قیام تاریخی ملت آذربایجان جنوبی در 21 آذر سال 1324 ریشه درظلم و ستم بی حد تاریخ یکصد ساله فاشیسم فارس دارد که از بدو به قدرت رسیدن مهتری به نام رضاخان قلدر و قمار بازآغاز شد که اطرافش را عناصری نظیر فروغیها ، مستوفیها ، قوام سلطنه ها قزاق های روُسی ، انگلیسی بنام زاهدیها ، شاه بختی ها ، امیر احمدیها و تعداد دیگیری از عناصر راسیست و فراماسوُن که اطراف رضاحان را احاطه نموده و این قزاق بیسواد وقمارباز را رانمائی میکرداند .

ازاولین هدفهای رضاخان و راسیسم فارس سرکوب ملت آذربایجان ، ویران کردن ساختارهای زیربنائی ، کشاورزی ، کوچ دادن آذربایجانیها ازخانه و سرزمینهایشان ، بهرکشی برده گونه همراه باتحقیر درکارهای سخت و طاقت فرسا که نمونه بارز آن بیگاری به هنگام ساختن راه آهـن تهران مازندران میباشد که هزاران کارگرآذربایجانی به هنگام ساختن " پل ورسک ، تونل کندوان" درانفجار کوهها به منظورساخت تونل جهت عبور قطارکشته شده و اجسادشان در زیرخروارها آوارکوه پیکر ازسنگها و دره های عمیق مدفون گشت ، فاشیسم فارس همزمان به اجرای نقشه ممنوعیت زبان ترکی به شیوه های راسیستی درآذربایجان و پاکسازی نژادپرستانه با شعار( یک ملت ، یک زبان ، یک دولت ) بود که با وحشیگریهای تمام آغاز شد ، طبق آمار تاریحی درآن دوران کل جمعیت ممالک محروسۀ 12 میلیون نفر بود که 5 میلیون نفرآن را ملت ترک آذربایجان تشکیل میداد .  

آنهائی که رضا خان را از مهتری به سلطنت رسانده بوداند، پس از 20 سال دیکتاتوری سرانجام لندن رضاخان را باتحقیر و رسوائی به زیرکشیده و به دیارنیستی فرستاداند زیرا دوران مأموریت اوُ پایان یافته بود ، سپس برای حفظ رژیم راسیستی و با تدبیر فراماسونی بنام فروغی فرزند او محمد رضا را جانشین پدرنموداند .  

چرا قیام ملی 21 آذر بوجو آمد ؟ ملت ستم دیده و جان به لب رسیده آذربایجان جنوبی درآن دوران با استفاده از تحولاتی که در سیاست بین المللی به وجود آمده بود زمینه برای یک قیام ملی هم آماده شده بود که سرانجام بوجود آمدن قیام ملی ناگزیرشده بود که با اتحاد و خیزش ملی ملت آذربایجان             قیام ملی مردمی در 21 آذرسال 1324 به ثمر رسانده .

این اولین قیام گسترده ملی بود که در پی آن حکومت ملی خود را تشکیل داد اند ، این جواب چرائی قیام ملی بود که دراصل حکم گریزاز ظلم و ستم نژاد پرستانۀ حاکیمیت مرکزنشین تهران دربر داشت که همه عناصرغارتگر" نظیر فئودالها ، سرمایه داران غارتگر ، رجال وابسته به قدرتهای بیگانه ، فراماسونهای رنگارنگ ضد ترک وسایره" را درزیر چتر و پناه رژیم شاه قرار داشتند و درتمام ارگانهای دولتی منصوب شده وغارتگران حاکمیت به شدت از این عناصرحمایت بی چون و چرا مینمود اند .

در واقع قیام 21 آذر به یک شبه بوجود نیامد بلکه نطفه های تفکراستقلال خواهی مردم آذربایجان جنوبی از دوران جنگ بین روسیه و آذربایجان که با حیانت رجال فراماسون فارس نظیر ( میرزا ابولحسن خان شیرازی) که اداره کننده لژهای ماسونی در ممالک محروسه بود و خود نیزغلام حلقه به گوش ( سرگوراوزلی) سفیر بریتانیا در ممالک محروسه بود که هردو به شدت ضد ترک و دوست صمیمی تزار الکساندر روسیه بوداند و نتیجه اش معاهده توُرکمن چای شد و تزار روسیه را به آرزوی دیرینش رساند .  

اگرتاریخ بیش از تاریخ 200 سال گذشته مرور نمائیم ، خواهیم دید صفحات تاریخ مملو از چنین خیانتهای دشمنانه فاشیسم فارس دراشکال گوناگون به ملت ترک آذربایجان بوده که امروزهم همچنان ادامه دارد، با درنظرگرفتن چنین حقایق تاریخی قیامهای آزادیخواهانه در آذربایجان ریشه در تاریخ پرفراز و نشیب ملت ما دارد که از دوران انقلاب مشروطه قیام خیابانی و سرانجام با قیام ملی 21 آذر به تشکیل حکومت ملی انجامید .

