران احمدی نژاد یا روحانی؟ بدتر یا بدترین؟- اوجالان ساوالان

https://www.azoh.net/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4/1384-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF-%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%9F-%D8%A8%D8%AF%D8%AA%D8%B1-%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%9F-%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86.html

57-                      مقاله اخطار به کلیه فعالان حرکت ملی ملت تورک آزربایجان درگیر با هم: به تخریبات همدیگر خاتمه دهید. این تخریبات هرگز به نفع ملت تورک ما نیست- اوجالان ساوالان

https://www.azoh.net/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d9%88-%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4/1323-%d8%a7%d8%ae%d8%b7%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d9%84%db%8c%d9%87-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%85%d9%84%db%8c-%d9%85%d9%84%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d8%b1%da%a9-%d8%a2%d8%b2%d8%b1%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1%da%af%db%8c%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d9%87%d9%85-%d8%a8%d9%87-%d8%aa%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%87%d9%85%d8%af%db%8c%da%af%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d8%aa%d9%85%d9%87-%d8%af%d9%87%db%8c%d8%af-%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%87%d8%b1%da%af%d8%b2-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d9%81%d8%b9-%d9%85%d9%84%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d8%b1%da%a9-%d9%85%d8%a7-%d9%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%d9%88%d8%ac%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86.html

58-                      مقاله نهایت تمام نیروهای ایران پرست و پارس پرست به ظاهر ضدجمهوری اسلامی رسیدن به «رضا پالانی» است- اوجالان ساوالان

https://www.azoh.net/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4/2346-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%B6%D8%AF%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%C2%AB%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C%C2%BB-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86.html

59-                      مقاله به بهانۀ مهران بهاری، و نقد و تحلیل بی طرفانۀ افکار و عقاید او- ضرورت اتحاد ملی و انسجام هویتی ملت تورک در ایران علیه دشمن مشترکمان فاشیسم فارس و تروریسم کورد- اوجالان ساوالان

https://www.azoh.net/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87/1217-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%80-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%8C-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A8%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86%DB%80-%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B9%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%88-%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86.html

60-                      مقاله ما و ماجرای پایان ناپذیر تروریسم کورد و اتحاد فاشیسم فارس با آن- آخرین و کوبنده ترین جواب ما به کمونیستهای مانقورت کورددوست آزربایجان- اوجالان ساوالان

https://www.azoh.net/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87/1672-%D9%85%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%86-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D9%88%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%88%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86.html

61-                      مقاله بررسی تحلیلی دو برخورد متفاوت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران با ترورهای مشابه در آزربایجان غربی و بلوچستان- اوجالان ساوالان

https://www.azoh.net/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4/1412-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86.html

62-                      مقاله ماهیت، ابعاد و اهداف حیرت انگیز نژادپرستی ضد تورک ایرانی- اوجالان ساوالان

http://azoh.info/index.php?option=com_content&view=article&id=31946:1395-05-12-00-29-12&catid=2:10&Itemid=18

63-                      مقاله غوغای رسانه های فارسی زبان خارج از ایران برای درگذشت عباس کیارستمی، کارگردان نژادپرست فارس ایرانی و مقاله ارزشمند محمدرضا لوایی - اوجالان ساوالان

http://azoh.info/index.php?option=com_content&view=article&id=31739:1395-04-27-03-00-39&catid=2:10&Itemid=18

64-                      مقاله نگاهی به استراتژی حساب شدۀ پان ایرانیسم ضد تورک در کوردپرستی و ضدیت نژادپرستانه با ملت تورک آزربایجان- اوجالان ساوالان

http://azoh.info/index.php?option=com_content&view=article&id=31558:1395-04-15-02-03-06&catid=2:10&Itemid=18

65-                      مقاله داستان مانقورت- اثرچنگیز آیتماتوو نویسنده بزرگ قیرقیز- ترجمۀ اوجالان ساوالان

http://azoh.info/index.php?option=com_content&view=article&id=31479:1395-04-09-19-43-34&catid=2:10&Itemid=18

66-                      مقاله پیشنهاد اتخاذ موضع هوشمندانه تر در قبال برخی نخبگان پان ایرانیست دشمن ملت تورک آزربایجان- اوجالان ساوالان

http://azoh.info/index.php?option=com_content&view=article&id=31441:1395-04-05-05-41-44&catid=2:10&Itemid=18

