در حالی که اندوهگین اعدام های سسله وار فرزندان ملت بلوچ هستیم، متاسفانه خبر اعدام مبارز نستوه حبیب فرج الله چعب – حبیب اسیود – دبیر کل سابق جنبش عربی برای آزادی احواز – النضال به غم عمیق ما افزود.

حبیب اسیود از رهبران جنبش آزادی خواهی ملت عرب احواز بود که زندگی خود را وقف مبارزه برای رهایی ملت خود و البته تمامی ملل تحت ستم در ایران از تبعیض، سرکوب، خفقان و استعمار کرد.

البته باید تاکید کرد حبیب اسیود را رژیم سیاه آخوندی اعدام کرد ولی تمام جریان های فاشیستی و همه رسانه هایی که اخبار حبیب اسیود را بایکوت کردند، شریک جرم رژیم جمهوری اسلامی هستند و این ننگ دامنگیر آنان نیز هست.

ما تاکید می کنیم آرمانی که حبیب اسیود داشت آرمان همه ملتهای تحت ستم در ایران است و راه و آرمان آزادی خواهی وی ادامه خواهد یافت.

ما احزاب ملل تحت ستم در ایران اعدام فرزندان ملل تحت ستم ایران، از آن جمله اعدام های سسله وار فرزندان ملت بلوچ و اعدام فرزند خلف ملت عرب احواز حبیب اسیود را قویاً محکوم می کنیم و اعلام می کنیم راه این شهیدان تا پیروزی ادامه خواهد داشت.

زنده باد مبارزات آزادی خواهانه ملل تحت ستم در ایران

سرنگون باد رژیم ارتجاعی، فاشیستی و استعماری جمهوری اسلامی

تشکیلات مقاومت ملی آزربایجان – دیرنیش

جنبش دانشجویی آزربایجان - آزوح

جنبش مبارزه عربی برای آزادی احواز – النضال

حزب بلوچستان راجی تپاکی گل

حزب دمکرات آزربایجان جنوبی - گآدپ

حزب راه آزادی قشقایی - قایی

حزب مرکز آزربایجان