متاسفانه مدتی است که شاهد فاجعه هایی در مورد تیم فوتبال تیراختور آذربایجان هستیم که انگاری اگر طرفداران تراختور میخواهند تیم محبوبشان در لیگ برتر ایران بماند و به دسته های پایین تر تنزول نکند، باید طرفداران از یک سری شعار های ملی و هویتی دست کشیده و شعار های "دستوری و متملقانه" را در اولویت قرار داده و سر بدهند.

شنبه ششم شهریور تعداد اندکی از طرفداران تراختور آذربایجان که در بین طرفداران کسانی ادعا میکردند که نماینده مردم آذربایجان هستند؛ با امام جمعه تبریز جناب آقای آل هاشم دیدار و مشکلات پیش آمده تیم فوتبال تیراختور آذربایجان را مورد بحث قرار داده و در این باره گفتگو کرده اند.

جناب آقای آل هاشم به صورت علنی به چند طرفدار خود لیدر پندار تیم فوتبال تراختور آذربایجان فرموده است که:

شما زودتر از این باید نزد من می آمدید.

بنده خود از طرفداران تیم تراختور هستم و اگر میخواهید به تیم محبوبم کمک کنم باید از یک سری شعار ها از جمله شعار های تجزیه طلبانه جلوگیری کنید.

جناب آقای آل هاشم انگار در جریان نیستند که تیم تراختور آذربایجان فقط جنبه ای هویتی و ملی بر مردم آذربایجان دارد.

سی میلیون طرفدار این تیم از 7 سال گرفته تا 70 سال، مرد تا زن اش فقط دنبال هویت اصیل زنده به گور شده اش است و هیچ تمایلی به جام فلزی ندارند.

همچنین از گفته های جناب آقای آل هاشم میتوان به راستی توطئه های پشت پرده تراختور آذربایجان به راحتی پی برد.

از ابتدا کاملا مشخص بود که تیم فوتبال تراختور آذربایجان را وارد حاشیه بزرگی میکنند ولی نیت پلیدی که در افکارشان بوده و میخواستند دو دستگی میان طرفداران بیندازند؛ خوشبختانه تیرشان به سنگ خورده است.

وظیفه هر آذربایجانی امروز این است که هوشیار تر از گذشته باشد که متخاصمه نتوانند بین ما تفرقه بیندازند و نباید شعار "نه توبدو نه قولدو تراختور میللی یولدو" را از ذهن ها و قلب هایمان پاک و فراموش کنیم.