همین ابتدای مقاله تأکید و تصریح می کنیم که منظور ما از «فاشیسم راسیست فارس ایران» در عنوان مقاله و کل مقالات و کتابهایمان، صرفاً «فارسها و فارسی زبانها (در اصل تاجیکها)» نیستند، بلکه علاوه بر فارسهای فاشیست راسیست ضد تورک و ضد آزربایجان، مانقورتها و خودفروختگان و خائنها از هر ملت غیرفارس، مخصوصاً مانقورتها و ساتقینهای خود ملت تورک در آزربایجان و کل ایران، که خائن ترین خائنان، جانی ترین جانیان، خبیث ترین خبیثان و خودفروخته ترین اراذل ضد بشر در تاریخ بشر هستند، برای ما «فاشیست راسیست فارس» و بلکه به دلیل خیانت نابخشودنی به ملت و زبان مادری و مادر خودشان، از «فاشیسم راسیست فارس ایران» بدتر و پلیدتر و منفورتر هستند و تجربۀ ارزشمند سالیان سال به ما نشان می دهد که خیانت و خباثت و جنایت و رذالت این مانقورتها از 200 سال پیش تا کنون و از حال تا ابد، در حق انسانها ملت تورک آزربایجان و کل ایران هرگز و هرگز و هرگز از فاشیستهای راسیست ضد تورک و ضد آزربایجان پانفارس فارسی زبان کمتر که نیست بلکه خیلی خیلی خیلی هم بیشتر است. خیلی واضح و شفاف بگویم من به عنوان یک ملتچی تورکچو آزربایجانچی حرکت ملی ملت تورک آزربایجان و کل ایران همین اولش «جوالدوز را به خودم می زنم و بعد سوزن را به دیگران»!!! یعنی همه جا و در همه حال مانقورتهای فاشیست راسیست فارس ملت تورک خودم را نه تنها دشمن ذاتی ملت تورک آزربایجان و کل ایران، بلکه دشمن ذاتی و منفور کل ملل غیرفارس در ایران و دشمن بشریت می شمارم و به این کارم با سر بلند، هزاران هزار بار افتخار می کنم. نه از کسی ترسی دارم و نه ملاحظه کسی را می کنم و «آچیق آیدین» و فاش و عیان می گویم و به این گفتن افتخارها می کنم که خیانتی که مانقورتهای تورک از 200 سال پیش تا کنون به ملت تورک آزربایجان و کل ایران و کل ملل غیرفارس در ایران کرده اند، هیچ کسی در طول تاریخ بشریت نکرده است: مانقورتها از هر نوع و با هر لباس و با هر شکل و هیأت و بهانۀ سیاسی خیلی خیلی خیلی بدتر، رذل تر، جانی تر، خائن تر، خبیث تر و ضد انسان تر از پانفارسهای تاجیک هستند: میرزا فتحعلی آخوندزاده (آخوندوف)، حاج میرزا زین العابدین مراغه ای، عبدالرّحیم نجّارزادۀ تبریزی طالبوف، جلال الدّین میرزا قاجار (پسر فتحعلی شاه)، رضاقلی خان هدایت (بزرگ خاندان هدایت)، میرزا آقا تبریزی، میرزا اسماعیل خان تبریزی، میرزا علی اکبر دهخدا، میرزا یوسف خان تبریزی، علی میسیو، احمد کسروی، محمود افشار، تقی ارانی، صادق رضازاده شفق، حسین و کاظم کاظم زاده ایرانشهر، محمد قزوینی، حسن تقی زاده، عباس زریاب خویی، محمد مصدق، مهدی بازرگان، محمدکاظم شریعتمداری، حسن شریعتمداری، سید جواد طباطبایی و دهها و صدها و هزاران مانقورت فاشیست فارس خودفروخته ارذل احقر، در نظر ما از فاشیستهای فارس بسیار بسیار بسیار