آذوح: جوانان غیور آزربایجانی ساکن تبریز نیز برای حمایت از عملیات آزادسازی قاراباغ اشغالی توسط ارتش قدرتمند جمهوری آزربایجان به دیوارنویسی های گسترده در شهر تبریز ادامه می دهند.

طی روزهای اخیر فعالین ملی وشهروندان آزربایجانی در شهر های مختلف آذربایجان همچون تبریز ،اورمیه ، اردبیل زنجان ودیگر شهرها بادیوارنویسیهای گسترده ای به حمایت از آزاد سازی قاراباغ و دیگر مناطق تحت اشغال ارامنه پرداخته وحمایت رژیم ایران از ارمنستان را محکوم مینمایند

قاراباغ بیزیمدیر، بیزیم قالاجاق

یا قاراباغ یا اؤلوم

آزربایجان میللتی چکنمز بو ذیللتی

و قاراباغ

از جمله مضامین دیوار نوشته هایی است که در این شهر توسط شهروندان و فعالین ملی مدنی صورت گرفته است.