فعالین حرکت ملی آزربايجان، فعالان مدنی مشروع این جغرافیا هستند، آنان میهن پرستان مشروع سرزمینی هستند که علیه پان ایرانیست ها دست به مبارزه مدنی برده اند، آنان دموکرات های هستند که به اصل 15و19قانون اساسی ج. ا. ا متوسل شده اند که حاکی از «زبان و خط رسمی کشور فارسی است ولی استفاده از دیگر زبان ها هیچ مشکلی ندارد» است. آنان به این ترتیب آزربايجانی ها را به حمایت از دموکراسی و پایان دادن به حربه پان ایرانیست های تمرکز گرا فرا می خوانند که با استفاده از کلمات وحدت ملی، تمامیت ارضی، امنیت ملی سرکوب ملل غیر فارس را تامین می کنند، یادمان باشد امنیت ملی و وحدت ملی و تمامیت ارضی زمانی ارزشمند است که داوطلبانه بوده و منجر به ضایع شدن حقوق فردی و اجتماعی در آن نگردد، امنیتی راکه باسرکوب ملل غیر فارس تامین شود، دیگر نمی توان آن را امنیت ملی نامید، بلکه آن امنیت فارسی است.

دوستان عزیز شما فرزندان جغرافیایی هستید که تجلی گاه مبارزه با اهریمنان، خاستگاه معنویت ویکتاپرستی، صداقت و دوستی، انسانیت و عطوفت، عدالت وظلم ستیزی و در کل جغرافیای انسان گونه زیستن نوع بشر می باشد.

دوستان عزیز، شما در پی دفاع و حفظ برترین نعم ونشانه های الهی، آنچه خداوند بارها و بارها برای اثبات هستی خویش سخن رانده برآمده اید، شما فرزندان ایستادگی به پای زبان مادری و ادب سر چشمه گرفته از مادران درد مندمان، شما ادامه دهنده را ستار و شیخ محمد و سید جعفرمان، شما از دامن فقر مادی برخاسته و تاج زبان مادری برسر گذاشته مان هستید.

دوستان عزیز جغرافیای آزربايجان به سایه نام شماها فخر می کند، در برابر زور و ستم خودکامگان خم به ابرو نیاوردید و از درد های سرزمین مادربمان گفتید، از رشادت ها ومبارزات آزاد مردان آزربايجان و از جغرافیایی به نام آزربايجان گفتید.

دوست عزیز شماهاثروتی به نام یک ملت دارید.

با آرزوی سلامتی رای شما دوست عزیزم، امیدوارم هرچه سریعتر به آغوش گرم خانواده برگردید.

بهنام زارعی