آذوح: "پلاتفرم همکاری سازمان‌های سیاسی آزربایجان جنوبی" از تاریخ 27 فروردین 1398 به شکل رسمی کار خود را آغاز کرده است.

در زیر می توانید بخشی از فعالیتهای این ائتلاف را مطالعه فرمایید:

****************************************************

پلاتفرم همکاری سازمان‌های سیاسی آزربایجان: کنفرانس مبارزه برای رهایی ملی و آزادی در آزربایجان جنوبی برگزار شد

منتشر شده در 07 خرداد 1398

https://www.azoh.net/%D8%AE%D8%A8%D8%B1/3726-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%85-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF.html

بیانیه “پلاتفرم همکاری سازمان‌های سیاسی آزربایجان” در خصوص سیل فلاکت‌بار احواز و ورود نیروهای تروریستی مزدور به مناطق عرب‌نشین

منتشر شده در 01 ارديبهشت 1398

https://www.azoh.net/%D8%AE%D8%A8%D8%B1/3585-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%E2%80%9C%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%85-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%E2%80%9D-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D9%81%D9%84%D8%A7%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%E2%80%8C%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86.html

آغاز به کار "پلاتفرم همکاری سازمان‌های سیاسی آزربایجان جنوبی"+ ویدیو

منتشر شده در 27 فروردين 1398

https://www.azoh.net/%D8%AE%D8%A8%D8%B1/3568-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%85-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88.html

نشست مطبوعاتی اعلام «پلاتفرم همکاری تشکل‌های سیاسی آزربایجان» در باکو برگزار خواهد شد

منتشر شده در 25 فروردين 1398

https://www.azoh.net/%D8%AE%D8%A8%D8%B1/3567-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%C2%AB%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%85-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%C2%BB-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF.html

انعکاس اخبار «اولین کنفرانس آزربایجان واحد» در رسانه‌های آزربایجان شمالی

منتشر شده در 25 فروردين 1398

https://www.azoh.net/%D8%AE%D8%A8%D8%B1/3565-%D8%A7%D9%86%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%C2%AB%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%C2%BB-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C.html

با حضور تنی چند از نمایندگان مجلس و روسای احزاب سیاسی آزربایجان: اولـین «مجـمع آزربایجـان واحـد» در باکـو بـرگـزار شد

منتشر شده در 24 فروردين 1398

https://www.azoh.net/%D8%AE%D8%A8%D8%B1/3562-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%86%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%80%DB%8C%D9%86-%C2%AB%D9%85%D8%AC%D9%80%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D9%80%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%80%D8%AF%C2%BB-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%80%D9%88-%D8%A8%D9%80%D8%B1%DA%AF%D9%80%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF.html