فعال ملی پیمان ابراهیمی دینور فعال ملی تورک که در تاریخ ۵ شهریور توسط اداره اطلاعات تبریز دستگیر گردیده و پس از تحمل بیش از دو ماه بازداشت به قید وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی در تاریخ ۳ آبان به صورت موقت آزاد گردید در تاریخ ۲۰ آذر با حضور در شعبه ۱۱۸ دادگاه کیفری دو شهر تبریز آخرین دفاعیات خود را ارائه داد.

در این جلسه، نقی رضایی قاضی پرونده درباره موارد دیگری به غیر از موضوع پرونده شروع به اخذ دفاعیات از فعال ملی پیمان ابراهیمی کرده که وکیل ایشان جناب اصغر محمدی به قاضی پرونده گوشزد نموده که شما باید در مورد شکایت و موضوع دادگاه اخذ دفاعیات بکنید و مثل اینکه شما اصلا پرونده را مطالعه نکرده اید.

سپس آقای محمدی لایحه دفاعیه را  به دادگاه ارائه نموده است و نهایتا پیمان ابراهیمی در این دادگاه از اتهام انتسابی «تبلیغ علیه نظام» حکم برائت صادر و اعلام گردیده بود.

دادگاه دوم وی نیز تنها ۴۸ ساعت بعد در تاریخ ۲۲ آذر برگذار گردید.

در اقدامی عجیب، این دادگاه مجددا اتهام تبلیغ علیه نظام را به موارد اتهامی اضافه کرده و در حالی که روز قبلتر و توسط شعبه ۱۱۸ حکم بر برائت پیمان ابراهیمی صادر شده بود، این بار همان اتهام در دادگاهی دیگر مورد بررسی قرار گرفت!

پس ازاخذ دفائیات از ایشان توسط قاضی حملبر، دادگاه با بررسی اتهامات انتسابی و بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی به پرونده را اعلام کرده و رای صادره در تاریخ ۲۱ آذر را ملغی اعلام کرده! و به محکومیت متهم به تحمل ۷ ماه و ۱۶ روز حبس بابت اتهام تبلیغ علیه نظام و تحمل ۱۵ ماه و ۱ روز حبس بابت اتهام توهین به رهبری رای داده است.