Tapmaca ilə Atmaca

Heç bilirdinizmi şifahi millətlərin tarixini düşmanları yazmış hətta o yazınıda özü istədiyi kimi yazmış idi ?  

                 +++++++++++                                  

Nədən və kimdən qorxmalısan !

Vəhşi Heyvandan ? yox

Zorlu İnsandan ? yox

Ayden Yazıdan ? yox

Qəfil Sancıdan ? yox

Zırpı Hacıdan ? yox

Zəhər-lə Acıdan ? yox

Yalnız : zəif karakterli müddəidən !

                   ++++++++++++

Heç bilirdinizmi ?

Tapmaca ilə Açmaca arasında atışma baş vermiş idi ? elə bu atışma bir böyük gərginliyə səbəb olmuş idi .

Demək Tapmaca , Açmaca-ya xitabən deyir .

Heç bilirsənmi bəzi vaxtlar ! yəni əgər məsləhət olursa, üç bir ilə bərabərdir (3=1) ” !

Bu sözü eşidən Açmaca hislənərkən deyir , “ yox heç zaman belə bir şey ola-bilməz “ !

Tapmaca deyir :” bəs dünən İranda üç-litir benzinin qiməti bərabərdir bu gün bir litir benzinin qiməti ilə , yəni ! (Q-3-L= Q-1-L) xilasə eyləsək 3=1 , indi mənə bir de-görüm olar ya olmaz “ ?

Matmatik məntiqini düşünən Açmaca daha bir şey demədi , çün ki İranda hər nə baş-verəbilər

Yəni üç bərabər hətta on olabilər !

                       +++++++++++

Talehə-baxandan sordular nədən bu işdən əl çəkmiyirsən və dəvam edirsən ?

O dedi : ” nə qədər İran Adlanan ölkə var ! elə bu işin-də yaxşı gəliri var ” !

                     +++++++++++++  

Aya siz Ağayi Həsən Şəriyətmədarinin Azərbaycana ikinci xidmətini tanıyırdızmi ?

Birinci xidmət : fidral söyləmi ilə Pan-Farsa vurulan zərbə .

İkinci xidmət : Ağayi Şəriyətmədari öz ulu babaların Fars tanıtdırmaq ilə Azərbaycanda həmişəlik Pan-İranizmin kökünü silmiş idi .

Onu doğrudanda sağ olsun , milli hərəkətin işini bu əməl ilə çox yüngüllətmişdir , yəni Pan-İranizmin daha Azərbaycanda heç bir yeri yoxdur .

                       ++++++++++++ .

Birisinə anası dua eylədi və dedi ,“ get bala çırağın sönməsin ” .

O gənc xilaf iş ilə məşğul oldu , zindana düşdü orada çıraqlar səhərə tək sonmədilər .

Birisinə-də anası dua eylədi və dedi :“ get bala işləməyib yeyəsən “!

Elə oda qaçdı avropaya və pənahhəndə oldu elə oda bir ömür işləmədi yeyib yatdı .

Birisinə-də atası dedi “ get bala üzün ağ olsun “ .

Oda vətəninə xəyanət eylədi təkcə üzü yox bəlkə tamam vücüdü ilə varlığı həmişəlik akkk oldu .

                     ++++++++++++

Heç bilirdiniz niyə ?

Böyük yalnışlıq olar ! əgər birisi zənn eyliyə ki Avropa qıtasının demokrası gəlişməsinə İqtisadiyatın , Siyasətin , ya xod , abı-havanın ,ya o böyük dünya savaşlarının qatqısı olmuş idi !

Heçdə böylə deyildir !

Tam tərsinə ! həm İqtsad ilə Ticarətin inkşafına və həm Siyasət ilə bilginin gəlişmsinin arxasında bir dərin oyanışmanın və ona ayid ədəbiyatın , mediya ilə mətbuatın var olması və onların hamısının başında nəhəng jurnalistlər ilə ruz-name-nigarların ən böyük etgisi olmuş və hətta eyni halda tarixi bir gərçək şərt sayılmaqdadır .

elə indidə jurnalistlər gəlişmiş ölkələrdə və dünyanın hər yerində böyük rol oynamaqdadırlar , əslində jurnalistləri hər tərəfli gəlişmənin mübbəlliği və səbəb-karı göstərmək mümkündür , demək jurnalistlər elmi məqalələrin transferində qatarda lokmotiv rolunu iyfa etmişdirlər.

