مقدمه و معرفی موضوع مقاله

همه ما انسانهای ملل غیرفارس ایران باید بدانیم که حاکمیت ایران در سده اخیر چه پهلوی و چه جمهوری اسلامی ایران حاکمیت دست نشانده قدرتهای صلیبی ضد تورک و ضد عرب است که در ایران و کل خاورمیانه مطامع خاص نژادپرستانه ضد بشری خود را دنبال می کنند. چون حاکمیت سنتی قاجار مطابق مطامع این قدرتها عمل نمی کرد، استعمار صلیبی انگلیس با در دست گرفتن مهار انقلاب مشروطیت توانست رضا پالانی، مهره خود را به حاکمیت ایران برساند و از زمان وقوع کودتای 3 اسفند ماه 1299 شمسی ایران تحت حاکمیت قدرتهای صلیبی افتاد. ما فعالان حرکت ملی آزربایجان بارها و بارها و بارها در صدها و هزاران مقاله و نوشته های خودمان تکرار و تاکید کرده ایم و باز هم تکرار و تاکید می کنیم که ایران در سده اخیر، دقیقا بعد از به قدرت رسیدن فاشیستهای ضد تورک، ضد عرب و ضد بشر فارس به سردمداری رضا پالانی توسط استعمار صلیبی انگلیس، هرگز یک کشور نیست، بلکه یک پروژه سیاسی استعماری صلیبی ضد تورک، ضد عرب و ضد بشر است که فقط و فقط و فقط برای نابود کردن ملل غیرفارس مخصوصا دو ملت بزرگ تورک و عرب در داخل و خارج ایران به وجود آمده است و در این سده سیاه به روشنی ثابت کرده است که در این راه از هیچ جنایت و خیانت و خباثتی فروگذار نبوده است. همان طور که می دانیم و در صفحات تاریخ نیز ثبت هست در این سده سیاه فاشیسم فارس حاکم، چه پهلوی و چه جمهوری اسلامی ایران بارها و بارها و بارها ملل تورک و عرب و غیرفارس را با انواع شیوه های نظامی، بیولوژیک، زبانی، فرهنگی، سیاسی و .. نسل کشی کرده و می کنند. ما انسانهای ملل غیرفارس باید بدانیم که اکنون در دوران حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، در اصل روسیه و انگلیس و چین بر ما حکومت می کنند و ما ملل غیرفارس ایران مستعمره این سه قدرت صلیبی جهانی هستیم: جمهوری اسلامی ایران از نظر نظامی و استراتژیک به روسیه و از نظر سیاسی و ایدئولوژیک به انگلیس وابسته است و به این دو استعماری صلیبی متکی است. از نظر اقتصادی نیز ما را مستمعره چین فاشیست ضد بشر جانی کرده است. که این موضوع اظهر من الشمس است و حاکمیت ملا-سیدهای تشیع صلیبی مجوسی شعوبی پارسی بدون اجازه مسکو و پکن و لندن آب هم نمی خورد.

چگونه حاکمیت پلید جمهوری اسلامی ایران از هارپ روسیه برای اغراض و جنایات سیاسی مغرضانه و نژادپرستانه خودش و ایجاد خشکسالی، سیلها و زلزله ها در مناطق غیرفارس نشین ایران سوء استفاده می کند؟ پروژه مخوف خشکاندن دریاچه ارومیه با بیش از 20 هزار تن نمک تصفیه نشده در کف آن، زلزله مخوف اهر- هریس- ورزقان در سال 1391، زلزله مخوف کرمانشاه و سرپل زهاب در سال 1397، سیلهای مخوف فروردین 1398 در کل مناطق غیرفارس نشین ایران در شمال (استانهای گلستان، مخصوصا تورکمن صحرا و مازندران)، و نیز سیلابهای غرب (لورستان) و جنوب کشور (مناطق عرب نشین عربستان اشغالی توسط حاکمیت فارس)، همگی اینها استفاده حاکمیت جمهوری اسلامی ایران از تکنولوژی هارپ روسیه جهت نسل کشی گسترده انسانهای ملت تورک آزربایجان و تمامی ملل غیرفارس ایران اعم از تورکمن، عرب، لور، کورد و غیره بوده و هست. فراموش نکنیم که روسیه صلیبی دشمن خونی ملت تورک آزربایجان و کل تورکهای جهان است. ماموریت صلیبی ضدیت با تورکان و نسل کشی ملت تورک در منطقه توران به روسیه، چین و ایران سپرده شده است که در طول تاریخ دویست ساله اخیر ما شاهدیم که روسهای صلیبی با همدستی فارسهای صلیبی در این راه جنایتکارانه ضد بشری کوشا بوده و هستند. لازم به ذکر است که از سال 1949 میلادی چین با اشغال کشور تورکستان شرقی (اویغورستان) نیز به جرگه این دو قدرت صلیبی افزوده شده است. با این وصف هیچ بعید نیست که روسیه با تکنولوژی هارپ خودش در پی نسل کشی تورکان آزربایجان و تورکمنان تورکمنستان و کل ملل غیرفارس ایران به نفع حاکمیت صلیبی فارس باشد. تاریخ پر از درد و رنج آزربایجان در دویست سال اخیر بارها و بارها و بارها شاهد هجوم نظامی روسیه و نسل کشی انسانهای بی دفاع و بی سلاح ملت تورک آزربایجان بوده و هست. اگر روزی ملت تورک آزربایجان به پیروزی برسد، هیچ بعید نیست که بار دیگر شاهد لشکرکشی روسیه جنایتکار برای نسل کشی انسانهای حق طلب، آزادیخواه و استقلال طلب ملت تورک آزربایجان باشیم. بنابراین زیادی خوشبینهای ما باید این خوش بینی را کنار بگذارند و عمق کینه و دشمنی دشمن صلیبی درجه یک ما ملت تورک را به خوبی درک کنند و از هم اکنون در پی چاره باشند.