67-                      مقاله علی احسان پاشای تورک عثمانی، سرآغاز دوستی تاریخی بین ملّت بزرگ تورک آزربایجان و تورکیه (یک ملت، دو دولت)- اوجالان ساوالان

http://azoh.info/index.php?option=com_content&view=article&id=31439:1395-04-05-05-39-29&catid=2:10&Itemid=18

68-                      مقاله چرا نوشته های عبدالله شهبازی از نظر تئوریک برای حرکت ملی آزربایجان جنوبی مهم هستند؟- اوجالان ساوالان

http://azoh.info/index.php?option=com_content&view=article&id=31388:1395-04-01-17-00-12&catid=2:10&Itemid=18

69-                      مقاله بررسی یکی از بهانه های مستعدان آسیمیلاسیون در آزربایجان جنوبی در یاددادن فارسی جعلی به جای زبان اصیل و تاریخی تورکی به فرزندان معصوم تورک- اوجالان ساوالان

http://azoh.info/index.php?option=com_content&view=article&id=31288:1395-03-20-23-37-20&catid=2:10&Itemid=18

http://www.tribun.one/tarikh-adbyyat/anadili/2531-2016-06-11-18-27-23

70-                      مقاله نمونه هایی از نژادپرستی و زن ستیزی در کتاب مقدّس بندهش پارسیان زردشتی- اوجالان ساوالان

http://azoh.info/index.php?option=com_content&view=article&id=31287:1395-03-20-23-35-35&catid=2:10&Itemid=18

71-                      مقاله چاپ و توزیع گستردۀ پوسترهای رنگی یک مانقورت ورزشکار و کلیپ گرگ، دو توطئه از توطئه های حاکمیت نژادپرست جمهوری اسلامی ایران- اوجالان ساوالان

http://azoh.info/index.php?option=com_content&view=article&id=31284:1395-03-20-23-25-19&catid=2:10&Itemid=18

72-                      مقاله استعمار صلیبی ضد تورک، ریشۀ اصلی نژادپرستی فارس پرست، تورک ستیزی و عرب ستیزی در ایران- اوجالان ساوالان

http://azoh.info/index.php?option=com_content&view=article&id=31263:1395-03-19-18-59-34&catid=2:10&Itemid=18

73-                      مقاله مروری اجمالی بر آنچه تا کنون بر سر ملت تورک آزربایجان آمده است- اوجالان ساوالان

http://azoh.info/index.php?option=com_content&view=article&id=30899:1395-02-17-00-20-55&catid=2:10&Itemid=18

74-                      مقاله کورش عرفانی در تلویزیون دیدگاه چه می گوید؟- اوجالان ساوالان

http://azoh.info/index.php?option=com_content&view=article&id=30822:1395-02-05-00-36-15&catid=2:10&Itemid=18

http://www.tribun.one/teori/rasismfars/2514-2016-04-24-07-09-06

https://shajin.wordpress.com/2016/04/24/%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C/

75-                      مقاله کثرت فعلهای تک هجایی یکی از هزاران برتری زبان تورکی بر فارسی- اوجالان ساوالان

http://azoh.info/index.php?option=com_content&view=article&id=30604:1395-01-04-22-18-47&catid=2:10&Itemid=18

76-                      مقاله نگاهی به دامنۀ جعل افعال در زبان فارسی، مقایسۀ زبان ضعیف و جعلی فارسی با زبان قدرتمند و اصیل تورکی- اوجالان ساوالان

http://azoh.info/index.php?option=com_content&view=article&id=30546:1394-12-27-17-05-08&catid=2:10&Itemid=18

http://agbulud.arzublog.com/tag/%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86+%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86/1

77-                      مقاله نگاهی به قواعد و اصطلاحات بازیهای پان ایرانیسم ضد تورک- اوجالان ساوالان

http://azoh.info/index.php?option=com_content&view=article&id=30502:1394-12-22-21-09-00&catid=2:10&Itemid=18

78-                      مقاله اردبیل قربانی مانقورتها، جولانگاه کوردها- اوجالان ساوالان

http://azoh.info/index.php?option=com_content&view=article&id=30093:1394-11-21-02-28-37&catid=2:10&Itemid=18

79-                      مقاله پرسش اساسی و بسیار مهم دربارۀ تعداد شهدای غیرنظامی و مظلوم تورک در جریان نسل کشی شهر خوجالی به دست جنایتکاران صلیبی و ضد تورک ارمنی - اوجالان ساوالان

http://azoh.info/index.php?option=com_content&view=article&id=29831:1394-10-30-21-51-57&catid=2:10&Itemid=18