بدتر، جانی تر، خبیث تر، خائن تر، رذل تر و ضد بشرتر هستند. حال در فضای مجازی و حقیقی، یک عده مانقورت که آزربایجانی بودن، یا تورکی حرف زدن و نوشتن به زبان تورکی را بهانه کرده اند و می خواهند از امثال محمد مصدق فاشیست راسیست ضد تورک، ضد آزربایجان و ضد انسان برای ملت تورک ما و ملتهای غیر فارس دیگر یک بت بسازند کور خوانده اند. حرکت ملی ملت تورک آزربایجان و کل ایران قهرمانان ملی بی نظیر خودش را داشته و دارد: پروفسور شهید محمدتقی زهتابی، دکتر جواد هیئت و دهها و صدها انسان ملتچی تورکچو آزربایجانچی دموکرات و اومانیست و غیور و پاک تورک که عمدا از آنها نام نمی برم، از ترس این که مبادا نامی از این نامهای بزرگ و افتخارآمیز که هنوز در قید حیات هستند، از یادم برود و خدای ناکرده ذره ای به قهرمانی از این قهرمانان وطن اجحاف شود. این مقاله را نوشتم تا کسانی که به هر بهانه ای، مخصوصاً «بهانه مبارزه با «حاکمیت فاشیستی- راسیستی مذهبی ضد تورک، ضد آزربایجان و ضد بشر جمهوری اسلامی ایران» و « حاکمیت فاشیستی- راسیستی ضد تورک، ضد آزربایجان و ضد بشر پهلوی» می خواهند از محمد مصدق، محمود طالقانی، مهدی بازرگان، مسعود رجوی، مریم رجوی و هر فاشیست راسیست ضد بشر دیگر «بت» بسازند، باید بگوییم که خیلی خیلی خیلی کور خوانده اند. حرکت ملی ملت تورک آزربایجان و کل ایران قهرمانان ملی خودش را دارد و اینها که با تاکتیک و پولیتیک و استراتژی تورک بودن یا آزربایجانی بودن می خواهند از فاشیستهای راسیست ضد تورک، ضد آزربایجان، ضد غیرفارس و ضد بشر مانقورت- پانفارس برای ما بت بسازند، یک بار برای همیشه بدانند و بفهمند که آب در هاون می کوبند. جمهوری اسلامی ایران که بهتر است آن را حاکمیت شیطانی فاشیستهای راسیست ضد تورک و ضد عرب و ضد بشر بگوییم در نظر ما روی دیگر پهلوی و جبهه ملی ونهضت آزادی و پان ایرانیست و پهلوی طلب و مجاهدین خلق و کمونیست پانفارس و همگی، همگی بلا استثنا فاشیست راسیست ضد تورک و ضد آزربایجان و ضد غیرفارس و ضد بشر هستند. فکر نمی کنم دیگر واضح تر از این بتوان گفت و نوشت. شما چه فکر می کنید؟

محمد مصدق نه تنها در نظر ما فعالان حرکت ملی آزربایجان قهرمان نیست، بلکه خائن خبیث جانی رذل پانفارس ضد تورک، ضد آزربایجان و ضد بشر دقیقاً مثل پانفارسهای دیگر و بلکه بدتر و پلیدتر و جانی تر و خائن تر و رذل تر است. مگر او تئوریسین اصلی پان ایرانیسم پانفارس ضد تورک، ضد عرب، ضد غیر فارس و ضد بشر نبود و همین اندیشه های او نبود که پی و پایۀ حزب منفور پان ایرانیست را گذاشت و در جبهه ملی و نهضت آزادی تداوم پیدا کرد و امروز تمام مانقورتهای نشاندار از جمله سید جواد طباطبایی از تبریز، داریوش پیرنیاکان تهران، بهمن پیر نیاکان، تبریز، پژوهشگر، حسین نوین رنگرز، اردبیل، عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی، افشین