آذوح: چهارشنبه ۲۶ آذرماه ۱۳۹۹ گروهی از هنرمندان و فعالین ملی آذربایجانی در اقدامی هنرمندانه با ثبت گرافیتی در یکی از دیوارهای شهر خلخال واقعه اندوهبار کتابسوزی در سال ۱۳۲۵ توسط حکومت پهلوی را مد نظر قرار داده و نسل کشی فرهنگی اجتماعی را به جوانان آذربایجانی یاد آوری کردند.

همزمان با ۲۶ آذر ماه؛ گرافیتی ثبت شده در شهر خلخال با طرح و نوشته «نسل کشی فرهنگی آذربایجان» که در اسناد تاریخی به روز کتاب سوزی در آذربایجان مشهور است یاد آور نسل کشی فرهنگی بعد از قتل عام مردم بیگناه آذربایجان در ۲۶ آذرماه ۱۳۲۵ توسط حکومت پهلوی است که مامورین رژیم پهلوی در اقدامی ضد انسانی با جمع آوری کتابهای تورکی در میادین اصلی شهر که تپه ای از اسناد و کتب چاپ شده در دوران حکومت یک ساله مرحوم سید جعفر پیشه وری بود، اقدام به آتش سوزی آنها کردند.