Tapmaca ilə Atmaca

Sehirli Piiii sözü !

Hər Azərbaycanli məyus olan bir inanılmaz işə , səsini ucaldıb Piiii sözünü işlədərmiş !

Çox qəribədir ! Azərbaycan və Ərmənistan arası gedən qara-bağ münaqişəsində , İranın Ərmənistanın tərəfində olması Serçələrdə-də təəccüb yarada-bilmişdir ! o yazıq Serçələr bu işə inanıb və başa-düşmədiklərin-dən dolayi başlarını tovlıyaraq lap ucadan” Piiii “deyib və uçub getmişdirlər !

+++++++++++

Siz o sonsuz davanı tanıyırsızmi ??

Türklərin avrupa kültürünə və onların yaradığı sistiminin bir sevdalı olduğunu və avrupalıların türkləri özlərinə bir rəqib potansil görməsi kimi olay , bir bitmiyən savaş .

+++++++++++

Təbriz şəhərində zəbanı şirin farsını bilmiyən Avto-bus sürənlər ya bir saat tez , ya bir saat gec , ya xod bir anda elə neçə Avto-bus bir yerdə , Avto-bus durağına çatırmışlar ! demək bu kaosa səbəb-kar fars dili yox bəlkə farsı bilməyən o Avto-bus şoferləri olmuşdurlar ! yəni pılanı ya o bər-naməni oxuya-bilmədiklərinə görə ! istgahlara yəni durağlara öz zamanında çatıb və yetişə-bilməmişdirlər .

İndi günah-kar dövlətdir ? sistimdir ? dildir ? şoferdir ? hamısını bir yana bıraxalım ! elə o həmişəlik kaos-dan dolayı

Millət piyada getməyə yəni yürüməyə elə adət edib alışmışdır ki

Təbrizin meri yəni şəhrdarisi şəhərdə Avto-busun olmamasını düzgün bir məsləhət görmüşdür !

Bax ! buna diyəllər ağıl , buna diyəllər qazanc !

+++++++++++

Çivil və mədəni toplumlar-dan bir neçə nişan !

Bir : zəiflərə yaşamaq şansı olan yer ! o yer mədəni və o toplum mədəni bir toplumdu .

İki : bir şəxsiyət kimi uşağa məqam tanıyan toplum .

Üç : düz davranış və adil rəftar heyvanlar ilə bir dərin mədəniyət-dən hekayət etməkdədir .

Dörd : çevrə və muhit-zisti göz bəbəyi kimi qoruyan bir toplum .

++++++++++++++++

Heç bilirdinizmı ???????

Jesse Owens-ın talehi = Traxtur timinin talehi ilə

1936 ilində Berlin şəhərində keçirilən olympia-da Jesse Owens Amerikanın qara dəri sporcusu medaliyya nayil olmuşdur , amma Hitler yalnız onun dərisinin qara olduğuna görə , Jesse Owens-in boynuna medaliya salmaqdan imtina edib və səhnəni tərk etmişdir , indi 84 il sonra yəni 2020-minci ilindəTraxtur kamandasının oyuncuları yalnız Türk olduqların-dan dolayı ! İranda camı-həzfin çəmpiyonu olandan sonra meydanda tək qalmışdırlar naçar onlar özləri bir birinin boynuna medal salmağı bacarmışlar .

Demək necə ki o irqçı əməl və çirkin davranış Jesse Owens-in məzlumlığın tarixin səhifələrin-də nəqş edmişdir ! elə 84 il sonra İranda bu bədəvi apartayd və nəjad-pərəstlikTraxtur kamandasının təbiz və irqçılığa məruz qalmasını tarixə yaddaş edib və keçmişin bu acısını bir daha tarixin səhifələrində sərgiləmişdir .

+++++++++++++

Bir it o biri iti görərkən mırıldadı və dişlərini göstərdi !

İkinci it dedi :” sən ki böylə deyildin “ ?

Birinci it cavab verdi :” get məclisə o nümayəndələri bir yaxından tamaşa eylə “.

İkinci it bir parlımentə baş vurdu , elə oda qayıdandan sonra hər kəsi gördü mırıldıyaraq dişlərini göstərdi .

Üçüncü it elə bu halı görərkən , İkinci itdən sordu “əşşi xeyr ola ? sənki böylə deyildin “ ?

İkinci it cavab verdi və dedi :” bir milli məclisə baş vur “. Demək o Üçüncü it elə məyus oldu ki gecə yatanda-da dişləri hirsində eşikdə qalmışdır .

++++++++++++

Almanda siminar sonrasi ustad tələbələrə dedi !