حال یک سوال مهم باقی است: چگونه جمهوری اسلامی ایران از تکنولوژی هارپ روسیه برای نسل کشی ملل غیرفارس و تاراندن آنان از سرزمینهای مادریشان و ایجاد بحران و فلاکت طبیعی در مناطق غیرفارس نشین ایران و ایجاد بحرانهای کمرشکن در بین این انسانها سوء استفاده می کند؟ مقاله زیر نتیجه زحمات من در سال 1391 و بعد از زلزله دهشتناک اهر- هریس ورزقان آزربایجان بود که آن زمان متاسفانه سایتهایمان این نوشته مرا زیاد جدی نگرفتند. امسال آن را نشر می کنم تا انسانهای ملت تورک آزربایجان و کل ملل غیرفارس ایران علت اصلی این همه تغییرات عجیب آب و هوایی: وقوع سیل مخوف در فروردین ماه و خشکسالی اخیر در پاییز و زمستان امسال (1398) دز آزربایجان و نیز عامل اصلی وقوع زلزله مخوف سراب- میانه- ترکمنچای را بدانند . باشد که ملت تورک آزربایجان و تمامی ملل غیرفارس ایران بدانند که فاشیسم راسیست فارس که در هیات تشیع شعوبی مجوسی صلیبی پارسی پنهان شده است، چگونه از تکنولوژی هارپ روسیه فاشیست راسیست ضد بشر برای نسل کشی ملت تورک آزربایجان و کل ملل غیرفارس ایران بعد از کلید زدن تکنولوژی هارپ روسیه در ایران (اتحاد و همکاری ایران و روسیه برای سوء استفاده از تکنولوژی هارپ)، در سال 1389 تا کنون سوء استفاده ها می کند:

استفادۀ رژیم جمهوری اسلامی ایران از تکنولوژی هارپ، علت اصلی بروز زلزله اهر، هریس و ورزقان و فاجعۀ انسانی دهشتناک در آزربایجان جنوبی در 21 مردادماه سال 1391

علت اصلی زلزله اهر هریس ورزقان و کشته شدن بیش از 20 هزار انسان تورک آزربایجانی به دست حاکمیت صلیبی فراماسون و ضد تورک جمهوری اسلامی ایران استفاده این رژیم نژادپرست ضد تورک از تکنولوژی هارپ HARP روسیّه، موسوم به «سورا» (SURA) در سال 1391 است.

نژادپرستان پانفارس داخل و خارج از ایران اعمّ از مذهبی و غیرمذهبی به سرکردگی جمهوری اسلامی ایران، می خواهند بعد از تاراندن ملّت تورک ما از وطن مادری 12000 ساله شان، شده با بیش از 20 میلیارد تن نمک سمّی دریاچۀ ارومیّه و شده با نسل کشی آشکار یا پنهان مثلِ استفاده از تکنولوژی هارپ HARP روسیّه، موسوم به «سورا» (SURA) تکنولوژی پیچیده و فوق محرمانۀ روسهای نژادپرست و ضدّ تورک و ضدّ انسان، که آنتنهای عظیم و پرشمار آن در دشت سرسبز وسیعی واقع در روسیّه، نزدیک شهر «نیژنی نووگورود» دومین شهر در جنوب شرقی شهر «مسکو»، با مختصّاتِ جغرافیایی:

Russia, Nizhniy Novgorod, +56° 7' 9.70", +46° 2' 3.66"

نصب شده و فعّال است. برای شرح بیشتر به این مقالات اینترنتی مراجعه فرمایید:

«Sura Ionospheric Heating Facility» و«High Frequency Active Auroral Research Program Research Station» و «Did US 'climate weapon' knock-out Russian probe?»

جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی بهره برداری از همین تکنولوژی روسی را از بهمن سال 1389 ه.ش. 2012 م. شروع کرده است و «معاون آموزش و پژوهش سازمان محیط زیست وقتِ جمهوری اسلامی ایران» «دکتر محمّد یزدی» در مصاحبۀ رسمی اش با روزنامۀ «خراسان» به جزئیّات و اهداف این پروژۀ فوق محرمانه اشاره کرده است که در ادامۀ همین مقاله اصل آن را می خوانیم. (نیز برای تفصیل بیشتر رجوع شود به مقالات اینترنتی «شی نورانی عجیب در ایران همان هارپ است: عامل زلزله های اخیر آزربایجان» و «ایران پروژۀ «هارپ» را کلید زد!»، از «سپل حسینی» و نیز «ایران از هارپ برای خشک کردن دریاچۀ ارومیّه و تورکیه برای نجات وان استفاده کرد»! از «هم کوشن» در پاسخ به این سؤالات: «چرا زلزلۀ آذربایجان بایکوت شد؟» و «دریاچۀ ارومیّه چرا خشک می شود و کسی کاری نمی کند؟!» که اصل آنها نیز در ادامه همین مقاله آمده است).