Elə bu arzu ilə bizdə o söydiyimiz Azərbaycana öz vəzifələrində doğru düşünən jurnalistlər təmənna edirik .

                         +++++++++++

Heç bilirdinizmi ?

Bu günə qədər Farslar Azərbaycanlıların əli ilə İrana hökumət etmişdirlər , ancaq bu gündən bəri yəni

Son illərdən etbarə Azərbaycanlıları həzf edib və qırağa qoymaq yolu ilə İrana hakim ola-bilmişdirlər .

               +++++++++++

Heç bilirdiniz o hansı üç yoldur ?

O üç xəyanətə gedən yol !

Bir – o təfəkkürdir ki təkcə özü Azərbaycana hakim olarsa ,hər şey oky , tamam işlər doğru və düzgün olacaqdır .

əksinə özünün şərakəti olmadan heç nə yaxşı , düz , gərçək deyil və hər görülən iş hər bir ayrı Azərbaycanlının tərəfindən yalnış və xətadır .  

Guya onsız və o şəxsin hüzuru olmadan bir başqa Azərbaycanlı , Azərbaycana xeyir-xah olabilməz !

Demək bu fikirin nəticəsi o söydiymiz Azərbaycana faceyə olacaqdır , yəni bu fikir bizi iş birliyindən ozaqlaşdırıb bizim vəhdətimizə zərər vuran bir düşüncədir , artıq hər Azərbaycanlı bilməlidir ki Azərbaycan hamı Azərbaycanlıların vətənidir .

İki – elə o üsdə ki düşüncə ilə bağlı “ MƏN şərti “ ! yəni Azərbaycanın yerinə özlərini şərt sayanlar həmişəlik bilməlidirlər ki Azərbaycan yox bəlkə MƏN şərtəm deyənlər , bu mən teorisini bir yollux yığışdırmalıdırlar.

Çün ki bu iddıanın arxasında bir böyük rəhbəriyyət davası vardır !

Üç – şəxsi mənafeyni milli mənafeyə üsdün görən şəxslər , bu Cənablarda öz tərciklərini dəyişmək məcburiyətindədirlər .

                        +++++++++++++

Bakıda Polis Ərabanı kontrol məqsədi ilə dayandırdı ,

Çoxlu axtarış , arama , taramadan sonra polis Maşının sahibinə dedi ver gəlsin , siz bu ayın vergisini verməmisiniz !

Maşının sahibi şok olaraq dedi , yox cənab biz bu ayi artıqlıqcan ödəmişik .

Polis adlar listəsinə baxaraq dedi hanı-bə , sizin adınız burada qeyid olunmayıb , mən nə qədər baxıram ! Qeyim-Əli adı buraya qeyid olmayıbdır .

Baxınız burada çoxlu adlar var Gül-dəmir var vayçətin var Geyim-Əli var .

Elə Geyim-Əli səslənəndə maşının sahibi dedi dayan,Qeyim-Əli haman Geyim-Əli dir o listdə səhf yazılıb lütfən onu islah eyləyin .

Polis haaa indi oldu bəs onun düzü Geyim-Əlidir nə Qeyim-Əli !

Maşının sahibi sevinərək dedi : bəli təmamiyətlə doğrudu .

Polis islah edəndən sonra söylədi .

İndi ver gəlsin !

Maşının sahibi mən onu artıqlıqcan ödəmişəm . mən Dubarə heç bir quruş-da ödüyə bilmərəm .

Polis tam doğru siz Geym-Əli olaraq aylığınızi ödəmisiniz , amma ! siz adınızın islah pulunu ödəməmisiniz !

Polis : indi ver gəlsin !

Elə yazıq maşının sahibi islah parasın eşidərkən haman yerdə donub qalmış idi , yalnız onun titrəyən əlləri cibinə gedə-bilmmiş idi .

                         ++++++++++

Adı-gözəldən sordular milli hərəkətin xaricdə yaşayan fəallarına deməyə bir sözünüz vardırmı ?

O cavab verdi və dedi :

Bəli mən onlara demək istərdim ki öz qudrətnizə tanıyın öz potansiyelinizə İNANIN .”

Rəmz Kilidi , müşkülümizin Açarı sizin əlinizdədir .

                 ++++++++++++

Təbriz-də bir oğru bir varlının evini uzun zamandan bəri nişanlamış idi , elə o evi yaymaq məqsədi ilə bir qaranlıq gecə evin qapısını çalır amma evdən heç bir səs gəlməyir .

Evin hündür divarından yuxarı qalxıb və evin həyətınə düşür , demək həyətın içində olan bir neçə evin birini seçir və onun içinə girir .

