امروز 7 بهمن ماه در شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز جلسه دفاعیات سالار طاهرافشار از بابت اتهام وارده معاونت در تبلیغ علیه نظام و میلاد جلیلی از بابت تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی توسط قاضی پرونده آقای عبدی برگزار شد.

این پرونده که توسط آقایان اصغر محمدی و جواد حافظ زاده مورد دفاع قرار می‌گیرد، وکلای پرونده در تلاش برای آشکار کردن پرونده سازی علیه میلاد جلیلی و سالار طاهرافشار که در مراحل بازپرسی مورد اتهام تحت عنوان عنوان «حمایت از تجزیه طلبان که اخیرا دستگیر شده‌اند» قرار گرفته اند، خاطر نشان نموده اند که در باب اتهامات انتصابی علیه فعالان دستگیر شده که به اتهام ایجاد گروه دموکرات لار دادگاهی می‌شوند، چنین عنوانی علیه آنها ذکر نشده است و قاضی دادیاری شعبه ۷ صلاحیت چنین انتصابی علیه فعالان آذربایجانی دستگیر شده اخیر را که توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز دادگاهی می‌شوند را ندارد.

در پایان این جلسه دادگاه که بیش از یک ساعت طول کشید قرار بر این شد که میلاد جلیلی به قید وثیقه تا پایان مراحل صادره رای، به صورت موقت آزاد گردد.