آذوح: بنا به گزارشات رسیده، نیروهای امنیتی به خانه تعدادی از فعالین ملی آذربایجان جنوبی یورش برده و تعدادی از آنان را دستگیر کرده اند.

اسامی دستگیر شدگان تا لحظه تنظیم این خبر به قرار زیر میباشد:

۱. داوود شیری

۲. ایوب شیری

۳. روزبه پیری

۴. یاشار پیری

گزارشات رسیده حاکی از آن است که نیروهای امنیتی به خانه تعدادی از فعالین ملی آذربایجان جنوبی هجوم برده اند که به دلیل عدم حضور این فعالین موفق به دستگیری نشده اند.

خاطرنشان می کنیم که نیروهای امنیتی پس از تنفتیش منزل دستگیر شدگان وسایل شخصی آنها را با خود برده اند.