Demək oğrunun şanşından o girdiyi evin otaqları çox dəyərli əşyalar ilə müzəyyən olmuş və bəzənmiş idi , oğru gücü çatdığı qədər o dəyərli əşyalardan yığıb bir çuvala doldurabilmış idi .

Heç bir prablim olmadan evin küçə qapısına gedib və açmağa çalışmış idi , elə o çalışmağın səsinə evlərin birindən ev sahibi eşidərkən ! səsləyir “ ahay qapıdaki kimsən “ ?

Oğru şok olarkən tez deyir “ nökərinizdir “!

Evin sahibi sorur “ bəs gecənin bu vaxtı orada nə eyləyirsən “?

Oğru deyir :” zir-zibili aparıram “ və qapını açıb küçiyə çıxır .

Elə yoldan keçən polislər bu adamın belində ki çuvala şəkk eyliyərək o adamı dayandırmağa çalışdılar .

Polis :” ay kişi xeyir ola gecənin bu vaxtı, bunlar nədir “ ?

Oğru dedi :” mən səfərə gedirən bunlarda mənim şəxsi əşyalarımdır “.

Elə inanmayan polis o əşyaları konturul edmək istmiş idi .

Amma Oğru izn verməmiş idi .

Demək polislər o adamı dövrələyib və yaxalayirlar .

Cuvalı açıb o qimətli əşyaları görərkən oğrunun qollarını arxadan bərk balayillar özləri ilə polis idarəsinə aparmaq istəyirlər .

Oğru yalvararkən deyir !

Oğru : “ məni hara aparırsınız , məni buraxın” ?

Polis: “olabilər ! amma cuvalsız ! cuvalı idariyə götümək lazim “.

Oğru :” bəs mənim çəkdim zəhmət” , bir əmək , bir muzd ” bir ələ bulaşan şey “mən” .....

Demək çox tartışmaqdan sonra oğuru polistlərdən bir az pul alıb və azad olur .

indi bu dovsiyə ilə pərvəndə Təbriz şəhərinin beşinci polis şöbəsində ,( Oğruların Rol Dəyişimi ) adı ilə arşivə getmiş idi .

Bizim bildiyimizə qədər bu qalmaqllı pərvəndə bir neçə bastırılı nədəndən dolayi bu günə qədər əl bə əl Təbriz şəhərində gəzməkdədir.

Guya o nədənlərin eşiyə sızan birisi əsasında, belə qeyid olmuşdur.

O azad buraxılan Oğru Təbrizdə polis məsləkinə layiq görülmüşdür , əgər rəhmətə getməyibsə bu günə qədər öz onurlu roluna dəvam edməkdədir .

əgər ölübsə orasını siz deyin , allah ona .....!

                     ++++++++++++

Elədir-mi ?

Güney Azərbaycanda əgər bir yalan ağıla sığmayan olsa ! daha ona göy yalanı deyəllər .

Yəni o yalan , heç-də normal yalan deyildir .

Demək : !!!

İndi qırx ilə yaxındır ki İran İsraili məhv eyləyıb və aradan götürmək laf ilə məşğuldur .

Amma bu arada İran bölgə-də , İsrailin tamam düşmanların və rəqiblərin doğrudan-da məhv edmişdir .

Elə İsrail tərəfi-də uzun zamandı İranın nukluyar və payi-gahı atomu-nu yəni muşəklərini vurmaq istəmişdir .

Elə haman İsrail-də bölgə-də İranın rəqiblərin və düşmənlərini zəiflətməyə çalışmışdır .

Elə ona görə-də bu yalanların mahiyəti heç-də yer yalanı karakteri daşamayır ! bəlkə bir böyük müəmma kimi özünü bizə göstərməkdədir !

Guya bir üçüncü yalan varıyantıda vardırmı ?

Olarsa ?

Oda ! O kühh düşmüş toyuğun cücələri nə ola ?

                       +++++++++++

Suı-təfahimə yol açan bir sözcük yəni gücümə güc qat sözü !

Elə bir uca sıx qayanın başında istrahət eyləyən iki dağçı danışarkən o beş yüz metir hündür qayadan aşağa-da ki dənizə baxrdırlar.

Elə onların birisi çox yorulmış idi və çox ah zar edirdi və deyirdi :” nə təhər məqsədə çatacayıq məndə daha heç inirji qalmamışdır “ !!!

