آذوح: زندانیان ۳بند در زندان مرکزی اورمیه دوشنبه شب ۲۲اردیبهشت در اعتراض به‌تراکم جمعیت و وضعیت وخیم بهداشتی دست به اعتراض زدند.

اعتراض هم‌زمان در بندهای موسوم به «حمایت»، «تلاش» و «امن» با آتش زدن پتو و پرده و فرش و وسایل داخل بند، توسط زندانیان خشمگین آغاز شد.

تراکم در بندها و فقدان کمترین امکانات بهداشتی شرایط وخیمی را به‌وجود آورده از جمله در یکی از بندها که ظرفیت آن ۵۰نفر است، در حال حاضر بیش از ۱۵۰زندانی را جا داده‌اند.