آذوح: فعالین‌ ملی آذربایجان با نصب پوسترهای اعتراضی در مرکز شهر تبریز نسبت به خشکانیدن‌ عمدی دریاچه اورمیه و عدم توجه مسئولین به مسائل محیط زیستی آذربایجان اعتراض کردند.

«اورمو‌ گؤلۆ یاشاسین»

«دریاچه‌ مان‌ را پس دهید»

«نابودی دریاچه اورمیه برابر است با نابودی ملت آذربایجان»

«دریاچه‌ اورمیه‌ را نجات‌ دهید»

عنوان‌ متن‌ های چاپ شده روی پوسترهای اعتراضی نصب شده در شهر تبریز همراه‌ با تصاویر دریاچه‌ اورمیه‌ است که‌ به دو زبان‌ تورکی و فارسی نوشته شده است.

در سالهای‌ گذشته‌ دریاچه‌ اورمیه‌ با بی تدبیری و بی مسئولیتی‌ عمدی‌ مسئولان‌ کشوری قسمت‌ عمده‌ ای‌ از آن به بیابان و کویر نمک تبدیل‌ شده‌ است.تبدیل شدن دریاچه زیبای اورمیه به کویر نمک، نابودی اراضی کشاورزی، محیط زیست، طبیعت و حتی نابودی شهرهای آذربایجان را در جلو دیدگان مسئولین خواهد‌ گذاشت.

طبق‌ آمارهای‌ جمهوری اسلامی حجم آب دریاچه بیش از ۲ میلیارد متر مکعب کمتر از میزان آن، در مدت مشابه سال گذشته شده است.

ماه گذشته نیز یکی از اعضای انجمن مخاطرات محیطی و توسعه پایدار ایران عنوان کرده بود: وضعیت فاجعه بارتر از گفته مسئولان کشوری است و احتمالا تا پایان پاییز، دریاچه اورمیه از نقطه جغرافیایی ایران حذف شود.

https://t.me/AZOH_qrupu/7361