آذوح: «زینال تنهایی» فعال آزربایجانی ۱۳ مهر ۹۹ در تبریز بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

مامورین امنیتی و لباس شخصی با یورش به منزل آقای تنهایی و بدون ارائه حکم با ضرب و شتم ایشان را بازداشت کرده اند.

همچنین مامورین امنیتی بعد از بازداشت لوازم شخصی و موبایل زینال تنهایی و همسر ایشان را ضبط کردند