جعفرزاده، ارومیه، پزشک و عضو هیئت دانشگاه علوم پزشکی تهران، لیلا حسینیان، مشکین شهر، هیئت علمی دانشگاه، محمد حسین داوری، میاندوآب، دبیر، جمشید هدایی، تبریز دبیر بازنشسته، بهمن فرهنگ، تبریز، دبیر تاریخ، ابراهیم آقازاد، ارومیه، دبیر، سعید دادگر، اردبیل، دبیر تاریخ، سیاوش دادگر، دبیر، کیامهر فیروزی، خلخال، دبیر و پژوهشگر، اعتماد ناصری، تبریز، دبیر بازنشسته، کاظم آذری سیسی، تبریز، محقق و نویسنده، شهین پورحسین، تبریز، شاعر، رحیم نیکبخت، تهران، پژوهشگر تاریخ، محمدرضا ربانی، تبریز، روزنامه نگار، محمد طاهری خسروشاهی، تبریز، پژوهشگر، لطف الله خدایی، اردبیل، دکتری علوم سیاسی، عبادالله عباسی، تبریز، سرهنگ بازنشسته، ناصر همرنگ، اردبیل، نویسنده و روزنامه نگار، حسین شفاهی، میاندوآب ، دانشجو، ناصر مطلبی، میاندوآب دامپزشک، امیر دیلمقانی، تبریز، دانشجوی علوم سیاسی، اشکان جم، تبریز، کارشناس حقوقی، امیر علیزاده، تبریز، علی نجفی، تبریز، احسان محمدی، تبریز، عادل زهتاب، تبریز، علی موسویان، تبریز، حامد فرشباف، تبریز، هادی علی پور، تبریز، میلاد اسکندری، تبریز، حجت مسلم زاده، تبریز، مرتضی اسدی، تبریز، حبیب باغی، تبریز، نادر ساعی، تبریز، سامان وطن شناسان، تهران، دانشجو، مهدی قسمتی، تبریز، سهند اینانلو، تبریز، دانشجوی دامپزشکی، بهزاد فرشباف، زنجان، فرید آیدنلو، ارومیه، داوود دشتبانی، پژوهشگر، علی خوش عمل، تبریز، وحید رنجبری، تبریز، محمد امیران، تبریز، بازاری، فرزاد حیدرزاده، تبریز، مهندس، مریم ناصری، اردبیل، مهدی اکبرزاده، اردبیل، رضا آذری، اردبیل، شهمیرزاد پهلوانی ، تبریز، مهندس، امیر حسین جهانی، تبریز، دانشجوی علوم سیاسی، سعید ذرخورد، تبریز، کارشناس حقوق، علی رضا بابایی، تهران، ارسلان مغانی، اردبیل، پژوهشگر، احسان خواجه ای، تبریز، دانشجوی ارشد جامعه شناسی، میلاد مطیع، تبریز، دانشجو، مرتضی افشار، میاندوآب، دانشجوی ارشد، وحید کبیری، جعفر عباسی، ایوب صادقی، رضا دل جوان، تبریز، ناصر حسین پور، مهران سلطانی، وحید عمرانی، مجید علی زاده، رضا امیر فتحی، تبریز، بازنشسته، رضا سلیمانی، تهران، بازاری، محمد امیران، تبریز، بازاری، داوود محمدیان، تبریز، فعال اقتصادی و صنعتی، هادی شربیانی، تبریز، بازرگان، حجت الله کلاشی، اردبیل، کارشناس ارشد علوم سیاسی، محسن عالی زاده، اردبیل، دانشجوی مهندسی، سالار سیف الدینی، تهران، پژوهشگر، یوسف شکری، تبریز، گرافیست، کاوه امیری، تبریز، دانشجوی مدیریت صنایع، مهران پورجباری، تبریز، دانشجوی مدیریت صنایع، محمدفرید رضانیا، تبریز، حسابدار، اسماعیل مدرس، تبریز، بازنشسته، یوسف علیشاهی، تبریز، بازاری، مریم زارعی، تبریز، کتابدار، مهدی کاظمی، تبریز، متین مطیع، تبریز، مهدی رشیدی، ارومیه ، فعال فرهنگی، فرزین ذریه، تبریز، دانشجو، بیژن