آذوح: کتاب خیانتهای رضا شاه پهلوی به ملت تورک در آزربایجان جنوبی و کل ایران حاصل یک عمر تجربیات گران و حداقل 5 ماه تحقیق استاد اوجالان ساوالان فعال حرکت ملی ملت تورک آزربایجان و کل ایران و مبارز راه آزادی آزربایجان جنوبی و کل یوردهای تورک نشین ایران از اشغال و استعمار و تجاوز فاشیسم راسیست فارس حاکم بر ایران است. در این کتاب پس از تقدیم کتاب و مقدمه به ترتیب مباحث زیر مطرح و بررسی تحلیلی شده است:

«روش شناسی

چرا رضا پالانی؟

افشاگری و روشنگری و بیدارگری و آگاهی بخشی، رویکرد اساسی من

هدف اصلی استعمار صلیبی انگلستان از تأسیس حاکمیت پهلوی و شاه کردن رضا پالانی ضد تورک

چرا انگلستان رضا پالانی را انتخاب کرد و به سلطنت رساند؟

رسانه های استعماری صلیبی ضد تورک، حامی رضا پالانی

شش عامل مهم تقویت نژادپرستی فارس پرست، تضعیف و نابودی حاکمیت تورک قاجار بر ایران و به قدرت رسیدن عنصر فاشیست راسیست پانفارس ضد تورک در ایران

بررسی تحلیلی زمینه ها و علل به قدرت رسیدن رضا پالانی و پهلویسم

رضا پالانی که بود؟

چرا استعمار انگلیس احمدشاه قاجار را از قدرت برکنار کرد؟

«پهلویسم» الگوی فکری اساسی فاشیسم راسیست صلیبی ضد تورک، ضد عرب، ضد اسلام و ضد انسان فارس ایران

نخبگان پانفارس- مانقورتی که زمینه را برای به قدرت رسیدن رضا پالانی هموار کردند

کشف و پرورش رضا پالانی توسط استعمار صلیبی انگلیس

محمدعلی فروغی فراماسون تئوریسین و نظریه پرداز و مبتکر اصلی پهلویسم

به قدرت رسیدن رضا پالانی و پهلویسم نتیجۀ اشتباه یا خیانت مسلم مانقورتهای ضد تورک

وظیفۀ ما روشنفکران روشنگر بیدارگر و افشاگر امروز ملت تورک آزربایجان در نقد و تحلیل اشتباه مهلک روشنفکران مانقورت آزربایجان در تورک ستیزی و تورکیه ستیزی

«جانم فدای ایران» ابلهانه ترین تفکر و شعار یک تورک در سدۀ اخیر

ویکی پدیای فارسی ابزار صلیبیان ضد تورک، ضدآزربایجان و ضد تورکیه

پروپاگاندای مغرضانۀ پانفارسها و مانقورتهای نژادپرست به نفع رضا پالانی

دیکتاتوری پلیسی- امنیتی، توأم با خفقان، جاسوسی، دستگیری، شکنجه، زندان و قتل رضا پالانی

ایجاد قحطی مصنوعی در شهرهای آزربایجان جنوبی و تمام شهرهای تورک نشین ایران

نگاهی به خیانتهای اقتصادی رضا پالانی به آزربایجان و کل یوردهای تورک نشین ایران

احداث کارخانجات مادر در شهرهای مرکزی و فارس نشین کردن آنها

گرسنه نگه دار و آسیمیله کن یا گرسنه نگه دار و مانقورت کن، ضد انسانی ترین و کثیف ترین سیاست استعمار صلیبی ضد تورک برای نابودی ملت تورک در آزربایجان و کل ایران

ایجاد و گسترش نژادپرستی ضد تورک و تورک ستیزی سیستماتیک و دولتی با جکسازیهای نژادپرستانه و رواج توهین، تحقیر و تمسخر نژادپرستانۀ علیه ملت تورک در آزربایجان جنوبی و کل ایران

هجوم به «تورک» عنصر اساسی در مهندسی فرهنگی جکهای نژادپرستانه ضد تورک

گماشتن استاندارها و مسئولین نژادپرست عقده ای به ضدت متنفر از تورک بر استان آزربایجان

قدقن کردن زبان ترکی منسوخ کردن آن زبان در آزربایجان جنوبی و کل ایران و فارس‌سازی اجباری ترکها توسط مدارس فارسی‌زبان

نفی و انکار کامل وجود و هویت ملت تورک در آزربایجان جنوبی و کل ایران با اجرای پروژه و برنامۀ صلیبی نژادپرستانۀ ضد بشری «آذری»

تلقی «ایران پارس آریایی» به عنوان «ایران ما» (؟)

تجزیۀ مملکت آذربایجان به استانهای مختلف و برداشتن نام مقدس آزربایجان از شهرها و روستاها و مناطق مختلف

تغییر نامهای جغرافیایی اصیل و تاریخی تورکی در آزربایجان جنوبی و کل ایران به نامهای جعلی فارسی

وضعیت اقوام و ایلهای بزرگ ملت تورک در دوران مشروطه و بعد از به قدرت رسیدن رضاشاه

عدم اختصاص استانی به میلیونها انسان تورک ایل بزرگ تورک قاشقای و ایلات تورک دیگر در قاشقای یوردو یا قاشقای ائلی

