بختیار، سهند و سعید بهنمون امروز در پی حمله ماموران امنیتی مورد بازداشت قرار گرفته اند.

بختیار و سهند بهنمون پس از ساعتها بازجویی آزاد شده اند ولی کماکان از سرنوشت سعید بهنمون خبری در دست نیست.