اژدری، تبریز، مهندس، علی شهبازی، اردبیل، دانشجو همگی از دم فرزندان فکری جبهه ملی، نهضت آزادی مصدق و بازرگان مانقورت و کوروش زعیم فاشیست پانفارس بوده و بعضیهایشان مثل افشین جعفرزاده رسماً عضو جبهه ملی و در راه ضدیت فاشیستی- راسیتی پانفارسیستی با ملت تورک آزربایجان و کل ایران بسیار بسیار بسیار فعال تر فاشیستهای راسیست فارس هستند. قبلا در کتاب خودم مانقورت نامه هم نوشتم که برای مثال افشین جعفرزاده، مانقورت نشاندار فعال در آزربایجان جنوبی و به ویژه در سایت مانقورتیست آذریها، حتی ظاهرش و ریشش را مانند ملی- مذهبیهای فاشیست راسیست ضد تورک و ضد آزربایجان و ضد بشر ایران، به صورت بزی درآورده است تا به مهدی بازرگان، مانقورت نشاندار خائن اعظم دیگر، بیشتر شبیه شود.

http://azoh.info/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=27&view=viewdownload&catid=2&cid=2252

http://azoh.info/index.php?option=com_content&view=article&id=31607:---q-q----&catid=2:10&Itemid=18

این را نوشتم تا مانقورتهایی که با حیله و مکر در صدد قالب کردن ضدبشرهای فاشیست به بهانه تورک بودن یا آزربایجانی بودن یا به بهانۀ مبارزه با پهلوی و جمهوری اسلامی ایران به انسانهای ملت ما هستند یک بار برای همیشه موضع ما فعالان حرکت ملی ملت تورک را بفهمند و زیادی به ما و ملت آگاه تورک ما سردرد ندهند، چرا که به محض این که بخواهند از مانقورت- پانفارسها برای ما و ملت ما و تمامی ملل غیرفارس ایران بت بسازند فوری شناسایی و رسوا می شوند: از محمد مصدق گرفته تا سید محمود طالقانی از سید محمود طالقانی گرفته تا سید محمدکاظم شریعتمداری و پسر مانقورت پانفارس ضد تورک و ضد آزربایجانش حسن شریعتمداری در نظر ما همگی مانقورت- پانفارس هستند و همگی دشمن ذاتی ملت تورک آزربایجان و کل ایران و نیز ملل غیرفارس ایران هستند و ما با دشمن تا جان در بدن داریم مبارزه خواهیم کرد. در نظر ما خطر مانقورتهای ضد تورک و ضد آزربایجانی مثل «حسن شریعتمداری» (پسر محمدکاظم شریعتمداری مانقورت ضد تورک و ضد آزربایجان ایرانچی) از «رضا کوچوک پهلوی» (پهلوی را «پالانی» بخوانید خیلی خیلی خیلی درست تر و برازنده تر است)، خیلی خیلی خیلی بیشتر است چرا که به عیان می بینیم که تلویزیونهای سیاسی تلویزیونهای ماهواره ای نژادپرست فارس پرست کورد پرست ارمنی پرست پانفارس ضد تورک، ضد عرب و ضد انسان، مثل صدای آمریکا Voa Tv Persian، بی بی سی فارسی BBC Persian، دیدگاه Didgah Tv، تلویزیون اندیشه Andishe Tv، کانال جدید Kananl Jadid، پارس تی وی Pars Tv، ایران اینترنشنال Iran International ، ایران فردا IRAN-E-FARDA، رادیو فردا Radio Farda، من و تو Manoto Tv، ایران آریایی، تلویزیون رها، سیمای آزادی (تلویزیون مجاهدین خلق ایران)، کانال 1، رادیو زمانه، دویچه