آذوح: روز‌ یکشنبه‌ مورخه: ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ فعالین‌ ملی‌ آذربایجانی‌ در‌ شهر تبریز‌ با‌ دیوار‌ نویسی‌ در پارک ائل گولی تبریز با‌ موضوع‌ آگاهی‌ و بیداری‌ مردم و زندانیان‌ سیاسی‌ آذربایجانی‌ اعتراض‌ خود‌ را‌ نسبت‌ به‌ سیاستهای‌ جمهوری‌‌ اسلامی‌ در قبال آذربایجان‌ نشان دادند.

«آذربایجانین میللی محبوسلارینا‌ آزادلیق»

«آذربایجان‌ اوْیان»

«میللی‌ محبوسلارا‌ آزادلیق»

از‌ جمله‌ متون‌‌ و شعارهای اعتراضی‌ است‌ که‌ فعالین‌ ملی‌ آذربایجانی‌ در‌ سطح‌ شهر تبریز‌ در قالب‌ دیوار‌ نویسی‌ به‌‌ اجرا گذاشته‌ اند.

موضوع اکثر دیوار‌ نویسی‌‌ ها زندانیان‌ سیاسی‌ آذربایجانی‌ محبوس‌ در زندانهای‌ ایران‌ و بیداری ملت‌ آذربایجان‌ نسبت‌ به سیاستهای‌‌ سانترالیستی و تبعیض‌ آمیز‌ جمهوری اسلامی ایران‌ نسبت‌ به‌ سایر‌ اتنیکها و ملتهای‌ ساکن‌ در‌ ایران است.

چند روز‌ پیش‌ نیز‌ اندیشکده FDD آمریکا مقاله ای از برندا‌ شیفر‌ را با عنوان " ایران‌‌ بیشتر از فارس ها است را منتشر نموده بود که‌ این‌ موضوع‌ با‌ اعتراض‌‌ و‌ توهین ایرانشهری‌ ها‌ و‌ پان ایرانیستها‌ مواجهه‌ شده‌ بود.

https://t.me/AZOH_qrupu/4261