80-                      مقاله پاسخ یک زبان شناس تورک به نژادپرستان پانفارس و پان ایرانیست طراحان، سازندگان و مجریان برنامۀ موهن و نژادپرستانۀ فتیلیه - اوجالان ساوالان

http://azoh.info/index.php?option=com_content&view=article&id=29763:1394-10-25-12-23-55&catid=2:10&Itemid=18

81-                      مقاله سیستم مانقورت ساز پان ایرانیسم داخل و خارج از ایران (9)- قسمت نهم و پایانی- اوجالان ساوالان

http://azoh.info/index.php?option=com_content&view=article&id=30472:1394-12-19-02-15-25&catid=2:10&Itemid=18

82-                      مقاله سیستم مانقورت ساز پان ایرانیسم داخل و خارج از ایران (8)- قسمت هشتم- اوجالان ساوالان

http://azoh.info/index.php?option=com_content&view=article&id=30084:1394-11-20-01-52-15&catid=2:10&Itemid=18

83-                      مقاله سیستم مانقورت ساز پان ایرانیسم داخل و خارج از ایران (7)- قسمت هفتم- اوجالان ساوالان

http://azoh.info/index.php?option=com_content&view=article&id=29951:1394-11-08-21-00-31&catid=2:10&Itemid=18

84-                      مقاله سیستم مانقورت ساز پان ایرانیسم داخل و خارج از ایران (6)- قسمت ششم- اوجالان ساوالان

http://azoh.info/index.php?option=com_content&view=article&id=29880:1394-11-03-18-53-00&catid=2:10&Itemid=18

85-                      مقاله سیستم مانقورت ساز پان ایرانیسم داخل و خارج از ایران (5)- قسمت پنجم- اوجالان ساوالان

http://azoh.info/index.php?option=com_content&view=article&id=29784:1394-10-26-14-19-56&catid=2:10&Itemid=18

86-                      مقاله سیستم مانقورت ساز پان ایرانیسم داخل و خارج از ایران (4)- قسمت چهارم- اوجالان ساوالان

http://azoh.info/index.php?option=com_content&view=article&id=29703:1394-10-20-22-00-51&catid=2:10&Itemid=18

87-                      مقاله دستگاه مانقورت ساز پان ایرانیسم داخل و خارج از ایران (3) قسمت سوم- داستان مانقورت - اوجالان ساوالان

http://azoh.info/index.php?option=com_content&view=article&id=28608:1394-08-12-18-24-25&catid=2:10&Itemid=18

88-                      مقاله دستگاه مانقورت ساز پان ایرانیسم داخل و خارج از ایران (2)- قسمت دوم- اوجالان ساوالان

http://azoh.info/index.php?option=com_content&view=article&id=28390:1394-07-28-03-08-28&catid=2:10&Itemid=18

89-                      مقاله دستگاه مانقورت یاب پان ایرانیسم داخل و خارج از ایران (1)- قسمت اول- اوجالان ساوالان

http://azoh.info/index.php?option=com_content&view=article&id=28261:1394-07-20-21-18-33&catid=2:10&Itemid=18

90-                      مقاله روشهای مبارزه با نژادپرستی ایرانچی و فارسچی ضد تورک و رساندن ملت تورک آزربایجانی خودمان به استقلال و سعادت- اوجالان ساوالان

http://azoh.info/index.php?option=com_content&view=article&id=29347:1394-09-26-17-46-22&catid=2:10&Itemid=18

http://www.gunaz.tv/?id=4&vmode=1&sID=3080&lang=2

91-                      مقاله بولود قاراچورلو، سهند، بیزیم ایستکلریمیزی 40 ایل بوندان قاباق دئییبدبر- اوجالان ساوالان

http://azoh.info/index.php?option=com_content&view=article&id=29241:-----40------&catid=2:10&Itemid=18

