"تاملی درباره آذربایجان" اولین اثر من از سلسله مقالات درباره فرهنگ، سیاست، زبان و مبرم ترین مسائل معاصر آذربایجان است (رجوع به پسگفتار). در این اثر رویکردهای سیاسی استقلال طلبی، افراطگرایی سیاسی و ناسیونالیسم برون محور زیر شدیدترین تنقیدها قرار گرفته و در آخر رویکردی نوین جز از استقلال، فدراسیون ترک و اتحاد دو آذربایجان برای آینده سیاسی آذربایجان (ایران) مطرح گردیده است. و این رویکرد جدید نه اضمحلال دوباره است و نه تداوم انسداد سیاسی اکنون.

در فرایند چاپ این مقاله و با فرستادن مقاله به چندین مجله ی (بدون ذکر نام) صاحبنام در تهران، به دلیل مدون کردن نسخ خارج از "مرکز محوری" اثر به بهانه هایی مقبول چاپ نیافتاد. و از طرف مجلات تبریز نیز به بهانه ای و موانعی دیگر از چاپ آن امتناع ورزیده شد. لذا مصلحت دیدیم به چاپ چاپ اینترنتی اثر مبادرت ورزیم. آخرین و نسخه نهایی مقاله نسخه موجود در انجمن تبریز (https://t.me/anjomanetabriz ) می باشد.

https://app.box.com/s/d1hfi68zdy6i54edvrecvxflqc9cfopz