Tapmaca ilə Atmaca

Heç bilirsiniz demokrasinin gərçək ata , anaları kimlərdir ?

O ki : çox çalışır az danışır .

O ki : səhfinə ciddi yanaşır

O ki : çalışqanlığa közlə alışır

O ki : müxalifi ilə düzgün dalaşır.

O ki : uzun vədəli düşünüb və sistim ilə bir yaşıyır.

O ki : mədəniyətə dəyər və kültürdən zədə qaşıyır.                 +++++++++++

Tapmaca ilə Atmaca : ziyadə-xahi və çox tamahkarlıq başa bəla imiş !

Tapmaca ilə Batmaca : qonşu umuduna qalan , ac yatar !

Tapmaca ilə Yatmaca : külək sıx Qayaya dəyəndən sonra bir uzun yuxuya gedər !

Tapmaca ilə Qatmaca : mütəvəh-him terror təşkilatları İranı , İraqa , suriyəni Türkyəyə və sonda dünyanı bir birnə qatmaq istəmişdirlər !

Tapmaca ilə Satmaca : özgür olmayan öz millətimə dayanmayan hər şeyini əlbətdə satar !

Tapmaca ilə Qaçmaca : qaçan fənn-dən sordular niyə bəs qaçırsan ? o dedi “ zor gəlir “!

Bəs düz demişlər zor qapıdan girsə fənn bacadan qaçar .

Tapmaca ilə Açmaca : Adı-gözəldən sordular yol nədi ? o dedi ” ağır otur batman gəl ” !

Öz yorqanına qədər,ayaqlarını uzad” .

               ++++++++++

Hopala-hop :

Bu günə qədər Avrupa ölkələrində Fars ziyalıları tək başına yaltaqlığın keyfini yaşamışdırlar .

Bu gündən bəri kürd ziyalıları bu meydanı onlara təng eyləmişdir !

Heçdə eybi yoxdu qardaşlıq rəqabəti həmişə gözəldir!

                   ++++++++++

Bir ağılı Farsdan sordular , sən manqurd Türkə inanırsanmi ?

Dedi : “ yox inanma yoxdu , istfadə var “!

Sordular nədən inanmayirsan ?

O dedi : “ özünü danan , dilini danan . elini danan . mənidə danar “.

                      ++++++++++

Dalı-dan Xəncər :

Pan-farsın Amerika dalıdan Xəncər vurma qavramı !

Xəstə və irqıçı Pan-fars gecə , gündüz Amerikalıların teroristlərə dalıdan Xəncər vurmaq kampanıyası ilə məşğuldur !

indi görək bu dığa təbliğatın dalısında hansi çırkin niyət gizlənmişdir ?

Bu kirli niyəti tapmaqdan öncə sormaq gərəkir !

Amerika suriyəyə gəlməmişdən qabaq kürdlər bir kiçik bölgədə yəni bir neçə köydə və kəndidə yaşayirdirlar amma indi ?

Amerika suriyəyə gəlməmişdən qabax Kürdlər klaşınko ilə dava edirdirlər amma indi ?

Amerika suriyəyə gəlməmişdən öncə onlar yol kəsmək ilə məşğul idilər , amma indi ?

Elə bunlar ilə bərabər milyonlar dollar o bölgəyə axıb yalnız kürd toplumunun cibinə getmişdi .

İndi gəlin görək əgər Amerika oradan getmək isdəsə ! və Türk ordusunun qarşısında dayanmaq istəməsə bu Kürdlərə dalıdan Xəncə vurmaqdırmı ?

Elə onsızda Amerikalılar oraya gəlməmişdən öncə , Kürdlərin heç bir nəyi yox idi !

amma Pan-farsın niyəti və marağı bu təbliğdən nədir?

Bir :Türküyyə udmasın ! yəni Amerikanı Türküyənin qaşısına qoyub bir böyük fitnə yaradabilsin ta özü bir az nəfəs çəkəbilsin .

İki : gələcəkdə Güney Azərbaycan qorxusu !

Üç : o iflic hejmoninin məntiqində , əgər mən inkşaft tapabilməyirəmsə qoy Türküyədə ona naiyl olmasın .

                 +++++++++++

Xəyal qarışdıran şeylər :

Emperialist Amerika + Terorist = Sosyalist Repoblik Rojova !

Azərbaycanın köhnə komunistləri + yol-kəsən teroristlər = azadlıq nübarı

Avrupalılar + ayrısıçgilik = demokrasi

Və Amerikanın Suriyədə müttəhidi və müttəfiqi Türküyyə rəva görmədiyini , Rusiyəyə rəva görməsi !

Elə bunlar doğrudanda xəyal qarışdıran bir şeylərdi .

                 ++++++++++

Rekord : !

Son beş ildə İslam Cümhürisinin qırdığı rekordlar !

Cavad Zərif , qırcanmaqda birinci .

Hasan Ruhani , yalan danışmaqda birinci .

Ali Xaməneiyi , inad-da birinci .  