92-                      مقاله اهداف دهشتناک جنگ صلیبی در عراق و سوریه و تورک کشی هیستریک صلیبی روسیه- اوجالان ساوالان

http://azoh.info/index.php?option=com_content&view=article&id=29124:1394-09-13-23-16-03&catid=2:10&Itemid=18

http://www.gunaz.tv/?id=4&vmode=1&sID=3074&lang=2

93-                      مقاله آلوده سازی سیستماتیک جوانان آزربایجان به مواد مخدر و فساد جنسی- اوجالان ساوالان

http://azoh.info/index.php?option=com_content&view=article&id=29047:1394-09-07-19-17-41&catid=2:10&Itemid=18

https://es-la.facebook.com/notes/hamdullah-soleymani-fard/%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1-%D9%88-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86/10153100653863182/

94-                      مقاله استراتژی «اظهار در مقابل انکار و تظاهر در مقابل کتمان» تنها استراتژی مؤثر برای پیروزی قاطع حرکت ملی ملت تورک آزربایجان- اوجالان ساوالان

http://azoh.info/index.php?option=com_content&view=article&id=28837:-q--------q-------------&catid=2:10&Itemid=18

http://www.gunaz.tv/?id=4&vmode=1&sID=3070&lang=2

95-                      مقاله جکسازی به قصد تمسخر، توهین و تحقیر استراتژی پایۀ پان ایرانیسم برای آسیمیلاسیون ملت تورک آزربایجان- اوجالان ساوالان

http://azoh.info/index.php?option=com_content&view=article&id=28718:1394-08-19-19-39-18&catid=2:10&Itemid=18

http://tribun.one/all-utan-kategori/2449-2015-11-11-08-56-30

http://www.gunaz.tv/?id=4&vmode=1&sID=3065&lang=2

96-                      مقاله آسیب شناسی باندبازی، و ضربۀ آن به کلیت حرکت ملی آزربایجان - اوجالان ساوالان

http://azoh.info/index.php?option=com_content&view=article&id=28543:1394-08-07-21-14-51&catid=2:10&Itemid=18

97-                      مقاله چرا فارسی می نویسیم؟- اوجالان ساوالان

http://azoh.info/index.php?option=com_content&view=article&id=28335:1394-07-25-22-20-12&catid=2:10&Itemid=18

98-                      مقاله غنای واژگانی، یکی از برتریهای زبان تورکی بر فارسی- اوجالان ساوالان

http://azoh.info/index.php?option=com_content&view=article&id=27738:1394-06-11-22-02-44&catid=2:10&Itemid=18

99-                      مقاله بررسی برتری زبان اصیل و تاریخی و غنی تورکی بر زبان جعلی فارسی با نگاهی به سه لغت- اوجالان ساوالان

http://azoh.info/index.php?option=com_content&view=article&id=27737:1394-06-11-22-00-18&catid=2:10&Itemid=18

100-                 مقاله ریشه های جکسازیهای نژادپرستانۀ پانفارسیسم دولتی علیه ملت تورک آزربایجان- اوجالان ساوالان

http://azoh.info/index.php?option=com_content&view=article&id=27736:1394-06-11-21-59-41&catid=2:10&Itemid=18

101-                 مقاله استراتژی تظاهر به دفاع از عناصر ملی پارسی، نقشه شوم استعمار انگلیس و آمریکا- اوجالان ساوالان

http://azoh.info/index.php?option=com_content&view=article&id=27598:1394-05-30-02-33-01&catid=2:10&Itemid=18

102-                 مقاله چرا کوردهای ایران زودتر از ما تورکهای آزربایجان به حق بشری آموزش رسمی زبانشان در مدارس و دانشگاهها دست یافتند؟- اوجالان ساوالان

http://azoh.info/index.php?option=com_content&view=article&id=27383:1394-05-12-05-14-37&catid=2:10&Itemid=18

103-                مقالۀ تروریستهای مظلوم کورد و تیراندازی به سوی جوانان آزربایجان از پشت سنگر فاشیسم بازی!- جوابیه مقاله «تراکتورسازی و مرگ» نوشتۀ سامان رسولپور (ژورنالیست کورد)- اوجالان ساوالان

https://www.azoh.net/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4/792-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B8%D9%84%D9%88%D9%85-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%C2%AB%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B1%DA%AF%C2%BB-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%DB%80-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%BE%D9%88%D8%B1-%DA%98%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86.html

104-                 مقاله مقدمه ای برای کتاب «آزربایجان قربانی فراماسونری» از آیدین یئنیلمز- اوجالان ساوالان

http://azoh.info/index.php?option=com_content&view=article&id=26364:1394-02-25-01-41-32&catid=2:10&Itemid=18

