شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز میلاد جلیلی را از بابت اتهام تحریک مردم به اعتراضات به قصد برهم زدن  امنیت کشور تبرئه و از بابت تبلیغ علیه نظام به ۸ ماه حکم تعزیری محکوم کرد.

همچنین سالار طاهر افشار از بابت اتهام  معاونت در تبلیغ علیه نظام به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.