Və İran xanımlarının fəlakətdə yaşamaqı ən baş-birinci .

                     ++++++++++

Aktuvel :

Sayın Ərdoğan bəy Un-Toplantısında haqqlı olaraq dünya beşdən böyükdü silovqan ilə Amerika başda olmaq şərti ilə tamam prablimli və kirizli ölkələri ələşdirə bilmişdir .

Yalnız Uyğurlar için Çini , Tatarlar için Rusiyani , Güney Azərbaycan için İrana toxuna bilməmişdir .

Biz bunu Türküyənin çıxarları olaraq qəbul edərək və çox düşündük .

Amma eyn-halda bu olaydan öyrənmək məcburiyətində-də qaldıq ki ?

Bir daha pəki ! demokratik sistimlər nə qədər pis olsalarda tənqid ilə ələşdirmək mümkündür amma aftaritat ölkələri Hümmm əsssssla !

                     ++++++++++

Bir kəndin əhalisi çay qırağında bir çox hündür Tut ağacının ayağına gedib və ondan sordular !

Ay Tut ağacı xeyir ola ? illər-boyudu sən heç bir Tut , meyvə gətirmirsən olmaya ? Hümmm !

Sən erkək-ləşmisənmi ?

Tut ağacı dedi “ mən bilməyirəm ” !

Kənd əhalisi əl çəkmədi sordu necə olabilər ki sən bilmiyəsən ?

Aya sən erkəkmisən ya yox ?

Tut ağacı çox hisləndi və dedi elə sizin yalnız gücünüz mənə çatırmı ?

Bəs nədən Azərbaycanlılardan sormayirsiniz , onlar hələdə var bilməyirlər onlar fazəridirlərmi ya Türk !

Elə kənd əhalisi Tutun bu cavabından məyus olub bir başa evlərinə qayd-dılar !

                     ++++++++++

Adı-gözəldən sordular ən dəhşətli ağrı !

Baş ağrısı ?

Diş ağrısı ?

Qarın ağrısı ?

O dedi : “aman aman Apartayid , ayrıseçkiliyin ağrısı”!

                     ++++++++++

Divar üsdə şellənən bir Serçə , elə dar küçədə Qadır ilə Qədərin toqqaşmasına şahid olmuşdur .

O çox zərər görmüş Qadır , Qədərə dedi :” bəs sən korsanmı Öküz ” ? yerdən ayağa qlxdı dim-dik durdu .

Amma o az zərər görmüş Qədər : cavab verdi və dedi “ bəs sən karsanmı Qoyun “ eşidtmədinmi ? mən mısıldaya mısıldaya gəlirəm ” .

Adı-gözəldən belənçi diyaloqa nəzər istədilər , o dedi “ bu bir suı-təfahimdir , onlar Dəvədirlər ” .

Divar üsdə şellənən Serçə bu olaya riyaksıya göstərdi və etraz eyliyərək dedi : “ heyvanları təhqir eyləməyin“

                     ++++++++++

Heç bilirsinizmi niyə yer-kürəsi yumurudur ?

Buna görə ki :

Evlərini itirənlər dövvr vurub bir daha öz evlərinə qayıda bilsin .

                     ++++++++++

Siçan bazarda bir köynək satırdı !

Pişik müştəri düşdü və sordu “ bu köynək neçə “?

Siçan dedi “ yüz Manat “.

Pişik köynək ilə Siçanın özünə bir Manat-da vermədi .

                 +++++++++

Heç bilirsiniz nedən Mr Tramp bir gərçək fenomendir?

Çox sadəlohanə olar əgər desək Mr Tramp Amerikada bir quruh sərmayadarının nümayəndəsidir

Gülünc olar əgər desək o yalnız bir tacirdir .

Bir sayqısızlıq olar əgər desək o lobiçilərin başqanıdır.

Bir çox böyük günah olar əgər desək o dəlidir .

Mən bilməyirəm nə olar ki ! əgər desək bunların hamısıdır !

Amma bir bireysəl olaraq Amerikanın sistimində bir gərçək pozıtiv fenomendir .

O həmişə birinci Twitter-rində düz qəlbi sözlərini yaymışdır , amma ikinci Twitter-rində tamamən onun ziddinə məcbur olmuşdır .

Bizə heç-də aydin deyildi o nə qədər basqı altındadır !

Yalnız bizə aydın olan şey budur ki o uluslar arası mafiya yəni mafiyayi beynəlmiləli tərəfindən basq altındadır .

O mafiya bir çox mürəffəh şəxsilərdən və lobi quruhların-dan Avrupa üzərindən təşkil olmuşdur , onların çoxu anti Türk bir movzəyə dayanmışdırlar və Türkiyənin əleyhinə çalışmaq ilə məşğuldurlar .

Məncə əgər Mr Tramp o mafiyaya qələbə çalıb və öz siyasətini qabağa apara-bilsə dünyanın və bizim xeyrimizə olabilər , amma gərçək qəzavəti qoyaq gələcəyin öhdəsinə .

                       ++++++++++

Eşilbax   اِشیلباخ