وله، یورونیوز، میهن تی وی، شبکۀ تلویزیونی بیان، شبکۀ جهانی کلمه و ... «حسن شریعتمداری» این مانقورت تبریزی و آزربایجانی را با نقشه و برنامه ریزی مکارانه، در شوهای پروپاگاندایی مزخرف و عوام فریبانۀ خودشان گاه به گاه ظاهر می کنند و به تصور این که ملت تورک آزربایجان امروز، ملت مذهبی و کور و بی خبر 40 سال پیش است و محمدکاظم شریعتمداری مانقورت ضد تورک و ضد آزربایجان، همان محبوبیت 40 سال پیش را در بین ملت تورک آزربایجان دارد، از حسن شریعتمداری، پسر خائن، خبیث، جانی و مانقورتش، برای موجه جلوه دادن فاشیستهای راسیست فارس و تبلیغ رضا کوچوک پالانی، سوء استفاده ها می کنند و این شو سیاسی نیز مثل همه شوهای سیاسی مغرضانۀ فاشیسم راسیست ضد بشر فارس، از چشمان تیزبین و ظلمت شکاف ما فعالان حرکت ملی آزربایجان هرگز دور نمی ماند، من برای همین به ضرس قاطع می گویم که حسن شریعتمداری از رضا کوچوک پهلوی، فرزند منفورترین و جنایتکارترین موجود دوپا در کل تاریخ آزربایجان، قاتل جانی ضدبشر، محمدرضا پهلوی خیلی بدتر، جانی تر، خائن تر، رذل تر، خطرناکتر و منفورتر است. آن هم از محمدرضا پالانی که در بین سالهای 1325 تا 1330 طبق تصریح شاهدان و اسناد متقنی که در دست ما هست، 75000 هفتاد و پنج هزار نفر انسان تورک آزربایجانی را با نسل کشی مستقیم و سر بریدن، سوزاندن، بر سر نیزه کردن اطفال و کشتن و سوزندان نوزادهای در گهوارۀ ملت مظلوم تورک و تجاوز دسته جمعی به پاکترین دختران و زنان تورک و کشتن آنها و دریدن شکم مادران آبستن تورک آزربایجان و بیرون کردن جنینها گرفته تا اعدام پاک ترین، صادق ترین، مبارزترین و مهم تر از همه باسوادترین و نخبه ترین انسانهای ملت تورک آزربایجان از بین برد و در طول همین پنج سال سیاه چندین هزار انسان تورک آزربایجان را حاکمیت ضد بشر پهلوی (پالانی) با تبعید در مناطق غیرآزربایجانی مثل «بدرآباد لرستان» در نزدیک خرم آباد و دیگر اردوگاههای مخوف فرستاد و در آنجا با گرسنه نگه داشتن، با «گرسنگی» و « شیوع امراض» کشت. یا چند صد هزار از نخبگان تورک را به تبعید اجباری به شهرها و مناطق مرکزی ایران فرستادند تا آسیمیله و مانقورت شوند. البته این که می گوییم 75000 نفر و متأسفانه برخی از ملتچیهای خودمان هم که ادعای تاریخ دانی دارند، مخالفت می کنند، من با یقین کامل می گویم: با احتساب تورکان آزربایجانی که به اردوگاههای مرگ بدرآباد و غیره فرستاده شده و به قتل رسیدند و آنهایی که جانشان را برداشتند و به آزربایجان شمالی رفتند و توسط استالین فاشیست ضد تورک و ضد بشر لعنتی نسل کشی شدند و یکی از آنها جدّ پدری من بود که «رفت» اما «بازنگشت» و مهمتر از همۀ اینها تورکان مظلوم آزربایجانی که با تاکتیک و سیاست ضدبشری «ایجاد قحطی مصنوعی» بین این پنج سال توسط حاکمیت ضدبشر پهلوی با همکاری مالکان و