آنالیز؛ تحلیل سیاسی هفته: نخستین نشست آزربایجان واحد و اعلام پلاتفرم همکاری سه تشکیلات حرکت ملی آزربایجان

https://www.youtube.com/watch?time_continue=449&v=_amQq5QYaS8