آذوح: دومین شماره از گاهنامه فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه تبریز با نام ”سؤز” با در بر داشتن مطالبی به زبانهای تورکی آزربایجانی و فارسی در ۴۴ صفحه به قیمت ۵۰۰۰تومان در اختیار دانشجویان این دانشگاه قرار گرفت.

دانشجویان دانشگاه تبریز و فعالین جنبش دانشجویی آزربایجان جنوبی سومین شماره از نشریه سؤز را که در بردارنده مطالبی نوشته شده به قلم دانشجویان و فعالین ملی آزربایجانی این دانشگاه می باشد را در مهر ماه سال ۱۳۹۸ منتشر نمودند.

در سومین شماره از نشریه دانشجویی “سؤز ” مطالبی با عنوان های زیر به چاپ رسیده است :

_توسعه واژه ای که با فضای دانشگاه بیگانه است

_ناکارامدی راهکارها؛ عهد ناصری، تاریخ وورود جغرافیای ممالک محروسه به دوران مدرن

_بولود قاراچورلو؛ شاعر مقاومت آزربایجان

_ازدواج کودکان