پیداست که جمهوری اسلامی ایران در بهره گیری از تکنولوژی هارپ روسیّه و پوتین و مدویدف نژادپرست روس و ضدّ تورک، در اصل دو هدف نژادپرستانه دارد: راندن ابرهای بارانزای دریای سیاه از آسمان آزربایجان جنوبی به جنوب و مرکز و جنوب غربی و شمال شرقی ایران (مناطق کویری فارس نشین) و نیز ایجاد زلزله های مهیبی مثل زلزله اهر- هریس- ورزقان در 21 مرداد ماه سال 1391 ه.ش. 12 آگوست 2012 م. و نسل کشی ملّت مظلوم تورک آزربایجان جنوبی به تبع استفاده از تکنولوژی هارپ در آسمان آزربایجان. ایجاد زلزله های مصنوعی در آزربایجان جنوبی نیز، دو هدف دارد: «ترساندن مردم تورک قاراداغ و فراری دادنشان برای عدم مزاحمت برای غارت معدن مسِ غنّی «سونگون» توسّط پانفارسهای پروازی از کرمان و اصفهان و یزد آمده و خالی شدن منطقه برای گسترش معدنهای غارتی و غارت با خیال آسوده و بدون مشاهده و مزاحمت اهالی مظلوم منطقه، و دیگر نسل کشی آشکار ملّت تورک آزربایجان به عنوان عنصر مزاحم نژادپرستی پارس و کورد و ارمنی (اتّحادیّه ضدّ تورک)، دیدیم که با عدم اطّلاع رسانی و کمک رسانی به موقع به اطفال و زنان و نوجوانانی که زیر آوار مانده بودند و همه شاهد بودیم و تلویزیون گوناز تی وی نیز به تفصیل و خیلی عالی نشان داد که چه بر سر ملّت مظلوم ما آوردند و چه قدر دیر اطّلاع رسانی کردند و اگر مردم محلّی و فعّالان حرکت ملّی نبودند یک نسل کشی کامل و بی نقص صلیبی- پارسی- باطنیِ ضدّ تورک در آن جا اتّفاق می افتاد و موضوع با قتل عام بیش از 25 هزار انسان مظلوم تورک که اکثرشان نوزادان، کودکان، زنان و دختران بودند ختم شد و اطّلاع رسانی حاکمیّت راسیست مذهبی جمهوری اسلامی ایران و تلویزیونهای استعماری صدای آمریکا و بی بی سی فارسی خیلی کمتر از این رقم و فقط 2500 نفر است! آن هم زمانی که بیش از 1500 روستا و سه شهر در معرض زلزله مصنوعی دهشتناکِ حاصل از سورای روسیّه بوده اند و 1100 روستاها صد در صد تخریب شده است و جالب این که فقط 2500 نفر مرده است!!! سرِ ولادیمیر پوتین و مدویدف صلیبی ضدّ تورک و سیّدعلی خامنه ای فراماسون سلامت باشد!!!

جالب این که هنوز که هنوز است حاکمیّت جمهوری اسلامی ایران برای مردم مظلوم منطقه در مناطق کوهستانی تخریب شده، خانه نمی سازد و مردم در سرمای وحشتناک پاییز و زمستان قاراداغ در چادرها و خرابه های زلزلۀ روسی- ایرانی زندگی می کنند!!! هدف این است که در کلّ با خالی کردن وطنمان از ملّت تورک ما، وطن ما را بین ارمنستان و کوردیستان بزرگ تقسیم کنند و برای همیشه از شرّ موجودیّت، هویّت، غیرت و شرافت و پاکی و ایمان و ادب و فرهنگ و زبان و همۀ چیز ملّت تورک ما راحت شوند و بتوانند در مقابله با تورکیه و جهان تورک به طور اخص و نیز جهان عرب و جهان اسلام به طور کلّ، غرب صلیبی و روسیّۀ اروتدوکس، ارمنستان، کوردیستانِ خائن به جهان اسلام و جهان تورک و جهان عرب، یونان و چین آتئیست (اتّحادیۀ ضدّ تورک جهان) را یاری کنند این است نقشۀ شوم آخوندیّت باطنی-صلیبیِ تشیّع پارسی که در این کتاب برای نخستین بار از نگاه یک فعّال ملّی آزربایجان سیر تاریخی آن را برای عطف توجّه فعّالان حرکت ملّی آزربایجان جنوبی مختصراً بررسی و نشان دادیم. امید که این کار توسّط تاریخدانان بزرگ ملّت تورک آزربایجان و ملّت تورک ایران و خارج از ایران و کسانی که ذهنیّت تحلیل گر دارند و عددشان خیلی کم است، بهتر و بیشتر و با مدارک و مستندات بیشتر از کتب تاریخی معتبر تحلیل و بررسی شود، به ویژه بزرگانی که در داخل ملّا – سیّدهای پارس نفوذ کرده اند ولی دلشان برای ملّت مظلوم تورک آزربایجان می تپد. آری و قتی همۀ صنایع پایه و مادر را در شهرها و مناطق پارس نشین جنوب و مرکز ایران، اصفهان، کرمان، یزد، بندر عباس، بوشهر، عسلویه، پارس جنوبی و غیره و نیز شرق آن (خوراسان) قرار دادند، نتیجه اش این می شود که حتّی دختران و زنان پارسی زبان نیز در هزاران کارخانه و شرکت صاحب شغل و امنیّت روحی و روانی می شوند امّا ما تورکان چه؟ میلیونها بیکار در شهرها و به ویژه روستاهای آزربایجان جنوبی هستند که در جیبشان هزار تومان پول پیدا نمی شود چرا که شغل و درآمدی ندارند. پیامدهای ناشی از بیکاری: طلاق، اعتیاد، فحشا و بدتر ناامیدی گریبان ما را گرفته تعداد خودکشیها و خودسوزیها در آزربایجان جنوبی بیداد می کند. برای مثال طبق گزارش محرمانه ای که از بیمارستان امام خمینی شهر مذهبی اردبیل داریم، تعداد خودکشی در شهر اردبیل از استاندارد جهانی بسیار بیشتر است امّا سربازان گمنام امام زمان (نیروهای اطّلاعاتی) در اردبیل از پخش گزارشهای این چنینی به شدّت و خشونت تمام جلوگیری می کنند و عوامل فداکار ما را گرفته، زندانی کرده و دوربینهایشان را بر سرشان می کوبند و می شکنند و آنها را زیر شکنجه می گیرند که شما را چه به این غلطها، اردبیل دارالارشاد است و شما باید بنویسید این جا همه صاحب شغل و درآمد هستند؛ بیکاری وجود ندارد؛ همه خوشبختند و پولدارند!

