آذوح: فعالین حرکت ملی آزربایجان امروز در تبریز در بسیاری از مناطق شهر این نوشته را در راستای تحریم کلی انتصابات در ایران حک کرده و بار دیگر شعور و جسارت مثال‌زدنی خود را به نمایش گذاشتند.

گفتنی است رژیم ایران در روزها و هفته‌های گذشته از تمامی راهها و ابزارهای خود برای به دای صندوق کشاندن مردم استفاده کرده و این شعارنویسی گسترده از سوی فعالین ملی تورک جواب رسایی است به رژیم.

https://t.me/AZOH_qrupu/4691