وسرانجام حرکت ملی امروزی ملت ترک آذربایجان جنوبی ریشه درتجروبه های عمیق وخونباردارد       آری راه جعفر پیشه وری چراغ راه حرکت ملی ملت آذربایجان جنوبی میباشد که هرروز گسترده تر منسجم تربه پیش میرود، این ادعا نیست ، بلکه حقیقت انکار ناپذیرتاریخی ایست که درهمه تظاهراتهای گوُناگوُن ملت ما با فریادهای"آذربایجان جنوبی ایران نیست، توُرک دیلیندۀ مدرسۀ اوُلمالی دیرهئر کسه ، هارای هارای من توُرکم، توُرکوُن دیلی اوُلن دئییر ، فارس دیلینۀ چوُنن دئییر" ودر نهایت شعار سرنوشت ساز و جدی ملت آذربایجان" که چنین بود : چک و اسلاواکی یا یوُگسلاوی انتخاب با شماست ؟؟ "

این شعارضمن اینکه پان فارسهای فاشیست را دچار سرگیجه نموده ، همچینین میخی فولادین بود برتابوت آماده شده رژیم فاشیست تهران ، همچنین این شعارملت ترک به مانند آتشی بود که به لانه پان ایرانیستهای تمامیت خواه داخلی و خارج نشینهای ستوُن پنجم رژیم جنایت پیشه افکنده شد وآنها را به ماتم فرو برد .

حاکمیتهای فاشیسم فارس ازیکصد سال گذشته تا به امروز

ــ رضاخان مهتر را فراماسونهای عامل انگیلیس به شاهی رسانداند و خودشان اما بعد از 20 عمردیکتاتوری رضاحانی به پایان رسید و مقام شاهی ساقط و تبعید نموداند .

ــ محمد رضا را فراماسونهای انگلیس با رضایت آمریکا به شاهی رسانداند و پس از 37 سال با خاتمه دادن به عمر خاندان پهلوی ، خمینی تعلیم دیده انگلیس و همراه او گله ای از آخوندهای رنگارنگ را به بجای شاه به قدرت رسانداند که دراین تغیرات هم آمریکا و هم تمام غارتگران اروپائی بطور جدی شرکت داشتند .  

ــ پس از مرگ خمینی ، خامنه ای را که (کا . گه . به) روسیه پرورش داده بود با توطئه ای که ازقبل طرح شده بود توسط رفسنجانی حیلۀ گر به مقام ولایت فقیه منصوب نموداند تا هم خود و اطرافیانش ثروتهای مملکت را غارت نماید و هم زمینه غارتگری را برای روسیه ، چین ، اروپا آماده ساختند ، این گوشه کوچکی از ماهیت پلید فاشیسم فارس کرواتی و عمامه بسر در طی یکصد سال گذشته میباشد که با خون وجنایت همچنان ادامه دارد !؟

سید جعفر پیشه وری رهبری بود که آه دربساط نداشت جز قلم ، اراده ملی و عشق به آذربایجان به همین جهت ملت آذربایجان او را درکنگره ملی یکصدهزارنفری 12 شهریورسال 1324 یک صدا با اکثریت آراء به رهبری آذربایجان انتخاب نموداند ، خدمات پیشه وری درعمر یک ساله حکومت ملی ضمن اینکه الهام بخش دیگر ملیت های تحت ستم شده بود ، از سوی دیگر موجب نگرانی و خشم دربار پهلوی و همه غارتگران مرتجع هم شده بود .

که سرانجام با توطئه مشترک دربار پهلوی با همکاری آمریکا ، انگلیس ، قوام السلطنه ، استالین در یک یورش وحشیانه ارتش به فرماندهی شاه و کشتار وسیع ملت آذربایجان در 21 آذر سال 1325 با یک یورش دد منشانه ازهوا و زمین و کشتار وحشیانه شنیع ترین جنایات و تجاوز را در آذربایجان براه انداختند ، و پیشه وری چون هرگز تسلیم اراده استالین نشد به همین جهت در یک حادثه ساختگی تصادف اتومبیل به دستوراستالین توسط یک ارمنی داشناک کشته شد، روحش شاد و راه پر افتخارش گرامی باد ، از همان تاریخ تا به امروز ملت قدرشناس آذربایجان هرگز نام و خاطره این رهبر جاودانه را از یاد نبرداند و امروز حرکت ملی ملت آذربایجان جنوبی با نام پیشه وری ، فریدودن ابراهیمی کاویانی و هزاران فدائی آذربایجانی به پیش میرود ، یادشان گرامی و راهشان پر رهروباد ، بی شئک در این نبرد سرنوشت ساز پیروزی با ملت ترک آذربایجان خواهد بود . آری اینست فرق بین رهبر ملی یک ملت و خائنان نوکربیگانه گان .

غ . ش . آذرخش 15 / 11/