عدم اختصاص استان به میلیونها انسان ملت تورک تورکمن در گورگان، گنبد، تورکمن صحرا و غرب خراسان شمالی (تورکمن ائلی یا تورکمن یوردو)

عدم اختصاص استان به میلیونها انسان ملت تورک در خوراسان، سمنان، گلستان و مازندران (خوراسان ائلی/ خوراسان یوردو یا افشار ائلی/ افشار یوردو)

ایجاد حوزۀ علمیۀ قم و پروردن ملا- سیدهای تشیع شعوبی مجوسی ضد تورک و ضد عرب و و ضداسلام و ضد انسان در آن

نگاهی به جریان ملی- مذهبی و روشنفکری دینی تلفیق تشیع مجوسی شعوبی پارسی با کوروش پرستی یهودی صلیبی ضد تورک و ضد عرب

تخریب بناهای تاریخی تورکان قاجار و صفوی و ایلخانی در تبریز و تهران و سراسر ایران توسط رضا پالانی

هرگز و هرگز و هرگز خیانت مانقورتهای ضد تورک را نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم

وجود آثار و بناهای تاریخی تورکان قاجار سدی در راه جعل تاریخ و هویت تراشی صلیبی به نفع قوم جعلی سیاسی فارس

رضا پالانی، روانی عقده ای ضد تورک و دارای عقدۀ حقارت

ساختن زندانهای پهلوی بر روی ویرانه های قصرهای قاجار

عدم وجود اطلاعات دقیق دربارۀ بناهای تورکی ویران شده توسط رضا پالانی در ایران به دلیل سانسور و خفقان شدید پانفارسیسم  

تورک زدایی و تورکی زدایی از کل ایران، هدف اصلی صلیبیان ضد تورک و نوکر عقده ای شان رضا پالانی

تخریب بناهای نفیس تاریخی تورکی تهران

تخریب قصر تورکی سلطنت آباد قاجار نمونه ای دهها ویرانگری فاشیسم راسیست فارس

سوگواریها و عزداریهای پانفارسها و مانقورتهای داخل و خارج ایران برای تخریب بنای قبر رضا پالانی در شاه عبدالعظیم شهر ری

هم اکنون نیز نابود کردن آثار تاریخی تورکی در ایران ادامه دارد

سرکوب و کشتار انسانهای معترض حق طلب و آزادیخواه ملت تورک در آزربایجان جنوبی، افشار ائلی، تورکمن ائلی، قاشقای ائلی و تمام مناطق تورک نشین ایران و غارت اموال و ثروتهای آنان

جنایات، خیانتها و خباثتهای رضا پالانی در حق انسانهای ایلات و عشایر و قبایل ملل غیر فارس در کل ایران

نسل کشی انسانهای لور و ایل تورک شاهسون به دست رضا پالانی

نسل کشی انسانهای ایل بزرگ تورک قاشقای و ایلات بویراحمدی و عشیره های عرب

گرفتن حق قانونی انتخاب نمایندگان مجلس از پنج واحد ایلی- قومی غیرفارس ایران

سرکوب قیام انسانهای حق طلب ملت تورک در خراسان شمالی و آزربایجان جنوبی

کشتار انسانهای بیگناه ملت تورک- تورکمن در شمال خوراسان و تورکمن صحرا و قتل سردار معزز تورک بجنوردی

جنایات جان محمدخان دَوَللو امیر علائی فرمانده لشکر شرق، منصوب شده از طرف رضا پالانی بر خوراسان علیه انسانهای مظلوم ملت تورک در خوراسان

غارت کل ثروتهای ملل ایران به دست رضا پالانی و به نفع استعمار صلیبی انگلیس

کشتن رؤسای ایلات، عشایر و قبایل ملل غیر فارس و غارت ثروتهای آنان اولین جنایت بزرگ صلیبی رضا پالانی برای کسب ثروت افسانه ای خودش

قتل مرتضی قلی خان اقبال السلطنه ماکویی سردار تورک آزربایجان و غارت ثروت افسانه ای او یکی از هزاران جنایت رضا پالانی

انتقال خزائن غارت شده از رؤسای قبایل عرب، تورک، لور و بختیاری به دولت فخیمۀ انگلستان توسط رضا پالانی

مقالۀ «ما چه میگوئیم» آینه ای تمام قد از خیانتها، جنایتها، خباثتها و رذالتهای رضا پالانی در حق ملت تورک آزربایجان و اهداف مقدس و انسانی حرکت ملی ملت تورک آزربایجان

تحلیل مقالۀ ارزشمند «ما چه می گوییم»

مؤخره

برخی از مهمترین منابع که در نوشتن این سلسله مقالات از آنها بهره بردم»

آذوح ضمن این که لینک دانلود فایل Pdf این کتاب را در اختیار خوانندگان محترم قرار می دهد، خواندن این کتاب را به عموم حق طلبان ملت تورک آزربایجان جنوبی و کل ایران و نیز حق طلبان ملل ایران، مخصوصاً دانشجویان گرامی توصیه می کند.

https://app.box.com/s/ifvsp11i6m0qcilmzoz8elucqr41yk60

آذوح