آذوح: رژیم جمهوری اسلامی ایران از بدو تاسیس خود تاکنون همواره از تمامی راهها بهره برده تا حرکت ملی آزربایجان و جنبش ملی تورک را از پیش رو بردارد.

لایحه‌ی زیر که به تصویب مجلس ایران رسیده، یکی از صدها سند موجود در این خصوص است.

این لایحه که با عنوان “لایحه قانونی پرداخت کمک هزینه به اکراد پناهنده عراقی اسکان داده شده در مناطق غرب کشور” تصویب گردیده، به اسکان هزاران کرد در اورمیه و مناطق اطراف آن اشاره دارد.

بخش آغازین این لایحه چنین است: “ماده واحده - به وزارت کشور اجازه داده می‌شود، تعداد 2300 خانواده کرده پناهنده

عشایر عراقی را که در نقاط مختلف کشور پراکنده هستند‌جمع‌آوری و به مناطق ارومیه و

کردستان و کرمانشاه اعزام و اسکان داده و کمک هزینه آنان را تا مدت 6 ماه به شرح

زیر از محل بودجه عمومی کشور‌پرداخت نماید.”

در تبصره‌های یک و دو از این لایحه عمق نقشه‌ی شوم رژیم در تغییر بافت جمعیتی اورمیه و مناطق اطراف آشکار می‌شود. آنها آمده‌اند که بمانند!: “‌تبصره 1 - پس از گذشت 6 ماه خانواده‌های کرد پناهنده موصوف جذب بازار کار شده و به کشاورزی مشغول خواهند شد.

‌تبصره 2 - هزینه انتقال پناهندگان از مبدأ به مقصد به قرار هر خانواده 5 نفری از محل بودجه عمومی قابل‌پرداخت خواهد بود

متن کامل این لایحه در دوره ۱، شماره جلد ۱، شماره صفحه ۵۵۶ قابل دسترسی است.

https://t.me/AZOH_qrupu/4744