105-                 مقاله مقدمه ای برای کتاب «دیو چهریق (جنایات اسماعیل سیمیتقو)» نوشتۀ آیدین یئنیلمز- اوجالان ساوالان

http://azoh.info/index.php?option=com_content&view=article&id=26300:1394-02-20-03-05-07&catid=2:10&Itemid=18

106-                 مقاله «و اینک نسل کشی کنندگان حقیقی»- اوجالان ساوالان

http://azoh.info/index.php?option=com_content&view=article&id=26224:1394-02-13-22-19-29&catid=2:10&Itemid=18

http://www.gunaz.tv/?id=4&vmode=1&sID=2949&lang=2

http://oyrenci-sesi.info/yeni/?p=19002

107-                 مقاله بررسی تحلیلی تأثیرات مانقورتیسم مذهبی شیعه- فارس بر حرکت ملی آزربایجان جنوبی- اوجالان ساوالان

http://azoh.info/index.php?option=com_content&view=article&id=25865:1394-01-13-22-30-46&catid=2:10&Itemid=18

http://www.gunaz.tv/?id=4&vmode=1&sID=2938&lang=2

108-                 مقاله تأملی در ساخت دستوری کلمات چهارشنبه سوری (چرشنبه سوری) و نوروز و هفت سین- اوجالان ساوالان

http://azoh.info/index.php?option=com_content&view=article&id=25657:1393-12-26-00-43-27&catid=2:10&Itemid=18

109-                 مقاله یک ذرّه نور شکافنده و رسوا کنندۀ یک دنیا ظلمت- اوجالان ساوالان

http://azoh.info/index.php?option=com_content&view=article&id=25656:1393-12-26-00-42-30&catid=2:10&Itemid=18

110-                 مقاله «عرفان و معنویّت پارسی» حربه ای برای آسیمیلاسیون و نسل کشی فرهنگی تورکان آزربایجان- اوجالان ساوالان

http://azoh.info/index.php?option=com_content&view=article&id=25598:1393-12-18-00-40-29&catid=2:10&Itemid=18

111-                 مقاله حرفهایی با مانقورت خودفروش و هویت فروش منصور حقیقت پور - اوجالان ساوالان

http://azoh.info/index.php?option=com_content&view=article&id=25553:1393-12-15-02-14-23&catid=2:10&Itemid=18

112-                 مقاله ارسال24 ساعته تشعشعات پارازیت ماهواره ای از سوی رژیم جمهوری اسلامی ایران و تهدید سلامتی 35 میلیون تورک آزربایجانی در ایران - اوجالان ساوالان

http://azoh.info/index.php?option=com_content&view=article&id=23827:24---------------35-------&catid=2:10&Itemid=18

113-                 مقاله کوبانی، کوبش طبل نسل کشی ملت تورک آزربایجان و اشغال خاک آزربایجان جنوبی - اوجالان ساوالان

http://azoh.info/index.php?option=com_content&view=article&id=23803:1393-08-12-04-34-30&catid=2:10&Itemid=18

https://iranglobal.info/taxonomy/term/3870

https://iranglobal.info/node/40085

114-                 مقاله بررسی ریشه شناختی کلمۀ ایران در متون و لغت نامه های توركی - اوجالان ساوالان

http://azoh.info/index.php?option=com_content&view=article&id=23405:1393-07-07-02-28-42&catid=2:10&Itemid=18

115-                مقالۀ تفسیر و تحلیل اسطورۀ باسات و تپه گؤز بر اساس حقایق حرکت ملی آزربایجان جنوبی (قسمت اول)

https://www.azoh.net/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4/162-%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%DB%80-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%DA%AF%D8%A4%D8%B2-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%AD%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86.html

116-                مقالۀ تفسیر و تحلیل اسطورۀ باسات و تپه گؤز بر اساس حقایق حرکت ملی آزربایجان جنوبی (قسمت دوم)

https://www.azoh.net/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4/194-%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%DB%80-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%DA%AF%D8%A4%D8%B2-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%AD%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86.html

117-                مقالۀ تفسیر و تحلیل اسطورۀ باسات و تپه گؤز بر اساس حقایق حرکت ملی آزربایجان جنوبی (قسمت سوم)

https://www.azoh.net/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4/200-%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%DB%80-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%DA%AF%D8%A4%D8%B2-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%AD%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86.html

