آذوح: حامد الله‌وردی پور فعال ملی آذربایجان ، ساکن سولدوز که در زندان تبریز در حال گذران هفت ماه حبس تعزیری‌اش بود ، به صورت مشروط آزاد شد.

الله‌وردی‌پور که اولین بار پس از گذشت نزدیک به چهار ماه از زمان حبسش ، عصر دوشنبه ۲٨ مرداد ۱۳۹٨ به مرخصی ۴٨ ساعته اعزام گردیده طی تماسی که از سوی مسئولین قضایی زندان تبریز دریافت کرده اعلام شده ؛ درخواست آزادی مشروط وی مورد موافقت قرار گرفته است.

این فعال ملی آذربایجان که به اتهام " اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور " از طریق شرکت در تظاهرات خیابانی شهرهای آذربایجان در آبان ۱۳۹۴ علیه برنامه تلوزیونی نژادپرستانه" فیتیله" در اهر پس از دستگیری به ۷ ماه حبس تعزیری محکوم گردیده بود از ۱۵ اردیبهشت امسال حکمش در زندان اهر به اجرا درآمد.

وی یکماه بعد در حالی که در حرکتی نمادین و به جهت تأکید به حقوق ملی آذربایجان و همچنین حمایت از اعتصاب غذای عباس‌لسانی دست به اعتصاب غذای پنج روزه زده بود به جهت عدم اعتنا به درخواست دادستان اهر مبنی بر پایان‌ اعتصاب غذایش به بند معروف سه گانه زندان تبریز تبعید گردید.

الله‌وردی پور که در بند مذکور ممنوع‌الملاقات و تا چندین هفته نیز از دسترسی به تلفن منع شده بود از هفته گذشته به بند محکومین منتقل گردیده همراه با اعطای ٤٨ ساعت مرخصی ، درخواست آزادی مشروط وی نیز مورد موافقت قرار گرفت.

الله‌وردی‌ پور متولد ۱۳٦۲-سولدوز دانش آموخته تورکولوژی و دانشجوی سابق رشته حقوق دانشگاه آزاد تبریز است