آذوح: مهدی امیری نژاد بازداشت و به زندان تبریز منتقل گردید.

به گزارش آذوح این فعال ملی آذربایجان در هفته ی جاری از سوی ماموران امنیتی ایران مورد بازداشت قرار گرفته و برای تحمل حکم دو سال حبس به زندان تبریز برده شده است.

گفتنی است پی از این شعبه26 دادگاه تجدیدنظر تبریز، رأی اولیه دوسال حبس تعزیری فعال ترک آذربایجانی، آقای مهدی امیری نژاد را عینا تائید کرده بود.

این فعال ملی پیشتر توسط شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی حمید باقر پور، به دوسال حبس محکوم شده بود که این رأی در شعبه 26 تجدید نظر عیناً تائید گردید.

این فعال ملی به اتهامات واهی مشارکت در تشکیل گروه گامو، معاونت در اداره گروه مذکور، برگذاری جلسات ملی گرایی متعدد در منزل شخصی، به دو سال حبس تعزیری محکوم گردیده است.

آقای امیری نژاد به همراه آقای حبیب ساسانیان، در 26 اردیبهشت سال 95 توسط وزارت اطلاعات دستگیر و بعد از تحمل چندین ماه در بازداشتگاه های وزارت اطلاعات با قرار وثیقه 500 میلیون تومانی بطور موقت آزاد گردیده بود.