آذوح: یکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ مجتبی پروین فعال ملی آذربایجانی پیرو ابلاغیه ای که از طریق سامانه الکترونیکی قوه قضاییه به ایشان ارسال شده بود جهت ارائه دفاعیات در شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اردبیل حاضر گردیده اند.

علت تشکیل جلسه طبق ابلاغیه ارسالی "مطالبه وجه از بابت خسارت خودرو، مطالبه خسارت دادرسی ، مطالبه خسارت تاخیر تادیه و... " بوده است که آقای پروین همانند دادگاههای قبلی تشکیل شده در این خصوص اساس اتهام را رد نموده و روند محاکمه خویش را غیر قانونی دانسته است.

آقای پروین پیشتر در پرونده مفتوحه فوق و با اتهام " آسیب به خودروی نیروی انتظامی " از طرف شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو ، به ۳ ماه حبس تعزیری محکوم گردیده بود و دادگاه تشکیل شده فعلی صرفا بعد حقوقی و احتمالا تعیین مقدار خسارت اتهام وارده را دارد.

آقای پروین در دادگاه این روند را همراستا با تشدید فشار علیه فعالین آذربایجانی دانسته و از قاضی پرونده خواسته است به اصل استقلال قوه قضاییه پایبند بوده و با پرونده سازی نهادهای امنیتی همراستا نگردد.