لطفاً اصل مطلب مرا در این لینک بخوانید:

http://azoh.info/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=27&view=viewdownload&catid=2&cid=697

به راستی هدف از پروژه هارپ ایران چه بود؟

جز راندن ابرهای بارانزای برخاسته از دریای سیاه و دریای خزر از آسمان آزربایجان جنوبی مظلوم به آسمان استانهای فارس نشین اصفهان، یزد، کرمان، شرق و جنوب شرق و مرکز ایران؟ که البته سبب فاجعه انسانی زلزله در آزربایجان در مرداد ماه 1391 در منطقۀ اهر- هریس- ورزقان هم شد. این هم سندی قطعی که ایران از پروژه هارپ برای همین مقاصد استفاده کرده است:

سند این حرف ما این مطلب از زبان مسئول رسمی وقت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران است:

ایران پروژه«هارپ» را کلید زد

روزنامه خراسان

مورخ شنبه 02/11/1389 شماره انتشار 17754

معاون پژوهش سازمان محیط زیست در گفت و گو با خراسان:

خراسان - مورخ شنبه 02/11/1389 شماره انتشار 17754

نویسنده: زهراحاجیان

«هارپ» انقلابی در عرصه تغییرات آب و هوایی ایجاد می کند.

معاون آموزش و پژوهش سازمان محیط زیست از آغاز اجرای پروژه تحقیقاتی «هارپ» به عنوان یکی از جدیدترین و پیشرفته ترین فناوری های روز دنیا توسط محققان کشور خبر داد و گفت: با این فناوری با استفاده از امواج فوق کوتاه رادیویی امکان جا به جایی ابرها، بارورسازی ابرها و کاهش خشکسالی و از بین بردن سکون هوا فراهم می شود. این پروژه انقلاب عظیمی در عرصه تغییرات آب و هوایی ایجاد می کند.

