🔸تاریخ این سرزمین سربلند شاهد فراز و نشیبهای فراوانی بوده است. چه روزهایی که با شادی و شور زندگی سپری شده و چه لحظاتی که در غم از دست دادن فرزندان این خاک مقدس، مردمانش داغدار شده اند. بی گمان 31 فروردین 1358 یکی از همین ایام فراموش نشدنی است. ساعات و روزهایی که وطن از یک سو هجوم مسلحانه اغیار را به خود دید و از سوی دیگر نیز دفاع شجاعانه ملت تورک در برابر متجاوزان را ثبت کرد.

🔸جنگ سه روزه در سولدوز قهرمان در آن روزها نه فقط جنگ مردمان تورک سولدوز، که نبرد ملت تورک آزربایجان با گروهی بود که به زعم خود و در اوهام ادعاهای واهی ارضی تلاش کرد با تسلط بر سولدوز زمینه را برای رسمیت بخشیدن به تجاوز ارضی خود فراهم آورد. حزب دموکرات کردستان آگاهانه و با وجود علم بر بروز تشنج و درگیری در صورت لشگرکشی به سولدوز، دست به این عمل زد و مسبب قتل عام فجیع دهها نفر در منطقه شد. رد خون آن بیگناهان بر دستان عاملان مستقیم آن جنایات و صد البته مسئولان این حزب باقی مانده و ما آن جنایات را هیچگاه از یاد نخواهیم برد.

🔸تشکل آذوح بار دیگر تاکید می کند که به باور ما در خاک آزربایجان جنوبی تمامی اقشار از حقوق برابر برخوردار خواهند بود و در فردای آزادی در این خاک، تورک و کورد و دیگر مردمان ساکن در این جغرافیا بایستی حقوق شهروندی یکسانی داشته باشند. اما این باور، دلیلی بر فراموشی تاریخ و گذشته نیست. ملتی که گذشته اش و وقایع و فجایای بر سر آمده اش را از یاد ببرد، بدون شک، باز هم همان فجایع را شاهد خواهد بود. بهترین راه واکسینه شدن در برابر فجایع آتی، از یاد نبردن گذشته است.

🔸آذوح یاد و خاطره جان باختگان فاجعه قتل عام مردم بیگناه در سولدوز در جنگ 3 روزه را گرامی داشته، پاسخگویی حقوقی و محاکمه مسببان و بانیان اصلی آن وقایع را کمترین حق ملت تورک آزربایجان می داند.

یاشاسین آزربایجان

توپراق اوغروندا اؤلن وارسا، وطندیر.