مردمان ایران، ملت شریف آذربایجان

ملت آذربایجان از روزهای نخستین اعتراضات به قتل حکومتی مهسا امینی ضمن نفی دیکتاتوری، با شعار «آزادی، عدالت، حکومت ملی» در میدان مبارزه با ارتجاع دینی و رژیم نژادپرست جمهوری اسلامی ایران بوده است. از روز اول این تظاهرات ملتهای ساکن در ایران به تبعیت از رهبران منطقه ای، احزاب و نهادها در میدان مبارزه بوده و خواهان سیستمی دمکراتیک برای آینده این سرزمین هستند. در این میان عده ای با محوریت فرزند دیکتاتور سابق ایران جمع شده و منشوری ارتجاعی بنام منشور مهسا را تبیین کرده و سعی در دور زدن مطالبات ملتهای غیرفارس را دارند. این منشور در راستای بازتولید اتنوساید و لینگوساید نوشته شده و مخالف صریح خواستهای ملتهای تورک، بلوچ، تورکمن، کورد، گلیک، عرب، لور و مازنی است. به عنوان نمونه در بندی از این منشور ارتجاعی که گویا به جایگاه زبان مادری اشاره گردیده، به طور زیرکانه ای به زبان فارسی وهژمونی ملت فارس در سیستم آینده ایران رسمیت داده شده است.

در این میان عده ای نیز با برگزاری شوی نماینده‌سازی صوری برای ملتهای غیرفارس ساکن در ایران به خود این اجازه را داده اند که در قبای شورای نگهبان اپوزیسیون ظاهر شده و با گزینش و تایید یا رد صلاحیت نمایندگان بخشهای مختلف اپوزیسیون ایران اقدام به تشکیل مجلس موسسان فرمایشی در همکاری با فرزند دیکتاتور سابق کنند.

بدیهی است که ما احزاب آذربایجانی چنین تلاشهایی را که در راستای بیعت گرفتن از ملیتهای مختلف ایران برای افراد و اشخاص معین صورت می گیرد، رد میکنیم و باور داریم وجود عده ای از فعالین تورک در این نوع محافل ناهمگون دال بر نمایندگی این افراد از طرف جنبش ملت تورک آذربایجان نیست و اتخاذ هر گونه‌ تصمیمی در مورد سرنوشت و آینده ملت آذربایجان از طرف چنین محافلی فاقد اعتبار می باشد.

تصمیمات چنین محافل و یا نشست‌هایی کوچکترین خللی به اراده ملت آذربایجان در مبارزه برای احیای حقوق خود و مخالفت با شیخ و شاه وارد نخواهد کرد.

ما احزاب امضاکننده این بیانیه مخالفت خود را با منشور مهسا(بخوان پهلوی)که در روزهای اخیر عنوان «همبستگی» را نیز لوث کرده است و سعی در حفط سیستم فارس محور فعلی دارد را اعلام کرده، ما ضمن محکوم کردن رویه غیر دمکراتیک شوی «نماینده سازی»، گذار به سیستمی دمکراتیک بر پایه احترام به حق تعیین سرنوشت ملل تحت ستم در ایران را از مطالبات اصلی خود میدانیم.

تشکیلات مقاومت ملی آذربایجان – دیرنیش

جنبش دانشجویی آذربایجان – آذوح

حزب دمکرات آذربایجان جنوبی

حزب مرکزی آذربایجان