گزارش اعتراضات روز 5 شهریور در شهرهای آزربایجان جنوبی

https://t.me/AZOH_qrupu/20326