Tapmaca ilə Atmaca

Heç bilirdnizmi ?

Əfqanstan-da uduzan pan-fars nədən çalışır Talibanı bir parça və mürtədd nişan versin ?

Çünkü o qısır düşüncəyə malik olan pan-fars ,

Dünyanı təkcə zəbanı şirin farsi ilə ölçməkdədir !

++++++++++

Aya siz bilirsnizmi nədən Talıbanın içində çoxunluq Pəştun olmaq istemargərləri və pan-farsları eyni miqyasda digərgin salıb və na-rahat etmişdir ?

Çünki Əfqanstan-da İran-şəhri iydelojisinin sonu gəlmişdir !

++++++++++

Heç bilirdnizmi nədən batılılar və pan-farslar Talbanı bir tək karakterdə göstərmək istəyirlər ?

Bir halda ki Talıbanın içində ılımlı , az mülayim , orta konzervative vəhabi , mürtece ifrati , terrorist qatil qrublaşmalar vardır !!

++++++++++

Heç bilirdniz , Təbrizlilərin bir suyu Almanlılara bənzəyir ?

Hər ikisi-də çox dəqiq və bir başa tema üzərə gedən karakterdirlər .

Amma bu iki karakter-də bir böyük farqlıqı-da görmək mümkündür !

Almanlılar almanda alman dilin danışırlar amma Təbrizlilər Azərbaycanda Şiraz dilini çeynəyirlər !

++++++++++

O hansı nədəndir ki onu heç sormuyacaqsan ?

Korona virusun nədənini bilmək o virusun haradan gəlməsin öyrənmək və nə təhər yaranmasını axtarmaq çox təhlükəli bir şeydi .

Bir – ona görə ki bu sorunun arxası bir böyük davaya səbəb olabilər .

İki – ölkələr arası bir dərin nifrət qaynağına dönə-bilər

++++++++++

Adı-gözəldən sordular Türkyynin siyasətində bir nəqs vardırmı ?

O dedi ki :“ nə yazıq ki Türkyyə-də opozisiyon yoxdur “! Yəni muxalifət ölmüşdür !

++++++++++

Görəsən o bəd-baxt manqutlar o günü təsəvvür edəcəklərmi ?

Elə günü sabah , Güney Azərbaycan milli dövlətini qurandan sonra , pan-fars o manqurtları çox ucuz bir dəyərsiz nökər kibi , gözü bağlı milli dövlətə təhvil verib və onların saqqallarına güləcəkdir !

Demək : milli fəallar bu işə yəqindirlər .  

++++++++++

Amerika seçkilərində nələr olduğunu görə bilmiyənlər ?

onlar ki görə-bilmədirlər , gərək göz döhtürünə baş-vursunlar !

++++++++++

Görəsən "İran adlanan yer diyəndə " nədən bu qavram yəni bu istlah Pan-Farsları qıcırdır ?

Cün ki bu qavram İranın məşruiyətini sual altına aparır !

++++++++++

Zəfər çalmış 50-li milyon Azərbaycanlının çox möhtərəm prezidenti bir daha Jurnalistlərə vaxt ayırdı , 55 Jurnalist özlərini qeydiyatdan keçirtdilər .

Möhtərəm prezidentidən əmr gəldi vaxtın az olduğuna görə 55 Jurnalistən 3 nümayəndə seçilsin .

Elədə oldu !

Birnci Jurnalist : “çöx möhtərəm prezidentimiz xankəndinin və umumiyətlə qarabağın nizama gəlməsindən millətimiz için bir az məlumat istərdim ”?

Möhrərəm prezidentin qısa cavabı :” baxın bu işə zaman lazimdir bu işdə tələsmək xətadır ”.

İkinci Jurnalist :” çox möhtərəm prezidentmiz dövlətin içində olan o mafiya və özgələrə bağlı dəstlərlə və çətələrlə bağlı hansı sər-əncam ön pılandadır “?

Elə yenə çox möhtərəm prezidentin qısa cavabı : “ bu iş yavaş yavaş qabağa getməlidir böylə işlərdə əcələ olmaz “.

Üçünci Jurnalist : “ çox möhtərəm prezidentimiz milli dövlət üzərə fikirinizi bilmək istərdm” ?

Cavab :” elə bu sorunun cavabı o üstə ki suallara bağlıdır , yəni onlar yerbəyer olarsa ? elə buda gec ya tez olacaq heç tələsmək lazim deyil “

Demək bu qısa cavablarla Jurnalıstlər düşündülər ki xəmir çox su aparacaq .

Nə olar ki siz Azərbaycanlıların canı sağ olsun

08.09.2021       Eşilbax