آذوح: فعالین ملی در خوی سه شنبه شب ۷ آبان ماه با توزیع هزاران برگ شبنامه در سطح شهر خوی اعتراض خود را به ممنوعیت زبان مادری ملت های غیر فارس در مدارس ایران بیان داشتند. توزیع کنندگان شبنامه نسبت به سیاست های تبلیغاتی رژیم نیز اطلاع رسانی کرده اند.

توزیع کنندگان شبنامه ضمن ابراز اعتراض خود نسبت به ممانعت از تدریس زبان مادری ملت های غیر فارس، خواهان تدریس زبان مادری ملت تورک در مدارس شده اند.

در این شبنامه که در سطح وسیعی از شهر خوی پخش گردیده عنوان شده است: «با توجه به نقشه‌های فریب یکپارچه و سیاست یکسانسازِ حکومت مرکزی ایران نه تنها امکان آموزش به زبان مادری غیرفارسها فراهم نشده و نخواهد شد بلکه بحث آموزش زبان مادری نیز صرفا جنبه‌ای تبلیغاتی و دستاویزی جهت مشارکت مردم در چرخه انتخابات قلمداد شده است

ممنوعیت زبان تورکی در ایران همواره مورد اعتراض قرار گرفته است. دیوار نویسی، پخش اعلامیه، برگزاری مراسمات، توزیع گسترده کتاب تورکی، شعار در ورزشگاهها و تجمعات خیابانی بخشی از اعتراضات مردمی نسبت به این بی عدالتی بوده است.