خانهای مانقورت آزربایجان از نوزاد و کودک و نوجوان و جوان و پیر بی رحمانه، جانیانه، خبیثانه، رذلانه، خائنانه از گرسنگی و شیوع امراض حاصل از عدم تغذیه و بهداشت مناسب در تمام شهرها و مخصوصا روستاهای کل آزربایجان نسل کشی شدند و مدارک و اسناد متقن آن، علاوه بر خاطرات پدربزرگها و مادربزرگهای خود ما، نوشته های ارزندۀ ویلیام داگلاس قاضی آمریکایی در کتاب «سرزمین‌های شگفت‌انگیز و مردمی مهربان و دوست‌داشتنی» موجود و قابل مطالعه و مشاهده است، ثابت می کند که 50 هزار انسان مظلوم و بیگناه آزربایجانی را، با ایجاد قحطیهای مصنوعی در طول 5 سال بعد از نسل کشی مبارزان ملت تورک در 21 آذر آذر 1946م./ 1325 ه.ش. در طی جنایت هولناک به صورتی ضدانسانی به دست حاکمیت فاشیست پهلوی با ایجاد قحطی مصنوعی از گرسنگی و سرما و امراض واگیردار حاصل از سوء تغذیه و عدم بهداشت کافی، نسل کشی کردند تا انسان قهرمان، ظلم ستیز و مبارز تورک آزربایجانی را برای همیشه خاموش و ترسان و لرزان و ذلیل و در اسارت فاشیسم صلیبی فارس نگه دارند ، با توجه به همۀ این فاکتهای غیرقابل انکار، من، اوجالان ساوالان با یقین و اطیمنان فریاد زده ام و خواهم زد که یقیناً هزینه های جانی حرکت ملی ملت تورک آزربایجان در سالهای سیاه 1325 تا 1330 بیش از 100 هزار نفر بوده است، آن هم نه 100 هزار نفر انسان عادی، بلکه 100 هزار نفر انسان مبارز، غیور، پاک، انسان دوست، باسواد، ارزنده، قهرمان، کم نظیر، ظلم ستیز، مقدس و امروز که من، اوجالان ساوالان با بیش از 30 سال مطالعه و تجربۀ تحقیق میدانی این حرف را می زنم، یقیناً در آزربایجان جنوبی مستقل آینده، روزی فرزندان تورک آزربایجان ما، این حرف مرا با مدارک و اسناد متقن و پیدا کردن و انتشار نام و نشان و محل شهادت تک تک این عزیزان شهید شده در راه آزادی ملت تورک آزربایجان از اشغال و استعمار سیاه فاشیسم راسیست فارس ایران به اثبات خواهندرساند و در آن روز فریاد تظلم من از خودیهایمان بیشتر از دشمنانم خواهدبود.

در نظر ما مانقورت ارذل و احقر پلید پان ایرانیست پانفارس ضد تورک و ضد آزربایجان تبریزی «پیمان عارف» خیلی بدتر و خبیث تر و خطرناک تر از «امید دانا» است. چرا که در بازی «جنگ زرگری» و اوپوزیسیون سازی قلابی برای جمهوری شیطانی ایران، هر دو اینها به یک اندازه، نقش فاشیسم راسیست ضد تورک و ضد آزربایجان فارس را بازی می کنند و هر دو دشمن ذاتی انسانهای ملت تورک آزربایجان و کل ایران بوده و هستند، با این تفاوت که امید دانا «خائن به مادر خودش و ملت خودش نیست، ولی پیمان عارف هست».

به امید آزادی ملت تورک آزربایجان و کل ایران از اشغال و استعمار ایران اهریمن زده و فاشیسم راسیست ضد تورک، ضد آزربایجان و ضد بشر پانفارس حاکم بر ایران.

اوجالان ساوالان- جمعه 25 مرداد 1398- 16 اوت 2019- 14 ذوالحجه 1440