کارگران زحمتکش و ستم دیده؛

کارگران آزربایجانی در صد سال گذشته یکی از پیشرو‌ترین و تاثیر گذار‌ترین جنبش‌های کارگری را سازماندهی و هزینه‌های سنگینی را متحمل شده اند. در شرایط کنونی در حالی که سرمایه گذاران و کارآفرینان آزربایجانی با ده‌ها چالش و تبعیض عمدی برای گسترش صنعت، تولید روبرو هستند، طبقه کارگر آزربایجان همانند کارگران دیگر مناطق ایران به دلیل وضعیت اسفناک کاری و معیشتی و نگاه امنیتی و تبعیض اقتصادی با فشار و سرکوب شدید و حتی مضاعف روبرو می‌باشند. بدین دلیل سال هاست کارگران آزربایجانی در مقاطع مختلف برای کسب حقوق سندیکایی و کاری خود دست به اعتراضات و اعتصابات مختلفی زده اند.

با شروع سلسله اعتصابات هفته گذشته گروهی از حواله داران شرکت صنعت خودرو آزربایجان (آذویکو) نیز با تجمع در مقابل ساختمان دادسرای جرائم اقتصادی تهران صدای اعتراضی خود را بلند کردند و کارگران نیروگاه سیکل ترکیبی اورمیه نیز به صف اعتصابات پیوستند.

همه می‌دانیم که آزربایجان از قربانیان نگاه‌های امنیتی و تبعیض‌آمیز تمرکزگرایان بوده و از سوی قوانین ارتجاعی قانون کار جمهوری اسلامی سفره نان طبقه کارگران آزربایجانی کوچک و کوچک‌تر شده است. خانواده و فرزندان طبقه کارگر، از جمله کارگران آزربایجانی تبعات سنگین سیاستهای غلط اقتصادی نظام تبعیض را تحمل می‌کنند.

لذا در این مقطع حساس تاریخی که اعتصابات کارگری، نظام ارتجاعی و فاشیستی و اختاپوس رانت خوار درون رژیم را به چالش کشیده، همبستگی کارگران تورک آزربایجانی با این اعتصابات را برای در هم شکستن سیستم ضدکارگری و فاسد جمهوری اسلامی بسیار موثر و مفید می‌دانیم.

یقین می‌دانیم که طبقه کارگر و فعالین جنبش کارگری آزربایجان با محور قراردادن تبعیض‌های سیاسی و اقتصادی و ضمن پاسداری از هویت ملی خود با اعتصابات کارگری همگام خواهند شد. معتقدیم هر اعتراضی در هر طبقه اجتماعی در در عین حالی که در تلاش برای رفع مشکلات صنفی می‌باشد، می‌بایست گامی برای برچیدن تبعیض صنعتی، اقتصادی، سیاسی باشد.

ما بعنوان پلتفرم همکاری سازمان‌های سیاسی آزربایجان ضمن اعلام حمایت از اعتصابات کارگری بار دیگر تاکید می‌کنیم تا رهایی جامعه از تبعیض، فاشیسم، فساد و دیکتاتوری در کنار معترضین همه طبقات اجتماعی خواهیم بود.

پلتفرم همکاری سازمان‌های سیاسی آزربایجان (آزوح – دیرینش – گآدپ)