آذوح: بهنام زارعی فعال ملی اذربایجان و سردبیر نشریه ارک دانشگاه تبریز ظهر امروز شنبه هیجدهم تیر با یورش ماموران لباس شخصی به منزل شخصی در روستای کهنه لو ورزقان دستگیر و به مکان نا معلومی منتقل گردیده است. وتا لحظه نگارش خبر از مکان نگه داری و نهاد دستگیر کننده خبری به خانواده و نزدیکان مخابره نشده است