آذوح: "پلاتفرم همکاری سازمان‌های سیاسی آزربایجان جنوبی" از تاریخ 27 فروردین 1398 به شکل رسمی کار خود را آغاز کرده است.

در زیر می توانید بخشی از فعالیتهای این ائتلاف را مطالعه فرمایید:

****************************************************

دیدار و گفتگوهای چندین روزه ی سخنگوی گادپ و نماینده ی پلاتفورم آزربایجان جنوبی در آمریکا+ تصاویر

منتشر شده در 25 اسفند 1398

https://www.azoh.net/%D8%AE%D8%A8%D8%B1/4299-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%DB%8C-%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D8%AF%D9%BE-%D9%88-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%DB%8C-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1.html

*****

بیانیه پلتفرم همکاری سازمان های سیاسی آزربایجان در خصوص عملیات ضد تروریستی و شهادت نظامیان ارتش ترکیه

منتشر شده در 11 اسفند 1398

https://www.azoh.net/%D8%AE%D8%A8%D8%B1/4291-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%85-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87.html

*****

بیانیه شماره ۱ پلتفرم همکاری سازمان‌های سیاسی حرکت ملی آزربایجان در خصوص انتخابات مجلس یازدهم

https://www.azoh.net/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87/4173-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%B1-%D9%BE%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%85-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85.html

*****

تجمع اعتراضی در گوتنبورگ سوئد در حمایت از اعتراضات ملت تورک آزربایجان+ ویدیو

https://www.azoh.net/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87/4148-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%AF-%D8%B3%D9%88%D8%A6%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88.html

*****

مراجعت نامه «پلتفرم همکاری سازمان‌های سیاسی آزربایجان» به پرسنل آزربایجانی شاغل در نیروهای مسلح ایران

https://www.azoh.net/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87/4138-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%C2%AB%D9%BE%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%85-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%C2%BB-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%86%D9%84-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.html

*****

بیانیه پلاتفرم همکاری سازمان‌های سیاسی آزربایجان در خصوص اعتراضات مردمی به گرانی و فشارهای اقتصادی در ایران

https://www.azoh.net/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87/4126-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%85-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.html

*****

بیانیه پلاتفرم همکاری تشکل های سیاسی آزربایجان در خصوص حماسه ۱۰ آبان

https://www.azoh.net/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87/4108-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%85-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%87-%DB%B1%DB%B0-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86.html

*****

بیانیه پلاتفرم همکاری سازمان های سیاسی آزربایجان: در مقابله با طرح کرویدور تروریستی از عملیات «چشمه صلح» حمایت می‌کنیم

https://www.azoh.net/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87/4071-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%85-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%A9%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%C2%AB%DA%86%D8%B4%D9%85%D9%87-%D8%B5%D9%84%D8%AD%C2%BB-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85.html

*****

بیانیه مشترک سازمان‌های سیاسی آزربایجان به مناسبت هفتادوپنج مین سالگرد ۱۲ شهریور

https://www.azoh.net/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87/3990-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%DB%B1%DB%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1.html

 *****

بیانیه پلاتفرم همکاری سازمانهای سیاسی آزربایجان در خصوص تشدید فشار امنیتی بر فعالین ملی و موج سرکوب آزادی های رسانه ای

منتشر شده در 26 تیر 1398

https://www.azoh.net/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87/3895-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%85-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%AC-%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%A8-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C.html

 *****

بیانیه مشترک سازمان‌های سیاسی آزربایجان جنوبی به مناسبت سالگرد همایش‌های ملی قلعه بابک

منتشر شده در 10 تیر 1398

https://www.azoh.net/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87/3828-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9.html

*****

پلاتفرم همکاری سازمان‌های سیاسی آزربایجان: کنفرانس مبارزه برای رهایی ملی و آزادی در آزربایجان جنوبی برگزار شد

منتشر شده در 07 خرداد 1398

https://www.azoh.net/%D8%AE%D8%A8%D8%B1/3726-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%85-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF.html

*****

بیانیه “پلاتفرم همکاری سازمان‌های سیاسی آزربایجان” در خصوص سیل فلاکت‌بار احواز و ورود نیروهای تروریستی مزدور به مناطق عرب‌نشین

منتشر شده در 01 ارديبهشت 1398

https://www.azoh.net/%D8%AE%D8%A8%D8%B1/3585-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%E2%80%9C%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%85-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%E2%80%9D-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D9%81%D9%84%D8%A7%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%E2%80%8C%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86.html

*****

آغاز به کار "پلاتفرم همکاری سازمان‌های سیاسی آزربایجان جنوبی"+ ویدیو

منتشر شده در 27 فروردين 1398

https://www.azoh.net/%D8%AE%D8%A8%D8%B1/3568-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%85-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88.html

*****

نشست مطبوعاتی اعلام «پلاتفرم همکاری تشکل‌های سیاسی آزربایجان» در باکو برگزار خواهد شد

منتشر شده در 25 فروردين 1398

https://www.azoh.net/%D8%AE%D8%A8%D8%B1/3567-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%C2%AB%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%85-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%C2%BB-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF.html

*****

انعکاس اخبار «اولین کنفرانس آزربایجان واحد» در رسانه‌های آزربایجان شمالی

منتشر شده در 25 فروردين 1398

https://www.azoh.net/%D8%AE%D8%A8%D8%B1/3565-%D8%A7%D9%86%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%C2%AB%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%C2%BB-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C.html

*****

با حضور تنی چند از نمایندگان مجلس و روسای احزاب سیاسی آزربایجان: اولـین «مجـمع آزربایجـان واحـد» در باکـو بـرگـزار شد

منتشر شده در 24 فروردين 1398

https://www.azoh.net/%D8%AE%D8%A8%D8%B1/3562-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%86%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%80%DB%8C%D9%86-%C2%AB%D9%85%D8%AC%D9%80%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D9%80%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%80%D8%AF%C2%BB-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%80%D9%88-%D8%A8%D9%80%D8%B1%DA%AF%D9%80%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF.html