آذوح: فعالین ملی آزربایجان در اقدامی نمادین پوسترهایی با عکس کتاب «Təbrizin sehrli nağılları» و همچنین حاوی پیامی با مضمون‌های:

"Support us(South Azerbaijan) as George deek did"

"Azadlıq Ədalət Milli hökumət"

پخش و نصب نمودند. لازم به ذکر است بعد از انتشار توییتی معنادار سفیر اسرائیل در مورد کتاب فوق و تهدید سفیر اسرائیل توسط سفیر ایران(سید‌عباس موسوی)، پخش کتاب فوق تبدیل به کمپین شده و عکس اشخاص شناخته شده مختلفی از کشورهای مختلف با این کتاب منتشر شد.

https://t.me/AZOH_qrupu/10606