آذوح: ایوب شیری و بابک حسینی مقدم به حبس تعزیری محکوم گردیدند.

شعبه ۱ داد‌گاه انقلاب شهرستان تبریز به ریاست قاضی حملبر، روز 27 تیر آقایان ایوب شیری و بابک حسینی مقدم فعالین ملی آذربایجانی را با قرائت شفاعی دادنامه و با استناد به ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی دایر بر عضویت در دستجات و جمعیت ضد امنیت ملی اقدام به صدور تحمل محکومیت حبس تعزیری نموده است.

آقای ایوب شیری بر این اساس به تحمل 2 سال و آقای بابک حسینی نیز به تحمل 6 ماه زندان محکوم شده اند.