آذوح: همزمان با برقراری نسبی اینترنت در شهرهای آذربایجان جنوبی جزئیات تازه تری از بازداشت گسترده ی فعالین ملی به دست می رسد.

به گزارش آذوح در جریان بازداشت اکبر مهاجر در تبریز بیش از 10 مامور وزارت اطلاعات ایران با حمله به منزل شخصی ایشان ضمن ضرب و شتم وی در مقابل دیدگان همسر و فرزندش، با زدن دستبند به بازجویی از وی از همان لحظه پرداخته اند.

ماموران وزارت اطلاعات ایران در یک سناریوسازی جدید این بار درصدد ربط دادن فعالین ملی آزربایجان به جریانهای مسلحانه بوده و صدور احکام سنگین علیه بازداشتیها هستند.

این مامورین در جریان بازداشت اکبر مهاجر وی را مورد شکنجه قرار داده و به دفعات خواستار لو دادن مکان نگهداری "اسلحه ها" و "دلارهای دریافتی" شده اند!!!

یک سناریوی احمقانه که درصدد است ارتباط فعالین ملی با دولتهای خارجی و دریافت پول و اسلحه را القا نماید!

گفتنی است حرکت ملی آزربایجان همواره بر پایه ی اصول مبارزات مدنی به پیش رفته و صد البته که همواره "حق دفاع مشروع" را نیز برای خود محفوظ می دارد. در صورت آمدن آسیب جسمی به فعالین یا صدور احکامی که نشانه ای از تصمیم رژیم ایران بر حذف فیزیکی فعالین ملی آزربایجان داشته باشد، مطمئنا حرکت ملی آزربایجان نیز حق جوابگویی و مقابله به مثل را برای خود محفوظ خواهد دانست.

آذوح