دکتر محمد یزدی در گفت وگو با خراسان با اشاره به جزئیات واهداف این پروژه تصریح کرد: هارپ یکی از پروژه های فوق محرمانه کشورهایی مانند آمریکا و روسیه است که این فناوری را در اختیار دارند و با استفاده از امواج فوق کوتاه می توانند لایه یونوسفر جو را تحریک کنند که منجر به تولید باران شود.وی در توضیح ماهیت این فناوری گفت:«هارپ» یک فناوری است که برپایه انتشار امواج رادیویی فوق العاده قدرتمند و فوق کوتاه بنا نهاده شده است امواجی که انعکاس و انتشار آن ها در سطح یونوسفر یا همان سطح فوقانی جو، باعث ایجاد یک میدان یونی یا موج یونی می شود، در چنین شرایطی امواج الکترومغناطیسی ارسال شده بار دیگر به زمین برگشت داده می شود.این امواج از انرژی حرارتی و انرژی مغناطیسی برخوردار هستند. بنابراین انرژی حاصل از آن ها را می توان در یک نقطه خاص متمرکز کرد به طوری که تمرکز انرژی حاصل از آن ها در یک نقطه خاص می تواند اثرات مختلفی ایجاد کند که از جمله آن ها می توان به امکان جا به جایی ابرها، جا به جایی هوا و از بین بردن سکون هوا اشاره کرد.وی اضافه کرد: فناوری «هارپ » البته کاربردهای دیگری نیز دارد به عنوان مثال در مطالعه قاره های زیر زمین و یا کشف منابع معدنی نفت و گاز در زیرزمین نیز می توان از این فناوری استفاده کرد. ضمن آن که گفته می شود از تمرکز این انرژی می توان برای تحریک گسل های زمین و حتی ایجاد زلزله استفاده کرد. تا جایی که گفته می شود زلزله هائیتی نتیجه آزمایش های آمریکا و به عبارتی تست این فناوری بوده که منجر به بروز زلزله هائیتی شده است.در واقع وقوع بسیاری از پدیده های خاص ازجمله سیل پاکستان، زلزله هائیتی و حتی توفان کاترینا با آزمایش این فناوری در آمریکا مرتبط است با توجه به فوایدی که این فناوری دارد و می تواند منجر به کاهش خشکسالی و یا از بین بردن سکون هوا شود، بدین نتیجه رسیدیم که استفاده از آن از جهات مختلف ضرورت دارد . وی با محرمانه خواندن این پروژه تحقیقاتی از ذکر نام دستگاه ها و مراکزی که در اجرای این پروژه در داخل کشور همکاری دارند، خودداری کرد و افزود: این پروژه از سوی محیط زیست مورد حمایت قرار گرفته است ضمن آن که در اجرای آن دستگاه های مختلفی دخیل هستند و اعتباراتی نیز برای آن درنظر گرفته شده است وی اضافه کرد: امیدواریم بتوانیم در سال های آینده نیز با استفاده از این فناوری البته به گونه ای متفاوت پروژه های ویژه ای را با هدف کاربردهای زیست محیطی به اجرا بگذاریم. دکتر یزدی با بیان این که عده ای اساس این فناوری را رد می کنند و آن را نوعی فضاسازی رسانه ای قلمداد می کنند که کشورهای استکباری برای ترساندن کشورهای دیگر مطرح کرده اند، تصریح کرد: تاثیرات این فناوری به لحاظ علمی کاملا اثبات شده و نمونه های تحقق یافته تاثیرات این فناوری در کشورهای روسیه و آمریکا گزارش شده است و هم اینک این فناوری با هزینه بسیار بالایی در این کشورها آن هم در مراکزی خاص و بعضا با اهداف نظامی در حال انجام است. اما نکته مهم آن است که ایران نیز اجرای این پروژه بسیار مهم و کارآمد را آغاز کرده است و در آینده می توانیم از نتایج سودمند آن بهره مند شویم.معتقدیم که اگرچه هارپ فناوری است که از تاثیرات دوجانبه ای برخوردار است، برای کشور ما که آب و هوای خشکی دارد یک ضرورت است و از آن می توان برای بارور کردن ابرها یا به جریان انداختن هوا و از بین بردن سکون هوا استفاده کرد و در کلان شهرهایی مانند تهران که باعث تمرکز آلودگی می شود، از این فناوری استفاده کرد. در واقع با داشتن این فناوری می توان ابرها را جا به جا کرد، بارندگی را افزایش داد، هوا را جا به جا کرد و به اصطلاح باد ایجاد کرد که تحقیق روی تمامی این موارد آغاز شده است. این پروژه انقلاب بزرگی در عرصه تغییرات آب و هوایی ایجاد می کند.شایان ذکر است که طبق تعاریف موجود، هارپ( HAARP) یک پروژه تحقیقاتی است که برای بررسی و تحقیق درباره لایه یونوسفر با استفاده از امواج رادیویی راه اندازی شده است. لایه یونوسفر در بالاترین لایه اتمسفر قرار دارد. این لایه تشعشعات خطرناک ماورای بنفش و X خورشید را جذب و مانند سقفی از ورود آن ها به زمین جلوگیری می کند. هم چنین به دلیل محیط الکتریکی موجود در یونوسفر از این لایه برای انعکاس امواج رادیویی به اطراف زمین استفاده می شود. سیستم هارپ طوری طراحی شده است که روی یونوسفر تاثیر مستقیم داشته باشد. این سیستم در حال حاضر از مجموعه ای از آنتن های مخصوص (۱۸۰ برج آلومینیومی به ارتفاع ۲۳ و ۵۰ متر) تشکیل و روی زمینی وسیع به مساحت ۲۳ هزار متر مربع در آلاسکا نصب شده است. این آنتن ها امواج مافوق کوتاه ELF/ULF/VLF را تولید و به یونوسفر پرتاب می کنند.اصولا امواج آنتن ها پس از اصابت به یونوسفر و بازگشت به زمین قادرند نه تنها به عمق دریا بروند بلکه فراتر رفته و به اعماق زمین نیز وارد می شوند و عملکرد آن ها مانند رادیوترموگرافی است که امروزه ژئولوژیست ها برای اکتشاف مخازن مختلف شامل گاز و نفت استفاده می کنند. وقتی یک موج کوتاه رادیوترموگرافی به داخل زمین فرستاده می شود، به لایه های مختلف برخورد می کند و آن لایه ها را به لرزه در می آورد و از این لرزش صدایی با فرکانس مخصوص تولید می کند و به سطح زمین باز می گرداند و ژئولوژیست ها از صدای بازگشتی قادرند مخازن زیرزمین را شناسایی کنند.

سند دیگر:

http://wiki-danesh.mihanblog.com/post/788

سند دیگر:

بعد از خواندن این مطلب می توان فهمید:

چرا زلزله آذربایجان بایكوت شد!

دریاچه ارمیه چرا خشك می شود و كسی كاری نمی كند!

ایران پروژه «هارپ» را کلید زد/ پروژه هارپ عامل زلزله های ایران!!!!!!!!!

هارپ تكنولوژی است از جمله برخی كشوری از جمله روسیه و آمریكا ، كانادا و شاید هم چنین و ژاپن دارا هستند . این تكنولژی بسیار پیشرفته باعث ایجاد باران های مصنوعی ، سیل ، گاهی هم زلزله می شود. این تكنولوژی در برخی كشورهای جهان سوم هم استفاده شده است.

اگرچه هارپ فناوری است که از تاثیرات دوجانبه‌ای برخوردار است اما برای ایران که آب‌و‌هوای خشکی دارد یک ضرورت است و از آن می‌توان برای بارور کردن ابرها یا به جریان انداختن هوا و از بین بردن سکون هوا استفاده کرد و در شهرهایی مانند تهران که باعث تمرکز آلودگی می‌شود، از این فناوری بهره برد..

معاون آموزش و پژوهش سازمان محیط زیست از آغاز اجرای پروژه تحقیقاتی «هارپ» به عنوان یکی از جدیدترین و پیشرفته ترین فناوری های روز دنیا توسط محققان کشور خبر داد و گفت: با این فناوری با استفاده از امواج فوق کوتاه رادیویی امکان جا به جایی ابرها، بارورسازی ابرها و کاهش خشکسالی و از بین بردن سکون هوا فراهم می شود. این پروژه انقلاب عظیمی در عرصه تغییرات آب و هوایی ایجاد می کند.

