آذوح: طی روزهای گذشته جمعی از فعالین‌ ملی‌ آذربایجانی‌ با نصب بنری در یکی از پارکهای شهر اردبیل اعتراض خود را به وضعیت‌ فلاکت‌ بار اقتصادی‌، افزایش بی رویه‌ قیمتها‌ و افزایش‌ فشارهای‌ شدید بر عموم‌ ملت‌ آذربایجان‌ نشان دادند.

"افزایش‌ ظالمانه‌ قیمت ها‌، توسط رژیم فاسد و ترک ستیز همه‌ اقشار ملت‌ آذربایجان‌ بویژه‌ کارگران‌ و‌ مستضعفان را تحت‌ فشار مالی‌ و‌ اجتماعی‌ شدید‌ قرار داده‌ است.

آذربایجانین‌ میللی‌ حرکتی_ اردبیل"

مضمون متن‌ بنر‌ اعتراضی است‌ که‌ توسط فعالین‌‌ ملی آذربایجانی‌ در‌ یکی‌ از‌ پارکهای‌ اردبیل‌ نصب‌ گردیده‌ است.

افزایش نجومی هزینه‌ها و عدم تناسب آن با درآمدها در ایران طی سال اخیر فشار زیادی را بر مردم تحمیل کرده و بستن مالیاتهای سنگین به صورت مستقیم و غیر مستقیم از سوی دولت مرکزی بر کسب و کار و مشاغل و مصارف در آذربایجان، ملت آذربایجان را تحت فشار مضاعف قرار داده است.

https://t.me/AZOH_qrupu/7873