چند روز قبل از قیام خرداد ۸۵، صدها دانشجوی تورک از دهها شهر آزربایجان جنوبی در بابک‌قالاسی به استقبال آن قیام رفتند

آن چه که در فیلم منتشر شده مشاهده می گردد، حضور حماسی جمع کثیری از دانشجویان آذربایجانی است که خود را از شهرهای مختلف آذربایجان جنوبی به قلعه ی بابک رسانده اند.

این تجمع که در تاریخ 27 اردیبهشت 1385 شکل گرفت، زمینه ساز بروز قیام تاریخی آذربایجان در خردادماه 1385 گردید و به نقطه ی عطفی در تاریخ مبارزاتی جنبش دانشجویی آذربایجان مبدل شد.

https://t.me/AZOH_qrupu/24938