دکتر محمد یزدی در گفت وگو با خراسان با اشاره به جزئیات واهداف این پروژه تصریح کرد: هارپ یکی از پروژه های فوق محرمانه کشورهایی مانند آمریکا و روسیه است که این فناوری را در اختیار دارند و با استفاده از امواج فوق کوتاه می توانند لایه یونوسفر جو را تحریک کنند که منجر به تولید باران شود.

وی در توضیح ماهیت این فناوری گفت:«هارپ» یک فناوری است که برپایه انتشار امواج رادیویی فوق العاده قدرتمند و فوق کوتاه بنا نهاده شده است امواجی که انعکاس و انتشار آن ها در سطح یونوسفر یا همان سطح فوقانی جو، باعث ایجاد یک میدان یونی یا موج یونی می شود، در چنین شرایطی امواج الکترومغناطیسی ارسال شده بار دیگر به زمین برگشت داده می شود.

این امواج از انرژی حرارتی و انرژی مغناطیسی برخوردار هستند. بنابراین انرژی حاصل از آن ها را می توان در یک نقطه خاص متمرکز کرد به طوری که تمرکز انرژی حاصل از آن ها در یک نقطه خاص می تواند اثرات مختلفی ایجاد کند که از جمله آن ها می توان به امکان جا به جایی ابرها، جا به جایی هوا و از بین بردن سکون هوا اشاره کرد.

وی اضافه کرد: فناوری «هارپ » البته کاربردهای دیگری نیز دارد به عنوان مثال در مطالعه قاره های زیر زمین و یا کشف منابع معدنی نفت و گاز در زیرزمین نیز می توان از این فناوری استفاده کرد. ضمن آن که گفته می شود از تمرکز این انرژی می توان برای تحریک گسل های زمین و حتی ایجاد زلزله استفاده کرد. تا جایی که گفته می شود زلزله هائیتی نتیجه آزمایش های آمریکا و به عبارتی تست این فناوری بوده که منجر به بروز زلزله هائیتی شده است.در واقع وقوع بسیاری از پدیده های خاص ازجمله سیل پاکستان، زلزله هائیتی و حتی توفان کاترینا با آزمایش این فناوری در آمریکا مرتبط است.

با توجه به فوایدی که این فناوری دارد و می تواند منجر به کاهش خشکسالی و یا از بین بردن سکون هوا شود، بدین نتیجه رسیدیم که استفاده از آن از جهات مختلف ضرورت دارد . وی با محرمانه خواندن این پروژه تحقیقاتی از ذکر نام دستگاه ها و مراکزی که در اجرای این پروژه در داخل کشور همکاری دارند، خودداری کرد و افزود: این پروژه از سوی محیط زیست مورد حمایت قرار گرفته است ضمن آن که در اجرای آن دستگاه های مختلفی دخیل هستند و اعتباراتی نیز برای آن درنظر گرفته شده است

وی اضافه کرد: امیدواریم بتوانیم در سال های آینده نیز با استفاده از این فناوری البته به گونه ای متفاوت پروژه های ویژه ای را با هدف کاربردهای زیست محیطی به اجرا بگذاریم.

دکتر یزدی با بیان این که عده ای اساس این فناوری را رد می کنند و آن را نوعی فضاسازی رسانه ای قلمداد می کنند که کشورهای استکباری برای ترساندن کشورهای دیگر مطرح کرده اند، تصریح کرد: تاثیرات این فناوری به لحاظ علمی کاملا اثبات شده و نمونه های تحقق یافته تاثیرات این فناوری در کشورهای روسیه و آمریکا گزارش شده است و هم اینک این فناوری با هزینه بسیار بالایی در این کشورها آن هم در مراکزی خاص و بعضا با اهداف نظامی در حال انجام است. اما نکته مهم آن است که ایران نیز اجرای این پروژه بسیار مهم و کارآمد را آغاز کرده است و در آینده می توانیم از نتایج سودمند آن بهره مند شویم.

معتقدیم که اگرچه هارپ فناوری است که از تاثیرات دوجانبه ای برخوردار است، برای کشور ما که آب و هوای خشکی دارد یک ضرورت است و از آن می توان برای بارور کردن ابرها یا به جریان انداختن هوا و از بین بردن سکون هوا استفاده کرد و در کلان شهرهایی مانند تهران که باعث تمرکز آلودگی می شود، از این فناوری استفاده کرد. در واقع با داشتن این فناوری می توان ابرها را جا به جا کرد، بارندگی را افزایش داد، هوا را جا به جا کرد و به اصطلاح باد ایجاد کرد که تحقیق روی تمامی این موارد آغاز شده است. این پروژه انقلاب بزرگی در عرصه تغییرات آب و هوایی ایجاد می کند.

شایان ذکر است که طبق تعاریف موجود، هارپ( HAARP) یک پروژه تحقیقاتی است که برای بررسی و تحقیق درباره لایه یونوسفر با استفاده از امواج رادیویی راه اندازی شده است. لایه یونوسفر در بالاترین لایه اتمسفر قرار دارد. این لایه تشعشعات خطرناک ماورای بنفش و X خورشید را جذب و مانند سقفی از ورود آن ها به زمین جلوگیری می کند.

