Tapmaca ilə Atmaca

تاپماجا ایله آتماجا

Diqqət etmişdinizmi korona virus sonrası dünyada ölüm qalım davasında , Ərəblərdən heç bir xəbər yoxdur ?

Cavab : çün ki onlar korona öncəsi nə yazıq ki ölmüşdürlər.

Elə bu sözə şahid olmaq için ! yetər ki Siudi Ərəbstan və İmaratın Türklərə qarşı təxribatını izləmək !

+++++++++++++

Bir qoca nənənin iki qız nəvəsi var idi

Qara göz Gülnarə və göy göz Elnarə amma qoca nənənin gözləri yaxşı görmədiyi için onları həmişə ala göz səslər imiş !

Günlərin bir günündə qara göz Gülnarə dedi “ ay mənim çox sevməli mehrban ağa-nənəm məni həmişə ala-göz səsləyirsən axı mənim gözlərim qab-qaradı “?

Elə bu sözdən etgilənən böyük nənə , sordu” bəs bir mənə de görüm Elnarənin gözləri-də qaradımı“?

Yox diyə Gülnarə cavab verdi ,“ onun gözləri göydü “

Elə çox huşlu ağa-nənə , dedi ” gördünmı” ?” qara ilə göyü qatarsan o zaman siz bir şirin ala göz bala olarcaqsınız “ elədirmi “ ?

+++++++++++++++

Ariyaiy dərisi =پوست آریائی

Bir yazıq dəri öz sahibinə dedi :” ay evi-xarab bu qədər yersiz çaxan ilə yalan deyib şişmə ! mən patladım , cırıx-cırıx oldum “ !

O dərinin sahibi sordu” məgər sən ariyaiy dərisi deyilsənmi “?

Bu sözü düşünməyən biçarə dəri sordu “ o söz nə deməkdir “ ?

Dərinin sahibi dedi :“ ariyaiy dərisi bir o qədər geniş ki ona hər nə yükləmək mümkündür “

Yazıq dəri sordu :” hətta saxtakarlıq ? hətta yalan ? ”

Dərinin sahibi cavab verdi və dedi : “ bəli , hətta yalan , hətta cəliyat ilə saxtakarlıq “

Bu sözləri eşidən yazıq dəri , hirssindən param parça oldu .

+++++++++++++++

O dörd nədən !

Bəzi Quzey Azərbaycan dövlət adamlarının milli hərəkət ilə bağlı səhv və yalnış davranışları !

Bir – onlar ki biganə ölkələrə bağlıdirlar elə onlar bir vəzifəni yerinə gətirmək məcburiyətindədirlər.

İki – bir böyük ehtmalın bəlkələrindən qorxanlar (Vahid Azərbaycan söyləmi ).

Üç – yalnız öz şəxsi mənfəətlərindən dolayi bir pərişan fikir sahibləri .

Dörd – onlar ki dünya gedişatını yalnış düşünüb və yalnış analiz eyləmişdirlər .

Bu dörd zatı-qırıq dövlət adamlarından sonra , Güney Azərbaycanın milli hərəkətni sevenlər heçdə az deyildi .

+++++++++++++

Allah bir insanı əvvəlcə it yaratdı ! itlər etraz eylədilər və allahdan istədilər ki o gülməli fiquru onların toplumundan uzaqlaşdırsın .

Allah məcbur oldu o insanı qurt yaratsın !

O zaman qurtlar etiraz eylədi və mehriban allahdan istədilər ki o cinsi xarab iki ayaqlı fiquru onların cinsinə qatmasın .

Demək allah o insanı hər hansı bir heyvan yaratmaq istədiyi , təəssüflə alınmadı ,o yazıq insan bu işdən çox kədərli olaraq tutulmuş idi .

Allah dedi : ” ey mənim bəndəm gəl səni siyasətçi yaradım ki , o toplumun içində hər bir heyvana yer vardır ” .

O çox məyus insan cənabı Allahın bu işindən çox mutlu olub və bu istəyi icabət etmişdi , demək əyər o adam bu günə qədər ölməyibsə ? indi-də ki vardı məclisdə söküb və dağıtmaqla məşğuldu .

+++++++++++++++

Güney Azərbaycanın solçuları və onların münasibəti Empriyalist-Cəhaniyə və o Empriyalisti ölkələrin münasibəti Türkyyə Cümhuriyəti ilə şəxs Ərdoğan bəyə çox maraxlıdır !

Adı-gözəldən gecə ilə gündüzün boya farqni sordular!

O dedi : yalnız eyni rəngdir !

Bu cavabı anlamayanlar bir daha sordular !

Ay Adı-gözəl ! necə gecə ilə gündüzün rəngi eynidirmi ?

Heç belə bir şey olarmı ?

O bad-baxt o yazıq Adı-gözəl məcbur oldu bir daha cavab versin !

O dedi ki kora nə gecə və nə gündüz .

Bu sözü eşidənlər baştabdılar ki PYD anti Empriyalis və Ərdoğan Empriyalistlərin adamı olabilər !

Yoldan keçən yolcular : bu yorumdan sonra hamısı bir yerdə dedilər “ allah o idoloji qurbanlarına çox çətin rəhmət eyləsin “ ədə payızın sonunda yetişən qarbuz hələdə kaldı “, deyə tüüü dabana deyib qaçdılar .

+++++++++++++++

Elə bir daha 50-li milyon Azərbaycanlıların çox möhtərəm prizidenti bir neçə önəmli sər-əncamdan sonra çox sevinc ilə jurnalistlər vax ayirdı !

Birinci jurnalist : çox möhtərəm prizidentmiz bu son olaylardan və düşən hadisələrdən sonra özünüzü nə təhər hiss edirsiniz ?

Cava : əəla və vışşı , çünki hər şey öz qaydasında gedir !

Bir daha birnci jurnalist : möhtərəm prizidentmiz yuxunuzda bir gərginlik vardırmı ?

Cavab : allaha şükür heç elə bir şey düymadım .

İkinci jurnalist : çox möhtərəm prezidentimiz , bir çox uzun zamandı qarabağa azadlıq məqsədi ilə etrazlarda tutulan gənclər türmələrdə əzilib və çürüməkdədirlər ! onların talhi ilə bağlı nə deyəbilərsiniz ?

Cavab : onların talhi bir çox mədəni və demokratik qanunlar əsasında öz yolunu tapacaqdır .

Bir daha soru : möhtərəm prizidentimiz o zaman o haqqsız və hesabsız gəncləri türmələrdə çürüdən canavarların işləri və haqq hesabları nə olacaqdır ?

Cavab : onlarda cəzalandırılacaqdır .

Üçünci jurnalist : çox möhtərəm prizidentimiz bəs haçan bizim bir doğru və dürüst milli dövlətimiz olacaqdır ?

Cavab : siz o milli dediyiniz şimdi millə durubdır ! elə o öz ayaqları üstə gələn zaman , milli dövlətdə qurulacaqdır ! lütfən tələsməyin .

Nəticə : demək ki elə milli dövlət ilə millə dövləti öz kəlləsində özünə aydınladıb və açıqlayabilməyən jurnalist haman yerdə donub qalmış idi !

Burada qed etmək lazimdir ki o yazıq jurnalist donub qaldığı için o millə dövlətin içində olan mafiyadan və casuslardan heç bir sual edəbilməmişdir !

Bəli bizim Azərbaycan millətinə hələ vaxt bir o qədərdə önməli deyimiş ,

Nə olar ki siz Azərbaycanlıların canı sağ olsun .