امیر ستاری رئوف

شاهین برزگر

شهروز برزگر

اولدوز قاسمی

کریم اسماعیل زاده

محمد محمودی

مرتضی محمدی

داود رحیمی

وحید ابهری

شیوا مرادی

علیرضا مهری

صمد لادوندی (بعدا آزاد شد)

بختیار بهنمون(بعدا آزاد شد)

سیامک کوشی