آذوح: صبح ۱۰ مهر در اولین روز آغاز ترم تحصیلی دانشکده قاضی طباطبائی اورمیه تعدادی از دانشجویان ترک با دست نوشته های “هانی منیم دیلیم “و” آنا دیلینده مدرسه  اولمالیدیر هرکسه” در گوشه ای از سالن دانشکده جهت دیدار با مسئولین زیربط و اخذ اجازه ی تجمع در محوطه ی دانشکده شده بودند که مسئولین سر رسیده و ضمن مخالفت با صدور هرگونه مجوز تجمع، اقدام به اخذ اسامی و شماره تلفن دانشجویان نمودند.

گفتنی است دانشجویان فعال ترک بارها از رئیس دانشکده فنی و دانشگاه علوم پزشکی خواستار برگزاری تریبون آزاد شده اند که با این درخواستها مخالفت گردیده است.

آذوح

 Azerbaijan