Amma ikinci dağçı elə ona ürək verməklə məşğul idi ,

Elə bu danışıq arası o yorğun dağçı o biri dağçıya dedi : “ mən bu yolu sona qədər bitirə-bilmirəcəyəm , məgər sən gücümə güc qatasan “ !

İkinci dağçının heç bir kötü niyəti olmadan !

Dedi :” qoxma mən sənin yanında varam “, əl ilə kürəyinə çalaraq ona daha ürək vermək istəmiş idi .

Amma əlinin gücü o qədər çox idi ki o yazıq yorqun dağçını qayadan aşağıya doğru yola sala-bimişdir .

Demək o beş yüz metir hündür dağdan aşağaya uçan dağçı , gücümə güc qat sözünün qurbanı olmuşdır .

                       ++++++++++++

Heç bilirdiniz ?

O dörd nədəni ki insanı ölümə razı sala-biləcək ,

Hansı nədənlərdir ?

1-       İranda yaşamağa məcbur olmaq .

2-       İranda sekular düşüncəyə sahib olmaq .

3-       İranda doğulanda qız doğulmaq .

4-       Birdə elə yazıq İranlı olmaq .

                     ++++++++++

Adı-gözəldən sordular , bir dövlət yaratmağa nələr lazim ?

O dedi :” milli sərmaya , milli sərmayadar , eytim görmüş Teknokratlar , xeyr-xah dost , yaxşı qonşular , birdə beynal-xalq arası yaranan şərtlər .

Amma ən üstün varlıq ki bir milləti , millət eyliyər onun sarsılmaz iradəsidir “.

                       ++++++++++++

Mr-Tramp Amerika siyasətində bir gərçək fenomen!

Dəyərli siyasi Tapmaca ilə Atmacanı təqib edənlər .

Keçmiş dəfələr yaşadığımız dünyada ənənəvi , siyasi dövlətlərin yanında bir çalışqan uluslar arası mafiya ( mafiyayi beynəlmiləli-dən ) söhbət aparmışdıq , demək bizim bu real dünyamızda dövlətlər və onların muxalifi yəni onların opozisiyonun vurğulamışdıq , təəssüflə bunların yanında bunlara böyük bir təsir buraxıb etgiliyən şəxsilər ,örgütlər və labiçi guruhlar vardır ki bunların əsli çalışqanlığı yalnız yasa dışı və qanundan xaric siyasi işləri qabağa aparmaqdır .

Qeyid etmək lazimdir ki zaman zaman bunların qeyri qanuni işləri çox isabətli olub və onlara çox uğurlar qazanmışdır .

Böyük heyrətlə demək lazimdir ki biz Azərbaycanlılar yalnız Türk olduğumızdan dolayi bu mafiyanın əsli çirkin hədəflərindən birisi olmuşduq və olacayıq .

Bu anti Türk mafiya heçdə sənin əməlindən içtimayi rəftarından asılı olmayan bir önyarğı ilə sənin üz bə üzündə dayanmışdır elə nə edirsən et ,haraya gedirsən get , sən Türk olduğun için işlərin yalnış , gördüklərin xətadır .

Biz hər gün bu mafiyanın Türküyyə olduğu munasibəti təəssüflə təcrübə edib və yaşayırıq .

Mr-Trampa gəldikdə o cənab-da mafiya tərəfindən radar altındadı elə oda nə eyləyirsə edsin mafiyanın xeyirinə olmasa bir böyük basqıya məruz qalıb və qalacaqdır .

Demək mübarizə həm bizə və həm başqa mafiya qurbanlarına dəvam edməkdədir .

Baxalım tarixin qəzavəti bu davaya , nə yazar .

                           +++++++++++

Adı-gözəldən sordular

Nə demək istəyirsən ?

O dedi : ” saxla samanı , gələr zamanı ”.

İndi ki zamanda bizə hətta bir şəhid çox çoxdu”.

Sordular nə demək istəyirsən ?

O dedi : Səbir eylə , zorunu topla .

Bu üsdü bastırılı sözləri düşünməyən və işarədən qanmayan , bir daha .

Sordu və dedi : Adı-gözəl gorxursanmi ?

O cavab vedi və dedi :” yox “

Mən yaşamağa mucadilə vermək istəyirəm “.

Ölürsən öl ancaq yaşamağ için , goy zamanı gəlsin “.

Sordular o zaman bəs haçandı ?

O dedi :” mərkəz titrəyəndə “.

Sorquçu : Ahhha indi bildim biz özgələrə qurban olmamalıyıq deyə , çıxıb getdi !