رژیم دینی حاکم، رژیم اشرار است

رژیم جهل و تباهی، رژیم ادباراست

رژیم وحشی شلاق و سنگسار وترور

رژیم وحشت و حبس و شکنجه ودار است

رژیم غارت و بیداد و ظلم و استثمار

رژیم فاسد و یغماگر و تبه کاراست

رژیم حیله و تزویر و مکر و شیادی

رژیم رشوه و دزدیّ و قتل و کشتار است

رژیم شیخ ستمکار و زاهد شیاد

رژیم تاجر و سرمایه دار خونخوار است

رژیم دشمن زحمتکشان کوخ نشین

رژیم کاخ نشینان پست و غدار است

هر آن سری که در او، شور عشق و آزادیست

نگاه کن که در این شهر،بر سر دار است

کسی که صاحب وجدان و فهم و احساس است

از این جنایت و کشتار،سخت بیزار است

به سرنگونی کاخ ستم ، یقین دارم

که توده، دشمن سرسخت شیخ مکار است

جواب اینهمه آدمکشیّ و جلادی

علیه دشمن خونخوار، جنگ وپیکار است

حکومتی که چنین کینه توز وسفاک است

بگور رفتن و نابودیش ،سزاوار است