Baxmayaraq ki bizim bu günkü siminar Elm , Cioqrafi , Tarix üzərə idi !

İndi mən sizdən xahiş edirəm ki o gəldiyniz ölkəni iki kələmə ilə təmsil edi və bizə tanıtdırasınız ?

Elə tələbələr bir azad seçimdə tərcih verdilər ki öncə ölkələrinin yaxşı tərəfini və sonra o zəif nüqtəsinə barmaq qoyaraq , layiq olan sözü bəyan eyləsinlər !

Amerikalı tələbə : bir” Amerika” – iki” pandemi “!

Niceriyalı tələbə : bir “Günəş” – iki” bekarşılıq “!

İranlı tələbə : bir “baş ariya” – iki” ariyai” !

Baş ariya iki kələmə olduğuna görə o ariyai cənabdan xahiş olundu ki bir kələmədən istfadə eyləsin , bir daha

İranlı tələbə : bir” Əhura-məzda “– iki “ariyai” !

Dubarə İranlı tələbə-dən xahiş olundu ki Əhura-məzdanın yerinə bir sözcükdən istfadə eyləsin ! bir daha .

İranlı tələbə : bir”kuruşı kəbir” – iki” ariyai” !

Demək üç dəfə təkrar-dan sonra ustad və sayir tələbələr İranlı tələbənin i-real yəni realitet ilə həqiqətlərdən çox uzaq olduğunu tez anlayib və ölkənin bu günkü durumun dərk edərək öz istəklərindən vaz keçmişdirlər !

Fəransəli tələbə: bir “demokrasi”– iki” koloniyalısmus”

Arjantinli tələbə : bir” tango “– iki” karupçiya” !

İraqlı tələbə : bir “neft “– iki “terurismus” !

Rus tələbə : bir “Nawalny “– iki “Noviçok” !

Və ......və ? demək tələbələrin cavabları həqiqətlərin hətta yarısını göstərib və yansıtsa-da ! biz anladıq ki real olmaq çox möhtərəm və bir böyük nemətdir !

+++++++++++

Bir daha 50-li milyon Azərbaycanlıların möhtərəm prezidenti bir çox sər-əncamdan sonra jurnalistlərə vaxt ayırdı !

Birnci jurnalist : “çox möhtərəm prezidentimiz əsli halınız ne-cədir , özünüzü nə-təhər hiss edirziniz “?

Cava : “çox Əəla”

Bir daha birnci jurnalist : “çox möhtərəm prezidentimiz , son kərə intirviyonuz-da siz cənablarınız bir millƏ dövlətdən söz apardınız , o dövlətin vəziyəti ilə bağlı bizə nə diyə bilərsiniz” ?

Cavab :” demək nə yazıq ki o dövlət hələdə var ki millƏ-dir yəni kəllə-məyallaqdır “!

İkinci jurnalist :” çox möhtərəm prezidentimiz , bu dediyiniz millƏ durmuş dövlət , haman Azərbaycanı talıyan və milli sərvətləri ölkədən çıxardıb və avrupa ölkələrinə daşıyan dövlətdirmi “?

Cava : “yox yox , yox ! siz jurnalistlər bacarmayirsınız ! aranı qatmaq istəyirsiniz ! bu gözəl Azərbaycanımızı talıyanlar və rusiyəyə və xaricə daşıyanlar banditlərdir yəni mafiya dəstələridir “!

Mən siz jurnalistlərə demişəm ki mürəkkəb sualları məndən eyləmiyəsiniz “!

Demək bu cavabdan sonra ikinci jurnalist susmuşdur .

Ücüncü jurnalist :”çox möhtərəm 50-li milyon Azərbaycanlının ali-cənab prezidenti , o dediyiniz mafiya destələri o həmən ordunun içində olan rusiyyə bağlı qeniralları nəzərə alırsınızmı “ ?

Cava : “baxınız ! bir daha çox mürəkkəb sual “.

Ordu dediyiniz ! ölkənin siyasəti və müdafəsi ilə bağlıdır , amma o mafiya çətələri okonomi , biznis və siyasət ilə ilişgidədir , siz jurnalistlər mürəkkəb suallar ilə hər şeyi bir birnə qatersınız , axı böylə olmaz ki “!

Nətiycə : möhtərəm prezidentimizin bu çox doğru cavabın-dan sonra elə jurnalıstlər durduğu yerdən tərpənə-bilməmişdirlər ,elə o millƏ dövlət üzərə çoxlu suallarda gələn dəfələrə qamışdır !

nə olar ki , siz Azərbaycanlıların canı sağ-olsun .