هم چنین به دلیل محیط الکتریکی موجود در یونوسفر از این لایه برای انعکاس امواج رادیویی به اطراف زمین استفاده می شود. سیستم هارپ طوری طراحی شده است که روی یونوسفر تاثیر مستقیم داشته باشد. این سیستم در حال حاضر از مجموعه ای از آنتن های مخصوص (۱۸۰ برج آلومینیومی به ارتفاع ۲۳ و ۵۰ متر) تشکیل و روی زمینی وسیع به مساحت ۲۳ هزار متر مربع در آلاسکا نصب شده است. این آنتن ها امواج مافوق کوتاه ELF/ULF/VLF را تولید و به یونوسفر پرتاب می کنند.اصولا امواج آنتن ها پس از اصابت به یونوسفر و بازگشت به زمین قادرند نه تنها به عمق دریا بروند بلکه فراتر رفته و به اعماق زمین نیز وارد می شوند و عملکرد آن ها مانند رادیوترموگرافی است که امروزه ژئولوژیست ها برای اکتشاف مخازن مختلف شامل گاز و نفت استفاده می کنند. وقتی یک موج کوتاه رادیوترموگرافی به داخل زمین فرستاده می شود، به لایه های مختلف برخورد می کند و آن لایه ها را به لرزه در می آورد و از این لرزش صدایی با فرکانس مخصوص تولید می کند و به سطح زمین باز می گرداند و ژئولوژیست ها از صدای بازگشتی قادرند مخازن زیرزمین را شناسایی کنند.

منبع:تابناک . کام

منبع در سایت شتاب به نقل از تابناک

پروژه هارپ عامل زلزله های ایران!

هارپ چیست؟

هارپ (HAARP) یک پروژه تحقیقاتی است که در ظاهر برای بررسی و تحقیق درباره لایه ی آیونوسفیر (Ionosphere) و مطالعات معادن زیر زمینی (با استفاده از امواج رادیویی ELF/ULF/VLF) تاسیس شده است. ولی در واقع "پروژه ای با تکنولوژی جنگ ستارگارن" به منظور کامل کردن یک سلاح جدید پایه گذاری گردیده است.

توضیحات کوتاهی در مورد برخی از کاربرد های هارپ به شرح زیراند:

١- ایجاد موج Extreme Low Frequency) ELF) با فرکانس از ١ تا ٢٠ هرتس به توسط آیونوسفیر، که با برخورد امواج هارپ تولید شده و سپس به زمین فرستاده می شود و تا اعماق ٣٥ کیلومتری زمین نفوذ نماید که پس از برخورد به لایه های مختلف زیر زمینی تولید صدا نموده و در پی آن ایجاد زلزله می نماید. برای تعاریف "فرکانس باند" ها به اینجا اشاره کنید.

٣٠ دقیقه قبل از زلزله ی سیچوان (Sichuan) در چین در سال ٢٠٠٨، واکنش گذاختگی آیونوسفیر در آسمان مشاهده میشد و در پی آن زلزله هولناک ٨ ریشتری در آنجا بوقوع پیوست. فیلم کوتاهی از این گذاختگی را تماشا کنید.

٢- با قابلیت تکنولوژی "ترموگرافی" می تواند کلیه اطلاعات معدن های زیر زمینی کره زمین را در اعماق کم شناسایی کند و کلیه تاسیسات زیر زمینی کشورهای دیگر را دقیقا زیر مطالعه قرار دهد.

٣- ایجاد سونامی، خشکسالی، آتش فشان، سیل ها، طوفان هایی نظیر طوفان کاترینا در نیواورلئان (New Orleans) طوفان گانو عمان .

٤- انتقال نیروی برق از محل تاسیسات هارپ به نقطه ی دیگر از زمین و همچنین انتقال برق از زمین به ماهواره ها.

٥- ایجاد اختلال و کنترل فرکانس های نوری مغز در سطوحی به وسعت شهرها و کنترل انسانها از راه دور و ایجاد "غش" و تولید "وهم" در مغز انسانها.

مشاهده ویدیو مسند هارپ

برای دیدن ادامه مطلب به این لینک مراجعه کنید

http://www.shia-news.com/fa/pages/?cid=12663

ایران از هارپ برای خشك ارومیه و تركیه برای نجات وان استفاده كرد- هم کوشن

یكی از كارهای اصلی هارپ ایجاد باران های مصنوعی و تغییرات آب هوای است شاید هم ایجاد مناطق با اب هوای خشك است .

پدیده هارپ و علل خشک شدن دریاچه ارومیه و آنگاه جنگلهای قره داغ!

واقعیت این است که زمانی دریاچه اورال اوزبکستان را روسهای فاشیست ضد تورک خشکاندند، دانشمندان هشدار دادند که نوبت دریاچه وان و ارومیه است. از ان زمان به بعد ترکیه ای ها با کمک امریکا با تکنیک هارپ و اندکی با باروری ابرها حوالی دریاچه وان را مرطوب نگه داشتند با این کار در این 15 سال گذشته 2 زلزله را تجربه کردند یکی از ان زلزله وان بود که بعد از ان عملیات بارش های غیر طبیعی در ان منطقه متوقف شده است و افزایش رطوبت سال گذشته ناشی از این حکایت است. قسمت عمده ی رطوبت اذربایجان از رطوبت دریای سیاه تامین میشود مردم ایران از ابرهای برخواسته از دریای سیاه حق بین الملی دارند اما ترکیه ای ها این ابرها را میدوشند و راهی ایران میکنند. به نظر بنده باید یک پروتکل جهانی در این مورد از طرف نمایندگان مخصوصا از طرف نماینده ورزقان پیشنهاد گردد زیرا بعد از دریاچه ارومیه نوبت جنگل های ارسباران است.

