آذوح: امروز‌ شنبه‌ ۲۲ خرداد ماه‌ ۱۴۰۰ جمعی‌ از فعالین‌ ملی‌ آذربایجانی در حمایت‌ از اعتصاب غذای‌ عباس لسانی و اعتراض‌ به مسئولین‌ زندان‌ اردبیل‌ و‌ نهادهای‌ امنیتی اقدام‌ به‌ دیوار نویسی‌ در یکی از محلات شهر تبریز‌ نموده‌ اند.

«سیاسی زیندانیلر‌ گرک دیر آزاد اوْلسون»

«جان زندانیان‌ سیاسی آذربایجان‌ در خطر است، عباس لسانی»

«انتخابات‌ در تهران‌ اعتصاب در آذربایجان»

«جان‌ زندانیان‌ سیاسی‌ خط قرمز ماست»

«آذربایجان‌ وار اوْلسون‌ لیسانی میز ساغ اوْلسون»

«جان‌ زندانیان‌ سیاسی در خطر است»

عنوان دیوار‌ نویسی های اعتراضیست‌ که‌ توسط فعالین‌ آذربایجانی‌ در مرکز شهر تبریز‌ نوشته‌ شده است. پیش بینی میشود با اعتصاب غذای عباس لسانی فعالیت‌ های میدانی در آذربایجان افزایش یافته‌ و سبب اعتراضاتی‌ در آذربایجان‌ گردد.

https://t.me/AZOH_qrupu/4672