آذوح: «یاشار حسین زاده دلیر» دانشجوی برتر رشته زبان و ادبیات ترکی دانشگاه تبریز بازداشت شد.

یاشار یکشنبه مورخه ۳۱ شهریورماه ۹۸، در محله قطران تبریز از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده است.

یکی از شاهدان عینی که از دوستان نزدیک وی بود ماجرای دستگیری وی را «خشونت آمیز» توصیف کرد و گفت چندین موتور سوار و خودروی امنیتی در دستگیری وی شرکت داشتند.

یاشار حسین زاده دلیر فرزند معاون آموزشی سابق دانشگاه تبریز و از اساتید شاغل این دانشگاه می باشد.

یاشار برترین دانشجوی فعلی رشته زبان و ادبیات ترکی دانشگاه تبریز بوده و به همراه سایر دانشجویان در برکناری «فرشبافیان» سرپرست قبلی این گروه و جذب چندین استاد به این رشته نقش ارزنده ای داشته است.

گفته می شود در دستگیری ایشان، فرشبافیان نقش اساسی داشته است.