آذوح: بر اساس گزارشات رسیده به ارگان خبری آراز نیوز بعد از ظهر روز چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه روزبه و یاشار پیری بعد از تحمل حدود ۳ماه بازداشت غیر قانونی با قرار وثیقه از زندان مرکزی تبریز آزاد شدند.

برادران پیری به همراه دیگر فعالین بازداشت شده در جریان اعتراضات آبان ماه بدون هیچ دلیل و مدرک اثبات کننده مبنى بر مجرم بودنشان به صورت غیر قانونی و غیر انسانی از طرف مامورین اطلاعاتی و امنیتی رژیم توتالیتر ایران دستگیر و حدود سه ماه در بازداشت بودند.

بنا به گزارشات رسیده ماموران اطلاعاتی در تمام مدت بازداشت از انواع شکنجه های روحی برای تضعیف روحیه فعالین و وارد ساختن ضربات روانی به آنان استفاده می کنند.