نوشته های وبلاگ ورزقان

خاطر نشان می كنیم ایران از هارپ برای اباد كردن بیابان های خود و بیان كردن آذربایجان استفاده خواهد كرد. این تكنولوژی را در خرداد ماه 1391 استفاده در آسمان آذربایجان استفاده كرد كه همان انفجار شی نورانی مربوط به هارپ بود

مشاهده ویدیو انفجار شی نورانی در آسمان ایران - آذربایجان

ویدیو مشاهده هارپ در كشور روسیه

ایران نیز تایید كرد این مال كشور روسیه است و هیچ گونه واكنشی نشان نداد بعد از استفاده هارپ در آسمان آذربایجان این تغییرات آب هوای به زمین های كشاورزی در منطقه آسیب زد عوارض استفاده از هارپ در خرداد ماه باعث شد سیلاب های سنگین و غیر طبیعی در ماه تیر در تبریز روی دهد در نهایت منجر به زلزله آذربایجان شد همان اتفاقی در وان در كشور تركیه روی داد شاید تركیه بعد از زلزله وان استفاده از هارپ را متوقف كرده است . خود تركیه های بر این امر تاكید دارند زلزله وان ناشی از هارپ می باشد

http://wiki-danesh.mihanblog.com/post/788

و نیز می توانید مطلب زیر را از اینترنت و سایت آذوح بخوانید:

‎‎اشاره ی نماینده ی اهر به فعالیتهای زیرزمینی رژیم ایران در آذربایجان:

دلیل وقوع 5 هزار زلزله در ارسباران را اعلام کنید !

آذوح:

عباس فلاحی باباجان در جلسه علنی روز یکشنبه 5 بهمن‌ماه 1393 در نطق میان دستور خود خطاب به مسئولان حکومتی سوالاتی مطرح نمود که حاوی اطلاعات جدیدی از سیاستهای رژیم ایران در آذربایجان جنوبی است.

به گزارش آذوح وی در ابتدا ضمن اشاره به پیام رهبری ایران خطاب به جوانان اروپایی و لزوم تبیین این پیام توسط رسانه‌ها، گروه مذاکره کننده‌ هسته‌ای ایران را مخاطب قرار داد و گفت:

آقای ظریف به هوشیار باشید که در پشت اطمینان ملت ایران و نمایندگان آنان در مجلس شورای اسلامی چشم‌های تیزی نهفته است و قدم زدن‌ها و خوش و بش‌های دوستانه و سفرهای غیر ضروری را زیر نظر دارد.

آقای ظریف حتما می‌دانید با کسانی مذاکره می‌کنید که ماهواره خبیث آنان مسیر حرکت و عملیات پاک ترین فرزندان این ملت را گزارش و در عملیات کربلای 4 آن‌ها را به خاک و خون کشید.

اما وی در ادامه ی سخنانش با اشاره به وضعیت اسف بار زلزله زدگان اهر و ورزقان از زلزله های متعدد در این منطقه، فعال شدن گسلها، بروز بیماریهای جدید و آلودگی آبها سخن گفت.

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس گفت:

" 3 سال است که مردم ما شب و روز، خواب و استراحت ندارند. بعد از حادثه دلخراش زلزله ارسباران که صدها کشته و هزاران زخمی بر جای گذاشته بود،‌ نزدیک به 5 هزار زلزله تاکنون اتفاق افتاده است.

شب گذشته زرنق و شلوانق و بخشایش در این سرمای زمستان در بیرون از خانه ماندند چرا که زلزله‌ای تاسف بار، بار دیگر اتفاق افتاده بود.

متاسفانه ظاهرا مدیران حوادث غیر مترقبه استان باز هم فرق گذاشتند. بین زلزله مرکز استان با زلزله در منطقه حضور نیافتند. ای کاش از علت وقوع 5 هزار زلزله منطقه ارسباران خبری می‌گرفتید، ای کاش از برداشت یک صد سال معدن سونگون در 15 سال خبری بگیرید. ای کاش از آلودگی آب‌های سطحی و جنگل‌ها، مراتع، طیور، بیماری‌ها و فعال شدن گسل‌های منطقه خبری بگیرید. کجایند آن‌هایی که چشمان بیدار ملت هستند؟"

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت:

بی عدالتی در بودجه بندی و عدم توجه به اولویت ها دل مردم ما را آزرده کرده است. امسال در بودجه 94 هم جاده مرگ مورد غفلت و بی توجهی دولت تدبیر و امید قرار گرفته است. امیدواریم با دستور رئیس جمهوری محترم اصلاح شود.

گفتنی است "اتحاد آذربایجان جنوبی" و دیگر فعالین آذربایجانی پیش از این در خصوص سیاستهای اتمی رژیم ایران در آذربایجان جنوبی اسناد و مدارکی را فاش نموده و توجه مجامع بین المللی به این موضوع در حال افزایش است.

و...

بیدار شوید ای انسانهای ملل غیرفارس ایران و ماهیت ضد بشر فاشیسم ضد بشر فارس را به خوبی بشناسید و بار دیگر خودتان با دستهای خودتان فاشیست فارس دیگری را به قدرت سیاسی ایران نیاورید: دنبال استقلال و آزادی خودتان از اشغال و استعمار فاشیسم راسیست ضد بشر فارس باشید.

اوجالان ساوالان- جمعه 6 دی 1398- 27 دسامبر 2019- 30 ربیع الثانی 1441