118-                مقالۀ تفسیر و تحلیل اسطورۀ باسات و تپه گؤز بر اساس حقایق حرکت ملی آزربایجان جنوبی (قسمت چهارم)

https://www.azoh.net/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d9%88-%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4/222-%d8%aa%d9%81%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d9%88-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d8%b7%d9%88%d8%b1%db%80-%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%aa%d9%be%d9%87-%da%af%d8%a4%d8%b2-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3-%d8%ad%d9%82%d8%a7%db%8c%d9%82-%d8%ad%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d8%b1%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8%db%8c-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%88%d8%ac%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8

119-                مقالۀ تفسیر و تحلیل اسطورۀ باسات و تپه گؤز بر اساس حقایق حرکت ملی آزربایجان جنوبی (قسمت پنجم و پایانی)

https://www.azoh.net/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4/228-%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%DB%80-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%DA%AF%D8%A4%D8%B2-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%AD%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86.html

120-                   راسیسم فاشیست فارس و شیوه ها و شگردها و ترفندهای احیا و ریکاروی خودش

https://www.azoh.net/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87/2621-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%81%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%88-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B4-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86.html

121-                نژادپرستی ایرانی، پانفارسیسم و تورک ستیزی در کتابهای درسی جمهوری اسلامی ایران (قسمت اول)- اوجالان ساوالان

https://www.azoh.net/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4/272-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%8C-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9-%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86.html

http://www.araznews.org/fa/?p=31149

122-                نژادپرستی ایرانی، پانفارسیسم و تورک ستیزی در کتابهای درسی جمهوری اسلامی ایران (قسمت دوم)- اوجالان ساوالان

https://www.azoh.net/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4/300-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%8C-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9-%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86.html

http://www.araznews.org/fa/?p=31187

123-                 نژادپرستی ایرانی، پانفارسیسم و تورک ستیزی در کتابهای درسی جمهوری اسلامی ایران (قسمت سوم)- اوجالان ساوالان

https://www.azoh.net/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4/345-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%8C-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9-%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86.html

http://www.araznews.org/fa/?p=31353

124-                 نژادپرستی ایرانی، پانفارسیسم و تورک ستیزی در کتابهای درسی جمهوری اسلامی ایران (قسمت چهارم)- اوجالان ساوالان

https://www.azoh.net/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4/399-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%8C-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9-%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86.html

125-                 نژادپرستی ایرانی، پانفارسیسم و تورک ستیزی در کتابهای درسی جمهوری اسلامی ایران (قسمت پنجم)- اوجالان ساوالان

https://www.azoh.net/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4/427-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%8C-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9-%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86.html

126-                 نژادپرستی ایرانی، پانفارسیسم و تورک ستیزی در کتابهای درسی جمهوری اسلامی ایران (قسمت ششم)- اوجالان ساوالان

https://www.azoh.net/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4/479-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%8C-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9-%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86.html

127-                 نژادپرستی ایرانی، پانفارسیسم و تورک ستیزی در کتابهای درسی جمهوری اسلامی ایران (قسمت هفتم)- اوجالان ساوالان

https://www.azoh.net/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4/520-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%8C-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9-%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86.html

128-                 نژادپرستی ایرانی، پانفارسیسم و تورک ستیزی در کتابهای درسی جمهوری اسلامی ایران (قسمت هشتم)- اوجالان ساوالان

https://www.azoh.net/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4/588-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%8C-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9-%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86.html

129-                 نژادپرستی ایرانی، پانفارسیسم و تورک ستیزی در کتابهای درسی جمهوری اسلامی ایران (قسمت نهم)- اوجالان ساوالان

https://www.azoh.net/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4/623-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%8C-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9-%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D9%86%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86.html

130-                 نژادپرستی ایرانی، پانفارسیسم و تورک ستیزی در کتابهای درسی جمهوری اسلامی ایران (قسمت دهم)- اوجالان ساوالان

https://www.azoh.net/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4/719-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%8C-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9-%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86.html

131-                 نژادپرستی ایرانی، پانفارسیسم و تورک ستیزی در کتابهای درسی جمهوری اسلامی ایران (قسمت یازدهم)- اوجالان ساوالان

https://www.azoh.net/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4/956-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%8C-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9-%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86.html

132-                 نژادپرستی ایرانی، پانفارسیسم و تورک ستیزی در کتابهای درسی جمهوری اسلامی ایران (قسمت دوازدهم و پایانی)- اوجالان ساوالان

https://www.azoh.net/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4/992-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%8C-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9-%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86.html